Till ansvariga på SVT och dito journalister på SvD

Kalle Hellbergs listmedlem Gunnar Söderberg har skickat nedan mail till ansvariga på SVT och till dito journalister på SvD:

Pm 2021-02-19. Om SVT och ansvarstagande under den sk pandemin

Charlotta Friborg är ansvarig utgivare och programchef för riksnyheterna på SVT.
SVT nyheter når runt 70 % av den svenska befolkningen varje vecka. Med detta följer ett stort ansvar för att erbjuda svenskarna saklig och opartisk information. Om detta handlar en artikel i SvD Kultur den 19 februari, i vilken Friborg intervjuas.
Temat är Sveriges televisons roll under den sk pandemin. Skälen till att jag skriver den så kallade pandemin, framgår av bilagan nedan till denna pm.

Vid bedömning av SVT:s agerande är ett betydande problem att detta varit en omfattande process med många faser och att bilden nu är en helt annan än inledningsvis. Det är nu tydligt att vi befinner oss i en konspiration och inte i en medicinsk katastrof, vilket SVT spelar upp. Bakom konspirationen finns en agenda styrd av intressen, bla gigantiska läkemedelsbolag som vill tjäna grova pengar.

Ett grundproblem i intervjun med Charlotta Friborg är att den bygger på den vilseledande bild långt från verkligheten, som succesivt byggts upp under resans gång av de etablerade medierna. Särskilt av SVT självt. Friborg konstaterar själv att denna bevakning har varit ”Som en tvål som glider undan”. En grundbult i detta är just att man utgått från falska data, i stället för att utgå från verkligheten.

Viktiga sådana data tar jag upp i min bilaga. Det handlar om falska tester, överdriven farlighet, obefogade insatser mot smittspridning, otestade vacciner och gentekniska experiment som inte är vacciner etc. Friborg menar att journalistiken behöver rusta sig för att hantera starka demagoger. Här krossar stenarna många fönster i glashuset, eftersom den största demagogen i coronafalsariet är just SVT.

Friborg betonar att public service verkar i en upplysningstradition och att man ska vara opartiska. Sedan säger hon att det betyder att ”vi inte går någon annans ärende, vi går inte något annat än journalistikens och sanningssökandets ärende”. Hon säger sig också se att uppfattningar, som inte är grundade i vetenskap får spridning. På denna punkt måste man nog stanna upp lite extra.

Frågan blir vad som är vetenskap och vad den är värd. Dessvärre är ju medicinskt verksamma ofta direkt eller indirekt finansierade av läkemedelsbolag och därmed i händerna på dessa. Vad gäller vetenskap finns ju vidare ofta inte minst inom medicinen, olika åsikter bland forskarna. Och denna divergens lär öka om man pratar inte bara om forskningen i sig utan om uppfattningar grundade i vetenskap!

Det låter sedan vackert men skorrar falskt och är bedrägligt, när hon talar om att ge utrymme för många röster. Detta ger intrycket att speglande av uppfattningar utifrån olika utgångspunkter skulle vara legio men verkligheten är den motsatta. Ett skrämmande exempel på falskspel från SVT:s sida.

Internationellt finns en organisation, som heter WorldDoctorsAlliance. Detta är en sammanslutning av många tusen fristående läkare och forskare mfl. runt om i världen, som utifrån fakta är starkt kritiska till rådande narrativ. Organisationen besitter sannolikt den största samlade kompetensen på frågor kring Covid 19.

Man har sagt sig vara villig till att i SVT när som helst offentligt debattera med representanter för etablerade läkare och forskare i Sverige. Men SVT har inte inbjudit till någon debatt. Detta är inte att ta ansvar för opartiskhet och saklighet inom public service. Det handlar om censurering av åsiktsfrihet direkt stridande mot att ”verka i en upplysningstradition”!

Friborg påtalar även att SVT under coronabedrägeriet haft rekordhöga tittarsiffror.
Detta är naturligtvis med den ovederhäftiga ensidighet som präglat bevakningen, synnerligen betänkligt ur demokratisynpunkt. En fungerande demokrati kräver informerade, inte förvillade medborgare! Nej, SVT, byt strategi – sluta förvanska, bejaka fakta och tillåt olika åsikter att komma till tals. Då kanske ni kan bli ett riktigt public service!

