Korrupta psykiatriker

Innan du tar ut receptet från Vårdcentralen på Apoteket nästa gång, läs denna artikel, även om den är lång. Den ger en inblick i våra läkares arbetsmetoder och inte minst Läkemedelsverkets totala ignorans av VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET. För det är väl Läkemedelsverkets uppgift att skydda befolkningen från skadlig medicin – sådan som bygger på ekonomiska intressen till några få, inte på vetenskap???

Jag har på nära håll sett vad som hände med en klient som konsumerade Concerta. Det stämde mycket väl med beskrivningen nedan – den som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte ekonomiska intressen:

Concerta till vuxna

Psykiatriker Ylva Ginsberg, Janssen-Cilag och vetenskapligt bedrägeri
26 november 2011

Hur kunde de ledande psykiatrikerna Ylva Ginsberg och Susanne Bejerot skriva under på hur fantastiskt bra amfetaminpreparatet Concerta fungerade på vuxna och hur ofarligt det var, samtidigt som Europas samlade läkemedelsmyndigheter kom fram till att pillret hade en ”negativ nytta/risk-balans” och inte fick ges till vuxna?
I februari 2010 ansökte läkemedelsbolaget Janssen-Cilag om att få Concerta godkänt för
vuxna i Europa. [1] Till ansökan bifogades det utvalda vetenskapliga underlag som skulle
bevisa att Concerta var ”säkert och effektivt”.
I juli 2010 var den preliminära europeiska bedömningen klar. I ett 160 sidor långt opublicerat dokument beskrevs utförligt slutsatser om positiv effekt, skadeverkningar och missbruksrisk för vuxna. Det var en för läkemedelsbolaget förödande bedömning. Concerta kunde inte godkännas, det hade en ”negativ nytta/risk-balans”. Man fann att de samlade studierna visade att det narkotiska preparatet inte hade någon signifikant positiv effekt jämfört med placebo, man fann allvarliga säkerhetsproblem, inklusive en hög missbruksrisk. [2]
Samtidigt med detta lade psykiatrikergruppen ”The European Network Adult ADHD” fram sitt Consensus Statement om vuxen-ADHD. Vid publikationen tackades Janssen-Cilag för att ha betalt alla de möten som gjort det möjligt att ta fram dokumentet. Svenska
representanter i denna grupp på 27 personer var Ylva Ginsberg, Susanne Bejerot, Dan
Edvinsson och Maria Råstam. [3]
Vi ska jämföra vad Ylva Ginsberg och kollegor hade att säga om effekterna och
skadeverkningarna för vuxna av Concerta och Ritalin (metylfenidat), i det den 3 september 2010 publicerade dokumentet, med vad de europeiska läkemedelsmyndigheterna kom fram till i sin opublicerade 160 sidor långa bedömning av Concerta, från juli 2010.
Vad sade Ginsberg och kollegor i konsensusdokumentet?
Ginsberg och kollegor sade att behandlingen av vuxna med ADHD måste öka och att man i
dokumentet skulle beskriva vad effektiv behandling innebar.
Och ”first choice medication treatment”, förklarar man under rubriken Pharmacotherapy for Adult ADHD in Europe, är centralstimulantia (metylfenidat, dexamfetamin) – ”baserat på en omfattande och ännu växande mängd data om effektivitet och säkerhet”.
Man skriver vidare att ”Centralstimulantia är effektiv för ungefär 70 % av [de vuxna]
patienterna med ADHD i kontrollerade studier”, och refererar till tre studier av den numera ökände psykiatrikern Joseph Biederman [4].
I ljuset av vad som snart ska presenteras i den av europeiska läkemedelsmyndigheter gjorda bedömningen är följande beskrivning från Ginsberg och kollegor minnesvärd:
”Centralstimulantia förbättrar inte bara symtomen och de handikappande beteendena
som hör ihop med ADHD, utan förbättrar också problem som har samband med dessa,
som lågt självförtroende, aggressionsutbrott, humörsvängningar, kognitiva problem,
social funktion och familjefunktion. Biverkningarna är vanligtvis milda och övergående,
de består främst av huvudvärk, minskad aptit, hjärtklappning, nervositet, svårighet att
somna, och torr mun.”
Med denna närmast mirakelliknande effekt, med ”milda och övergående” biverkningar, är
det inte konstigt att psykiatrikergruppen i dokumentet kommer fram till följande:
”Även om centralstimulantia är den överlägset bäst studerade och mest effektiva
behandlingen för ADHD, är användningen av den i vissa delar av Europa fortfarande
kontroversiell för både barn och vuxna. Det är ännu inte vanligt för läkare att förskriva
centralstimulantia till vuxna.”