Gunnar Söderberg
Samhällsvetare (Fil.pol.mag)
Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert.
Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt
Tel 073-7225064
E-mail: ngrsberg@gmail.com

Pm 2021-01-29. Pandemihanteringen, en konspiration som måste upphöra

Ju mer något som framförs avviker från verkligheten, desto mer talar för att det finns en annan agenda bakom. Vad gäller Covid 19 har en sådan diskrepans, som fanns redan från början, med tiden blivit allt större. Och kommit att omfatta allt fler frågeställningar. Hanteringen av pandemin utgör en konspiration, som för allas vårt bästa, nu måste upphöra.

Den frekventa desinformation och skrämsel, som pumpas ut via vanliga massmedia har fått modiga läkare, forskare och andra runt om i världen att protestera. Man menar att den bild som förmedlas inte alls stämmer. Detta, trots att man riskerar eller förlorar sina jobb och får sina karriärer förstörda. Det är viktigare att följa sitt samvete.

Klassningen som pandemi
Redan klassningen av virusutbrottet som en pandemi var ogrundad. Den baserades på PCR-tester, som inte var avsedda för sådant ändamål. Detta har också bekräftats genom tidigare intervjuer med uppfinnaren av testet, 1993 års nobelpristagare i kemi Kary Mullis. Klassningen baserades också på prognoser över virusets farlighet, som var starkt överdrivna. Men som förklarar paniken i samhället inför hotet om en anstormning av patienter och en kollapsande vård. Men detta dilemma kunde lösts
genom lönepåslag för att få personer som lämnat vårdyrkena att återvända.

Diagnosticeringen
Omfattningen av virusförekomst är, eftersom felaktig testmetod använts, omöjlig att uppskatta. Ett eftertest av 1500 personer, som klassats som bärare av Covid 19, visade att ingen av personerna bar på viruset. Men däremot förekom influensa av två andra sorter! Intressant nog finns det efter att Covid 19 klassats som en pandemi, knappt några andra influensor i statistiken. Vid en genomgång av de personer som uppgavs ha dött under 2020 av Covid 19, visade det sig att detta gällde för endast 15% av de avlidna. 70 % hade dött med Covid 19 men primärt av andra orsaker och återstående 15 % hade inte viruset över huvud taget!

Virusets farlighet
Farligheten har grovt överdrivits. Detta framgår tydligt av dödstalen (andel avlidna av medelfolkmängden), även om talet för 2020 ännu så länge inte är slutjusterat. Så här ser talen ut för perioden 2006-2020;
06-1.00, 07-1.00, 08-0,99, 09-0,97, 10-0,96, 11-0,95, 12-0,97, 13-0,94, 14-0,92, 15-0,93, 16-0,92, 17-0,91, 18-0,91, 19-0,86, 20-0,94 (prel.siffra).

Man kan se en trend av nedåtgående dödstal med ett undantag, som verkligen sticker ut med ett lågt dödstal, 2019. Detta förklaras av SCB med en ovanligt mild influensasäsong. Covid 19 däremot har varit en svårare variant än vanligt och detta i kombination med det lugnare 2019, medförde en kraftig ökning för 2020. Till detta har också brister i vården av virussjuka på äldreboendena bidragit. Dödstalet för 2020 ligger dock i nivå med det övriga 2010-talet och till och med lägre än för ett flertal år av decenniet!

Smittspridningen
En virussmitta verkar i stort ha sin givna gång. Detta konstaterades redan under Spanska sjukan för hundra år sedan, då smittan oavsett graden av nedstängning, var densamma runt om i Norden. Åtgärder för att påverka spridningen av smittan genom att stänga ner samhället, har därför varit kontraproduktiva. Inte ens besöksförbud på äldreboenden behöver ha varit en adekvat åtgärd. Rätt vård av sjuka äldre må ställas mot alternativet att dö av ensamhet. Tyvärr har dock vården grovt fallerat för många äldre, som insjuknade i viruset.

Vaccinationer
Beträffande vaccinationer har en sedan länge etablerad norm varit att fler- till tioåriga tester krävs för att vara tillräckligt säker på tillförlitligheten. Men i fallet Covid 19 har denna position plötsligt övergivits. Invändningar angående säkerheten är därför på sin plats. Flera av de vacciner av vanlig typ som är aktuella, är dessutom inte särskilt effektiva. En ytterligare komplikation med att vaccinera är att viruset muterar mycket frekvent.

Och inte nog med det, flera av de medel som är aktuella för injicering, är inte ens vanliga vacciner. Dessa sk mRNA-vacciner har i stället av forskare betecknats som äventyrliga genetiska experiment med oöverblickbara följder. Varningar har utfärdats för med tiden förödande konsekvenser i form av cytokinstormar, kollapsande immunförsvar och snabb död.

Extra äventyrligt med vaccinering är det för den, som tagit vanligt influensavaccin.
Risken att dö i Covid 19 bedöms vara 40% större än för en ovaccinerad.

Behövliga åtgärder
Beräkningar har gjorts, som visar att insatserna mot viruset sparat färre människoår, än vad som förlorats till följd av ökad ohälsa och sjuklighet på grund av nedstängningarna. Dessa har varit förödande för det svenska samhället såväl socialt, som kulturellt och ekonomiskt.

Läget i landet är nu mycket utsatt. Normalt umgänge hämmas, social isolering ökar och ensamheten växer. Kultur, idrott och föreningsliv beskärs mycket kraftigt, företag går på knäna, jobb förloras och den ekonomiska utsattheten tilltar. Möjligheterna till att leva fullgoda liv i vårt land urholkas allt mer. Och utförsbacken med hot om nya inskränkningar, som den ineffektiva åtgärden att bära munskydd, fortgår. Situationen går inte minst ut över barn och ungdomar, som riskerar att bli en förlorad generation.

Strypningen av frihetsinskränkningarna måste upphöra. Det är hög tid att samhället öppnas upp. Vi måste kunna få leva på riktigt igen! För vidare information hänvisar jag till hemsidorna för organisationerna WorldFreedomAlliance och WorldDoctorsAlliance.

Avslutningsvis delger jag en av mina nya dikter för året.

Frihetsinskränkningarna
Yttrande
Information
Sammankomster
Rörelse
Frihetsinskränkningarna

21-01-09. De frihetsinskränkningar i olika avseenden, som bryter mot de svenska grundlagarna. Brott, som ytterligare förvärrades i och med Riksdagens beslut 21-01-08 om den sk tillfälliga pandemilagen.

Gunnar Söderberg
Samhällsvetare (Fil.pol.mag)
Fd statstjänsteman regionalt med uppdrag som aktuarie, chef och expert.
Politiker i Landstinget Sörmland 2001-19 med uppdrag inom bla hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur samt revision. Diverse politiska ordförandeposter såväl regionalt som lokalt
Tel 073-7225064
E-mail: ngrsberg@gmail.com

Publicerat i Övrigt | 6 kommentarer

Farligt!

Skämt åsido, allt är inte farligt 😉 Min erfarenhet är att det mesta vår skattefinansierada tillika bankirägda media beskriver som farligt är ofarligt och tvärtom. Sensmoral: Gör som Snövit!

Publicerat i Övrigt | 1 kommentar

Nytt om vaccinationsskandalen

Från Kalle Hellberg

Snaran dras åt

Nu måste vi ha vaccinationspass för att få deltaga i samhället

Men ett sådant vaccinpass kan ju inte gälla, eftersom Covid-19 vaccinet inte är något vaccin!

Massdöd på äldreboende efter coronavaccination

Europarådet slår fast i resolution: Vaccinationer får inte vara tvingande och ingen ovaccinerad får diskrimineras

Men bryr sig regeringen om Europarådet?

Läkemedelsverket beskriver förekommande myter och desinformation och ger sedan svar på detta, läs det här så har du enkelt att förstå vem som sprider myter, jo just det statliga Läkemedelsverket!