Man beklagar ”bristen på uppdaterad information om dess användning, med restriktioner
när det gäller tillgång i många europeiska länder”.
Man säger att ”tveksamheten och osäkerheten om den riktiga användningen [appropriate
use] av centralstimulantia” kan bero på kännedom om missbruket av amfetamin i det
förgångna. Man rekommenderar bruk av metylfenidat med fördröjd utsöndring (som
Concerta) och gör följande fantastiska uttalande:
”Det är viktigt att känna till att både kliniska studier och klinisk erfarenhet stöder
synsättet att metylfenidat inte leder till beroende av centralstimulantia eller [andra]
droger. Tvärtom så har det visats att den har en neutral eller reducerande inverkan på
missbruk och risken för återfall.”
Så långt Ginsberg och kollegor i det från Janssen-Cilags betalda möten framtagna
konsensusdokumentet. Nu till vad de europeiska läkemedelsmyndigheterna, ledda av
engelska MHRA, kom fram till i den i juli 2010 presenterade bedömningen av Janssen-Cilags ansökan om att få Concerta godkänt för vuxna i Europa. [2]
Vad kom de europeiska läkemedelsmyndigheterna fram till?
I den 160 sidor långa preliminära bedömningen och i det senare slutdokumentet [5] kom
man fram till ett fullständigt motsatt resultat för Concerta jämfört med det som Ginsberg och kollegor presenterat.
Bedömningen kan sammanfattas som följer:
• De samlade studierna visade att Concerta inte hade några signifikanta positiva
effekter för vuxna och att preparatet gav flera allvarliga skadeverkningar; Concerta hade en ”negativ nytta/risk-balans” för vuxna;
• Läkemedelsbolaget hade dragit tillbaka sin ansökan om att få Concerta godkänt för
vuxna;
De inlämnade studierna gav klara bevis på att Concerta kunde orsaka ångest och agiterade (starkt oroliga) tillstånd hos vuxna (”evidence for the risk of new-onset anxiety, tension and agitation”);
• De inlämnade studierna gav klara bevis på den stora missbruks- och spridningsrisken med Concerta;
• Ett orsaksmässigt samband hade fastställts för Concerta med avseende på
aggression, tics och depression;
• Inga varningar skulle ges ut om att Concerta bevisats orsaka ångest, agiterade
tillstånd och aggression hos vuxna; detta av den enkla anledningen att Concerta inte
fick börja skrivas ut till vuxna;
• Concerta skulle enbart få skrivas ut till de vuxna personer som före 18 års ålder fått
metylfenidat (Concerta, Ritalin), och som då bedömts ha haft ”adekvat respons och
acceptabel tolerans”, och för vilka ett tillbakadragande av preparatet prövats utan
framgång. Läkemedelsbolaget Janssen-Cilag förklarade att man gått med på följande
villkor: ”de patienter med ADHD som kunde komma ifråga för fortsatt behandling in
i vuxenålder måste tidigare ha behandlats med metylfenidat och fortsätta att
uppvisa en adekvat respons och acceptabel tolerans”. [Kursivt här.] Inga andra
vuxna kunde således komma ifråga.
För tydlighetens skull
1. De av Janssen-Cilag sponsrade psykiatrikerna kom i sitt konsensusdokument fram till:
”centralstimulantia är den överlägset bäst studerade och mest effektiva
behandlingen för ADHD”. ”Centralstimulantia är effektiv för ungefär 70 % av [de
vuxna] patienterna med ADHD i kontrollerade studier.”
De europeiska läkemedelsmyndigheterna kom i sin bedömning fram till: ”Nytta/Risk
för Concerta i den föreslagna indikationen [för vuxna] är negativ” (”the B/R
[Benefit/Risk] of Concerta in the proposed indication is negative”). Sammantaget
blev resultatet av Janssen-Cilags inlämnade studier – ”failed”, misslyckat; man
kunde inte påvisa en postiv effekt ens kortsiktigt (efter sju eller tretton veckor).
2. Konsensusdokument: ”Centralstimulantia förbättrar problem som …
aggressionsutbrott, humörsvängningar”.
Bedömningen: ”Det har fastställts ett orsakssamband för Concerta när det gäller
aggression, tics och depression.” (“A causal relationship with Concerta was
established for aggression, tics and depression.”) Det framgick av Janssen-Cilags
inlämnade studier att i de tre dubbelblinda studierna ”fick 13 av de 596
försökspersonerna som fick Concerta avbryta [studien] på grund av
aggressionsrelaterade biverkningar (gentemot inga av dem som fick placebo)”.
Notera allvaret i det här: 13 av försökspersonerna som fick Concerta fick avbryta
studierna på grund av de aggressioner de fick av preparatet – inga i placebogruppen