Facebook förbjuder all information om att vaccin är farliga

Följande från Dr Mercola i dag, om ”vaccinet” som inte är någon vaccin:

 • Genom att hänvisa till COVID-19-vacciner som ”vacciner” snarare än genterapier bryter den amerikanska regeringen sin 15 amerikanska kodavsnitt 41, som reglerar vilseledande metoder i medicinska påståenden
 • MRNA-injektionerna är genterapier som inte uppfyller ett enda kriterium eller definition av ett vaccin
 • COVID-19 ”vacciner” ger inte immunitet eller hämmar överförbarheten av sjukdomen. De är endast utformade för att minska dina infektionssymtom om eller när du blir smittad. Som sådan uppfyller dessa produkter inte den juridiska eller medicinska definitionen av ett vaccin
 • Eftersom en stor majoritet av människor som testar positivt för SARS-CoV-2 inte har några symtom alls, har man inte ens kunnat fastställa en orsakssamband mellan viruset och den kliniska sjukdomen.
 • Genom att kalla den här experimentella genterapitekniken ett ”vaccin” kringgår de ansvar för skador som annars skulle gälla

Följande från Ulf Bittner i dag

Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are interviewed about CRIMES AGAINST HUMANITY and the nation Sweden’s citizens by SWEDEN EXAMINED 2021 02 08.

Intervjun är på engelska, så den kommer att spridas över hela världen.

Använd denna länk när du sprider vidare. 0,5 tim.

Å så ett helt annat ämne………

“Greta Thunberg är en vänsterpolitisk marionett och verktyg för den nya världsordningen”

Greta har gjort bort sig, skickade av misstag ut lista på Twitter över hennes manusskribenter, är nu under utredning för samverkan och konspiration.

Publicerat i Övrigt | 3 kommentarer

Stop Vaccinepasset

Har gått med i norska FB-gruppen Stop Vaccinepasset och ägnat en liten daglig stund åt att bjuda in nya medlemmar till gruppen eftersom jag tycker initiativet är livsnödvändigt, men FB hindrar mig så klart till att bjuda in annat än ett fåtal, strax blir det helt sonika stopp, men dagen efter kan det funka igen, några få, sedan STOPP. Har föreslagit admin. att byta plattform till en sund och fri, med tanke på att de arbetar för hälsa och frihet, men till dess hälsar jag alla som vill kunna resa OCH bestämma vilka gifter de önskar belasta kroppen och därmed själen med välkomna att stödja initiativet!

Från Svara doktorn

”Det sägs att man så snabbt som möjligt måste vaccinera så många som möjligt!

Och varför?

Jo, för att förhindra att människor drabbas av smittan – och för att förhindra att smittan sprids!

Jag upprepar: För att förhindra att människor drabbas av smittan – och för att förhindra att smittan sprids!

Det låter förstås klokt. Men såväl vaccintillverkarna själva som Världshälsoorganisationen (WHO) och Folkhälsomyndigheten i Sverige medger att:

1. Vaccinationen förhindrar inte att man smittas av viruset

2. Vaccinationen förhindrar inte att smittan sprids av den som fått vaccinet.

Jaha, vad finns det i så fall för anledning till denna oerhört omfattande och dyrbara massvaccination – som dessutom genomförs med något som inte alls är ett vaccin i traditionell mening, utan ett hittills oprövat ”genterapeutiskt” preparat, vars långtidseffekter vi vet mycket litet om, och som vissa framstående forskare fruktar kan innebära följder som både i fråga om dödlighet och svåra biverkningar kan överträffa våra värsta farhågor!

Publicerat i Övrigt | 1 kommentar

Begäran om att stoppa 5G

Från Strålskyddsstiftelsen

Skrivelse om att 5G bör stoppas sändes den 1 februari till PTS, Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, regeringen och till ledamöter i Sveriges riksdag:

BEGÄRAN OM ATT STOPPA UTBYGGNADEN AV 5G

Vi undertecknade begär härmed att utbyggnad av 5G stoppas.

Följande fem omständigheter ligger till grund för vår begäran:

 1. 5G-tekniken leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i miljön. Detta massiva tillskott av mikrovågsstrålning utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och mot allt levande i miljön. Omfattande vetenskaplig forskning visar att redan befintliga tekniksystem (2G, 3G, 4G, WiFi mm) som också sänder ut mikrovågsstrålning, men vid andra frekvenser och signalegenskaper, medför många hälso- och miljörisker.[i]
 2. Den nya 5G-teknikens effekter på människors hälsa och miljön är helt outredda och det saknas forskning på effekter av verklig exponering för 5G-strålning.[ii] Det innebär att svenska folket utsätts för ett påtvingat farligt experiment. [iii]
 3. 5G-utbyggnaden har inte förankrats demokratiskt utan påtvingas svenska folket utan demokratisk debatt och utan möjlighet till medbestämmande.
 4. 5G-utbyggnaden har redan inletts och 5G har startats i flera storstäder under 2020. Det har bekräftats via många mätningar att 5G-utbyggnaden redan lett till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i den allmänna miljön och i människors bostäder. Ett stort antal människor vittnar samstämmigt om svåra hälsoproblem i form av främst huvudvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, tinnitus, näsblod bland barn, utmattning, yrsel och andningsbesvär.[iv] Dessa symptom har sedan 50 år[v],[vi] beskrivits i den vetenskapliga litteraturen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning. Mörkertalet av drabbade kan vara mycket stort.
 5. Över 400 vetenskapsmän och/eller läkare kräver i en gemensam skrivelse att utbyggnaden av 5G stoppas tills skador på människa och miljö har utretts (5gappeal.eu). Denna 5G Appeal är publicerad i en vetenskapligt granskad artikel (sk peer-review).[vii]

5G-utbyggnaden bryter mot bland annat följande regelverk och konventioner:

 1. EU-direktivet 2001/42[viii] gällande föregående bedömning av miljöpåverkan av planer som kan befaras medföra betydande miljöpåverkan. Någon föregående utredning av miljöpåverkan av 5G har inte gjorts. Forskning om effekter på hälsan och miljön av 5G-strålningen i sig samt i kombination med redan befintliga system (3G, 4G, WiFi mm), saknas helt.
 2. Den svenska miljöbalkens 2:a kapitel[ix]. Anger att om en verksamhet kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet ska den inte tillåtas. Detta gäller 5G som medför kraftigt ökad mikrovågsstrålning. Befintlig forskning om effekter av strålning från tidigare telekomsystem har visat att mikrovågsstrålning kan skada människors hälsa och miljön på många sätt. (se http://www.5Gappeal.eu samt http://www.emfscientist.org)
 3. Århuskonventionen[x]. Har inte respekterats. Allmänheten har inte getts någon möjlighet till medbestämmande om beslutet att bygga ut 5G och inte heller getts tillgång till någon information om vetenskaplig forskning på effekter av 5G:s nya frekvenser och utsändning av intensiv pulsad mikrovågsstrålning.
 4. Nürnbergkonventionen[xi]: Eftersom ingen forskning har studerat effekter för människors hälsa och miljön av 5G-strålning, utgör 5G-utbyggnaden ett stort påtvingat experiment med människors hälsa. Därmed bryter utbyggnaden mot denna konvention, som bland annat innebär att inga experiment får genomföras utan människors samtycke. Noggranna förberedelser ska även göras för att även mindre sannolika risker ska undvikas, vilket inte heller har gjorts. Ingen uppföljning av det påtvingade experimentets konsekvenser för människors hälsa och för miljön görs. Ansvariga myndigheter d.v.s. Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, åser endast passivt det oetiska storskaliga påtvingade 5G-experimentet.

Det gäller nu att välja mellan att agera för att skydda Sveriges befolkning eller att passivt åse att svenska folket utsätts för en påtvingad kraftig ökning av mikrovågsstrålning med potentiellt katastrofala följder.

Den 1 februari 2021

Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, tidigare överläkare och professor vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Denna skrivelse stöds av följande organisationer och personer:

Föreningen Vågbrytaren

Elöverkänsligas Riksförbund

Föreningen 2000-talets Vetenskap

Strålsäkerhetsföreningen

National Health Federation, Sweden

Magnus Dahl, Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (medicinsk teknik), fd forskare Karolinska

Anita Ejrup, Läkare, Stockholm

Merit Enckell, Civilingenjör, PhD, oberoende forskare

Jerry Eriksson, Fil. dr Molekylär Biologi, fd Umeå Universitet

Jan-Erik Gustafsson, Docent, Kungl Tekniska Högskolan

Lena Hedendahl, Distriktsläkare, Luleå samt Forskningsstiftelsen Miljö och cancer