uppvisade så allvarliga aggressioner att de fick avbryta studierna. Totalt
rapporterades 71 av 596 försökspersoner – hela 12 % – ur Concertagruppen ha
drabbats av aggressioner (av olika svårighetsgrad), gentemot 5 % i placebogruppen.
3. Konsensusdokumentet: ”Biverkningarna är vanligtvis milda och övergående …”
Bedömningen: ”Det främsta nya säkerhetsproblemet från studiedata är runt
frekvensen av psykiatriska skadeverkningar och att dessa ofta är de novo [nya].
Vad som särskilt bör noteras är antalet fall av ångest men också att förekomsten av
depression och av aggressiva och fientliga beteenden är förhöjd.”
”Bristen på uppvisad effekt ihop med säkerhetsproblem, speciellt kardiovaskulär
säkerhet (potentiella långtidseffekter av ökningen i blodtryck), missbrukspotential,
och psykiatriska-/aggressions-biverkningar gör Nyttan/Risken negativ för den
föreslagna indikationen.”
Det var tre gånger så hög risk för dem som fick Concerta i korttidsstudierna att drabbas av maniska/psykotiska tillstånd jämfört med dem som fick placebo. De skador som gjorde att personer fick avbryta studierna ”inkluderade abnorma tankar (allvarliga), villfarelser (allvarliga) och abnormt beteende (allvarligt), och alla dessa händelser försvann när preparatet sattes ut”. Med andra ord, det fanns ett
orsaksmässigt samband också mellan Concerta och de psykotiska/maniska
tillstånden.
4. Konsensusdokumentet: ”Det är viktigt att känna till att både kliniska studier och
klinisk erfarenhet stöder synsättet att metylfenidat inte leder till beroende av
centralstimulantia eller [andra] droger. Tvärtom så har det visats att den har en
neutral eller reducerande inverkan på missbruk och risken för återfall.”
Bedömningen: ”Det bedöms att det finns en avsevärd missbruks- och spridningsrisk
med Concerta.” (”It is assessed there is a signficant abuse and diversion risk with
Concerta.”)
” … missbrukspotentialen för metylfenidat (Ritalin, Concerta) är ett stort säkerhetsproblem: i kombination med bekymmer runt trovärdigheten av diagnosen, vuxna kan försöka skaffa sig diagnosen ADHD för att komma åt metylfenidat på ett legalt sätt.”
5. Konsensusdokumentet: Metylfenidat (Ritalin, Concerta) är ”first choice medication
treatment” för vuxna med ADHD ”baserat på en omfattande och ännu växande
mängd data om effektivitet och säkerhet”.
Bedömningen: Läkemedelsbolaget Janssen-Cilag har förklarat sig gå med på följande
villkor: ”de patienter med ADHD som kunde komma ifråga för fortsatt behandling in
i vuxenålder MÅSTE tidigare [före 18 års ålder] ha behandlats med metylfenidat
och fortsätta att uppvisa en adekvat respons och acceptabel tolerans” [betonat här]
(”those patients with ADHD who would be considered for continuation of
treatment into adulthood MUST have previously been treated with
methylphenidate and continue to show adequate response and acceptable
tolerability” [betonat här]).
Hur kunde Ylva Ginsberg, Susanne Bejerot och övriga psykiatriker skriva som de gjorde?
Läs mera om det europeiska underkännandet av Janssen-Cilags ansökan om att få
Concerta godkänt för vuxna här: http://jannel.se/ConcertaVuxna1.pdf
112 miljoner kronor – blev Janssen-Cilags försäljning av det icke godkända preparatet Concerta till vuxna i Sverige för 2010 (Apotekens Service AB). Nästan allt finansierat av skattebetalarna.
I media presenteras nu psykiatriker Ylva Ginsbergs studie av Concerta på fångar – och hur fantastiskt bra det narkotiska prepartet fungerar. [6] Kriminalvårdens medicinska chef, psykiatriker Lars Håkan Nilsson vill att många fler fångar ska få Concerta.
Och Janssen-Cilag har förberett sig för att ta över amfetaminmarknaden på svenska fängelser en längre tid. Samtidigt som de europeiska läkemedelsmyndigheterna underkände Concerta i juli 2010 fanns Janssen-Cilag på plats på Almedalsveckan. Där presenterade man
filmen Öppning till frihet, som man köpt rättigheterna till, ett ”utbildningsmaterial” för svenska kriminalvården. Läs historien Ska läkemedelsbolaget Janssen-Cilag få ta över den svenska ”fängelsemarknaden”? http://jannel.se/Krim-amfetamin-propaganda.pdf
Janne Larsson skribent janne.olov.larsson@telia.com
[1] Janssen-Cilag /Johnson & Johnson, Submission for Variation Application Dossiers(s) for CONCERTA,
(”Addition of a new therapeutic indication”: ADHD in adults), 26 februari 2010,