Lena Lidström, Fil dr Pedagogiskt arbete, Sundsvall

Rainer Nyberg, Professor em., Vasa, Finland

Johan Wilhelmson, Narkosläkare, Gällivare sjukhus”

Publicerat i Övrigt | 3 kommentarer

Moderna erkände: Vi vaccinerar inte människor, vi chippar dem

Prickiga huset

Moderna to submit its Covid vaccine for US and EU regulatory approval | Financial Times

 

Saxat från Facebook 2021-01-28

MODERNATX.COM mRNA Technology: A New Approach to Medicine – Moderna ❌Gå in här och läs, spara ner på s ä k e r t sätt alla ni som kan ❌Moderna, Inc. | Home MODERNATX.COM Moderna, Inc. | Home

Materialet är hämtat från den offentliga webbplatsen för BioTech företaget Moderna.

Företaget grundades 2010 för att utveckla läkemedel och vacciner baserade på RNA (mRNA) teknologi. Företaget blev känt vid lanseringen av COVID19 vaccinet mot Sars-Cov-2 viruset på marknaden.

Moderna-vaccinet liknar inte traditionella vacciner. Moderna-vaccinet är inte ett vaccin mot ett virus, utan är i själva verket ett artificiellt bioprogrammerat virus, en analog till ett datoroperativsystem. Vaccinet är avsett för (om) programmering av människokroppen genom (om) koda dess protein.

Med andra ord, mRNA-virusplattformen är platsen där Big Pharma samarbetar med Big Tech. “Människans naturliga immunsvar kan förstöra plattformen innan det ens börjar agera. Detta kan leda till…

Visa originalinlägg 560 fler ord

Publicerat i Övrigt | 4 kommentarer

Slavar förnedras med masker och tester nära hjärnbarriären! Och nu anal swab!

Helena Palena

Varför PCR-testar man genom att köra upp en sticka genom näsan så att den snuddar hjärnbarriären! Så nära tallkottkörteln man kan komma! När man i vanliga fall tar DNA-test i munnen.

Såg en annons i flödet på Facebook där man kunde köpa sig ett kit och testa sig! Testa sig för att se om man har corona och som kostar pengar. Ett test som inte fungerar och som hela världen använder ändå. Hur kan det komma sig?

Det första testet för det nya coronaviruset utvecklades i Christian Drostens laboratorium i Tyskland. Han är en virolog på 48 år. Ett sånt PCR-test är inte ämnat att undersöka infektion som du kan läsa här om Kary Mullis som uppfann testet. Som fick nobelpris 1993 för sin bedrift. Ibland visar det positivt och ibland negativt resultat. Drosten säger själv på twitter:

”Det är klart, mot slutet av sjukdomsförloppet kan PCR-tester ibland vara positiva…

Visa originalinlägg 381 fler ord

Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

”Toppläkare: “Pandemin” den största bluffen någonsin”

Läs vad ytterligare en i den långa raden läkare säger om den s.k. pandemin i Nya Dagbladet.

Kan vi inte freda oss mot övergreppen så får vi använda all vår kreativitet till att ta oss runt desamma.

Kanske funkar ifall sköterskan är pårökt, men nej, kom med bättre förslag 😉

Publicerat i Övrigt | 4 kommentarer

Swexitpartiet

Vad göra när det gått så långt att våra folkvalda EU-politiker helt seriöst diskuterar tvångsvaccinering för rätten att röra sig fritt på vår jord? Varenda en av dem som alls ger sig in i en sådan diskussion borde avskedas med omedelbar verkan för demokratifientlig verksamhet! Säg bara NEJ! Borde det inte vara självklart ifall man utger sig för att företräda folket?

Det går så rasande fort just nu, omvandlingen till en regelrätt diktatur. Vi har inte heller någonting att säga till om förvandlingen av vår jord till ett sjukdomsframkallande strålningsfält, snart 5G överallt.

Jag gick med i Swexitpartiet för att göra något för bibehållandet av vår frihet och publicerar hela mailet från dem nedan, ifall du vill bli medlem du med:

INFORMATIONSBREV FRÅN FOLKOMROSTA2021.SE

19 januari 2021
Hej!

God fortsättning!

Likaså stort tack för ditt stöd och engagemang under det förra året.

Status

Tack vare dig och de sista dagarnas bidrag kunde vi i fredags förhandla oss fram till att få ett pressrum hos CISION för tre månader framåt. I kölvattnet på detta och inför den stundande EU-debatten i Riksdagen i morgon (onsdag), har vi i samarbete med Folkrörelsen Nej till EU skickat ett mail till samtliga riksdagspartier med en uppmaning om att låta beslutet om Next Generation EU (Coronafonden) tas i en folkomröstning i stället för genom ett riksdagsbeslut.
Uppmaningen kommer i morgon bitti och inför onsdagens EU-debatt att följas upp med ett gemensamt pressmeddelande.

Resultatet och effekten av den här uppmaningen är naturligtvis oviss så det förslår. Icke desto mindre hoppas vi att det kommer att skapa en uppmärksamhet kring frågan (och dess allvar).

Planen framåt

När det gäller att få till en folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap krävs att ett riksdagsparti motionerar om detta i riksdagen. Eftersom det inte finns något sådant parti, startade jag nyligen Swexitpartiet.

Här uppstår en konflikt med föreningen, så tillvida att ni som anslutit er som medlemmar i folkomrosta2021.se inte ska behöva förknippas med ett politiskt parti. Likaså därför att ett politiskt parti utsätts för en granskning och åtgärder från myndigheter, banker, etc när det gäller ekonomi och drift som skulle kunna verka hämmande på föreningen om det skulle finnas någon koppling. Jag har därför valt att avgå ur styrelsen och ersätts nu av Danny Raucci som ordförande.

Danny är boendes i Göteborg, har tills nu ansvarat för föreningens sociala medier och har en omfattande erfarenhet av att agera som ”kampanjgeneral”. Han kommer att tillföra föreningen ett omfattande mervärde i rollen som ordförande.

Således är detta mitt sista nyhetsbrev till er och jag passar på att tacka för allt ert stöd och engagemang från det att vi startade föreningen.

För er som eventuellt är intresserade av veta mer om Swexitpartiet finns mer information på www.swexitpartiet.se.

Partiet skapar världshistoria så tillvida att detta är första gången det blir möjligt att stödja två riksdagspartier med en valsedel – Sweixtparitet när det gäller EU-frågan och det parti väljaren normalt stöder i alla andra frågor. En helt ny och unik form för parlamentarisk samverkan.

Om du är intresserad av att följa partiet är det bara att gå in som medlem. Precis som i folkomrosta2021.se är det kostnadsfritt och oavhängigt av om du är medlem i något annat parti. Likaså är det bara att skicka ett email om du vill gå ur.

Årsräkenskaper

2020 är nu till ända och räkenskaperna ligger uppladdade på hemsidan;

Bidragsredovisning (med bidragsgivares initialer)
Årsredovisning
Balansräkning
Resultaträkning
Kontoutdrag (med anonyma bidragsgivare)
Revisionsberättelse

BIDRAGSREDOVISNING

Återigen – stort tack till alla er som skickat in bidrag till föreningen. Vi har per den 18 januari mottagit 346 bidrag mellan 19,20 kr och 1510 kr. Totalt har vi nu fått in 53.047 kr: Bidragsredovisning

Tack vare de sista bidragen kunde vi förhandla oss till ett pressrum hos CISION i 3 månader till en kostnad av 15.000 kr. Ett verktyg som kommer att hjälpa föreningen med opinionsbildningen framöver.

Resultatet är ett saldo på 129 kr, d v s kassan är i stort sett tömd efter avsättning av kostnaden för nästa års räkenskapsredovisning.

HJÄLP MED ATT STÄRKA OPINIONEN FÖR EN FOLKOMRÖSTING

För att lyckas med att skapa en tillräckligt stor opinion för en folkomröstning behöver vi hjälpas åt.

Ett sätt är att skriva insändare och debattartiklar i lokal-, regional- och rikspress. Ett effektivt sätt att nå många människor. Intresset för EU-frågan växer och åsikter om detta betraktas av många redaktioner som ett allmänintresse. Här är några exempel på hur den här typen av insändare och debattartiklar kan te sig:

▪DN: ”Sverige borde göra som britterna och lämna EU
▪NBK: ”Nu måste vi folkomrösta om medlemskapet om EU

Andra sätt är att sprida budskapet och länka till Facebooksidan liksom till namninsamlingen på https://www.skrivunder.com/folkomrosta_om_sveriges_eu-medlemskap är en god och nödvändig hjälp.