Klicka för att komma åt ConcertaApplicationAdults26Feb2010.pdf


[2] MHRA, Preliminary Variation Assessment Report, Concerta, juli 2010

Klicka för att komma åt PVAR.Concerta140710.pdf


[3] Kooij et al, “European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD”, BMC Psychiatry, 3 september 2010, http://www.biomedcentral.com/1471-244X/10/67
[4] NYT, Researchers Fail to Reveal Full Drug Pay, 8 juni 2008,
http://www.nytimes.com/2008/06/08/us/08conflict.html?pagewanted=all NYT, Research Center Tied to Drug Company, 24 november 2008,
http://www.nytimes.com/2008/11/25/health/25psych.html?partner=permalink&exprod=permalink
[5] MHRA, Final Variation Assessment Report, Concerta, 26 maj 2011,

Klicka för att komma åt FVAR.Concerta260511.pdf


[6] Rapport, Fångar blev bättre av ADHD-medicin, 21 november 2011,
http://svt.se/2.22620/1.2609795/fangar_blev_battre_av_adhd-medicin

Källa:

http://www.alternativjournalen.se/nyheter/vetenskapligt-fusk-eller-bedrageri-9989016

Tidigare inlägg om ADHD:

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/02/12/adhd-nya-siffror/

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2011/11/10/semper-och-knark-till-vara-barn/

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/01/08/neuropsykiatrisk-nedsattning/

Detta inlägg publicerades i Vård o Miljö. Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Korrupta psykiatriker

 1. Pingback: Rödgröna lägger ner 5 skolor | corneliadahlberg

 2. Pingback: Mer zombie-taktik | corneliadahlberg

 3. Pingback: VÅLDTAGEN, KRÄNKT OCH INLÅST PÅ PSYK | corneliadahlberg

 4. Pingback: Kontroll | corneliadahlberg

 5. Pingback: Mobilstrålning orsak till psykisk ohälsa mm | corneliadahlberg

 6. Pingback: ADHD – nya siffror | corneliadahlberg

 7. Pingback: Svensk rättsbusiness 37 | corneliadahlberg

 8. Pingback: Svensk rättsbusiness 47 | corneliadahlberg

 9. Lynn skriver:

  All things coenrdsied, this is a first class post

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.