Likaså – föreningen har ju valt att inte ta ut en medlemsavgift och är därför helt beroende av frivilliga bidrag från er medlemmar. Om du känner för att hjälpa kan bidrag skickas till Swishkonto nr:

123 270 6034

Det går också bra att sätta in bidrag på föreningens Bankgiro nummer:

5533-5269NAMNINSAMLINGEN

Det är nu 1718 medlemmar som skrivit på namninsamlingen. Målsättningen ar varit att samtliga 1945 medlemmar skriver på listan som finns på:

[https://www.skrivunder.com/folkomrosta_om_sveriges_eu-medlemskap]

Återigen – stort tack för den här tiden i föreningen!
->Vänliga hälsningar,Ulf Ström, före detta ordförande
folkomrosta2021.se
<-
Publicerat i Övrigt | Lämna en kommentar

Den köpta journalisten Jenny Wennberg

Av Olle Ljungbeck

Jenny Wennberg är politisk redaktör i tidningen Arbetarbladet. Denna tidning stöds av staten med ca 20 milj årligen. Men inte nog med detta. Tidningen ägs numera av det kapitalistiska Bonnierimperiet! Tillsammans med norska Schibsteds äger dessa båda större delen av den svenska pressen. Hur det går ihop med att vara fri och obunden journalist kan inte jag förstå. Detta är precis samma system som gäller i diktaturer och som framförallt förekom i forna Sovjetunionen och Nazityskland.

Jenny Wennbergs artikel ger i ett nötskal prov på hennes brist på moralisk och hederlig journalistik.

Att t ex jämföra Mattias Karlsson med Hitler vittnar om en person som tappat all förmåga att se och tolka världen som den är utan enbart är ett genljud av husbondens röst, nämligen regeringspartiet och Bonnier. Då väjer vederbörande inte för de grövsta lögner!Själv var jag socialdemokrat i ca 45 år men lämnade partiet vid sekelskiftet därför att det då var ett helt annat parti än det jag anslöt mig till. Men jag vill samtidigt framhålla att jag värnat demokratin mer än de flesta och gör det fortfarande. Inte minst har jag demonstrerat detta på Stortorget i Gävle under ett antal år. Jag har under den tid Wennbergs parti suttit vid regeringsmakten förhörts av Säpo ett flertal gånger. Men jag har också vid över 80 års ålder gripits av handfasta poliser som handgripligen bortfört mig från torget och även tagit ifrån mig demonstrationsplakatet. När detta senare granskades av tom riksåklagare kom denne fram till att jag inte på något sätt brutit mot varken lagen om yttrandefrihet eller tryckfrihetsförordningen utan enbart hävdat lagarna och demokratin.

Jag kan också nämna att en av Jenny Wennbergs partikolleger  riksdagsledamoten Lena Lundgren  anmälde mig såväl för polisen som till lokaltidningarna i Gävle för att ha brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen genom det plakat jag demonstrerade med på Stortorget. Det försmädliga för henne var emellertid att plakatet var det samma som riksåklagaren granskat tidigare och funnit helt hålla sig inom lagens ram.

Tyvärr fick jag ingen upprättelse av någon av lokaltidningarna. Men det säger kanske sig själv när journalisterna är köpta  och helt underordnar sig makten. Deras uppgift är inte längre att söka och vittnaom sanning och verklighet utan underdånigt vidarebefordra sina ägares intentioner hur lögnaktiga de än är.

Jenny Wennberg borde kanske ta till sig Tage Erlanders ord om det fria ordet:

”Men tidningarna skall emellertid inte bara ge information, de skall också framföra synpunkter, som kan bli vägledande för den allmänna politiska, ekonomiska och kulturella debatten – Pressen skall i sin redigering vara oberoende av samhället, staten, byråkratin, men också av maktkoncentrationer av ekonomiskt slag”. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Publicerat i Övrigt | 1 kommentar