Chemtrails till Kyrkomötet (motion)

Varför riskerar jag att offentligt bli kallad idiot, foliehatt, för att sprida konspirationsteorier mm? Jo för att jag är mer intresserad av vår hälsa och vad som sker med vår himmel än att vara ett av fåren.

Fårskock

Första gången jag skrev en motion med samma namn var till Landsdagarna för snart 2 år sedan och det gick så här. Hoppade av partiet men är inte typen som ger mig så temat kommer igen 🙂

Min första motion till Kyrkomötet kan du läsa här.

Nu den andra, om Chemtrails – den brinnande aktuella frågan:

Svenska kyrkan  

Kyrkomötet 

Motion av Cornelia Dahlberg 

Chemtrails 

”…Den amerikanske fysikern Lowell Wood, som arbetat för Pentagon de senaste 40 åren och går under öknamnet ”Doktor Evil”, anser att det nu är dags för ”kriget mot stratosfären”. Han deltog i ett toppmöte för amerikanska vetenskapsmän, arrangerat av NASA i november 2006. Lowell Wood föreslog att amerikanskt artilleri ska placeras vid Arktis. Därefter ska himlen bombarderas med miljoner ton partiklar som reflekterar solljuset och sänker temperaturen.” Ur Expressen den 2009-04-21 – hela artikeln här.

Nu känner vi inte till något artilleri placerat i Arktis som bombarderar vår himmel med partiklar, eller att något beslut fattats i frågan, men kanske har andra metoder med samma syfte utvecklats – och genomförts? Trots dessa många år gamla uttalanden av högt uppsatt vetenskapsman, så idiotförklaras människor som anser att vår himmel ser annorlunda ut i dag än för några år sedan. Dit hör de som påstår att kondensstrimmorna efter vissa flygplan inte består av bara kondens utan även består av andra ämnen, bl.a. aluminium, barium och strontium - sk chemtrails. Syftet med att i jetbränslet blanda eller separat bespruta vår himmel med dessa ämnen skulle vara att bl.a. motverka uppvärmningen av vår jord, s.k. geoengineering. 

Förekomsten av chemtrails förnekas kraftfullt av våra myndigheter och av så vitt jag vet alla styrande politiker förutom centerpartisten Åsa Runander. Fenomenet omtalas i andra länders nyhetsrapportering, bl.a. amerikanska CNN, och det pågår proteströrelser på flera håll i Europa och USA mot besprutning av vårt luftrum. I Sverige däremot råder mestadels tystnad i ämnet p.g.a. den pågående idiotförklaringen av alla som tar upp temat och ifrågasätter – viket vi ju känner till från andra områden i vårt av rädsla för oliktänkande präglade land. 

Eftersom kyrkan både vill inkludera alla samt ta miljöhoten på allvar så vill jag uppmana Kyrkomötet att uppmärksamma både denna häxprocess mot oliktänkande samt det eventuella hotet och inte böja sig för det politiska etablissemanget. Det kanske är svårt eftersom kyrkan till stor del styrs av detsamma, men jag anser att Svenska kyrkan bör ta dessa människors oro på allvar genom att våga se även på efterforskningar som inte gillas av nämnda etablissemang i symbios med vår skattefinansierade media. 

Förslag till kyrkomötesbeslut 

1.  Kyrkomötet beslutar att ta frågan om chemtrails på allvar genom att tillsätta en oberoende vetenskapligt arbetande utredning som vågar ta i beaktande även obekväm, kontroversiell fakta i syfte att värna vår sårbara miljö. 

2. Kyrkomötet beslutar att tillsätta en utredning angående varför en del människor eventuellt uppfattar sig som exkluderade av kyrkan pga specifika åsikter. Utredningen bör leda till råd och riktlinjer till ansvariga för förmedlandet av kyrkans budskap gällande en inkluderande hållning gentemot samtliga medmänniskor. Därmed menas även människor som tar till sig icke statligt styrda åsikter – såsom iakttagarna av förändringarna i vårt luftrum samt även människorna som anser nuvarande politiskt vållade massinvandring vara inhuman.  

Motivering 

Eftersom kyrkan i övrigt engagerar sig i klimatfrågan bör ett påstått så stort hot mot människans och hela jordens hälsa inte ignoreras – även om man är rädd för att bli kallad ”konspirationsskapare” av beskriven media. Ibland, eller kanske oftast, är ett förverkligande av nya tankar smärtsam. Eftersom många medborgare hyser farhågor att beskrivna besprutning av nämnda ämnen kan skada växters, djurs och människors hälsa så bör Kyrkomötet ta frågan på allvar. 

Eftersom kyrkan ger sig ut för att vara inkluderande bör ett inkluderande av ALLA inte vara svårt. Ser vi däremot på hur Svenska kyrkan handskas med människorna som anser att massinvandringen är inhuman och destruktiv, så tycks mycket finnas kvar att göra inom ”inkluderingsprocessen”. Trots att flyktingströmmarna är ett resultat av våra egna politikers fattade beslut i form av krigshandlingar mot andra länder – som naturligtvis leder till förödelse av de drabbade samhällena, som i sin tur resulterar i flyktingströmmar – så beskylls ifrågasättarna av denna politik för att vara onda i bl a Kyrkans Tidning. 

2015-06-28 

Motionär: Cornelia Dahlberg

För dig som inte fått nog – mer i temat här och för inte länge sedan här i bloggen. 

Himlen över mitt hem i Norrköping, förutom sista bilden som beskriver hur det går till att bespruta oss utan att folk reagerar…

Detta inlägg publicerades i Motioner. Bokmärk permalänken.

13 kommentarer till Chemtrails till Kyrkomötet (motion)

 1. xmaverickx skriver:

  Du kanske redan känner till Sofia Smallstorm http://www.aboutthesky.com/contact-us
  Ny bekantskap för mig.
  Tittade, eller snarare lyssnade, på detta för några timmar sedan https://www.youtube.com/watch?v=2luMKw9QPvE
  och har börjat på denna https://www.youtube.com/watch?v=8TqBvJGXHF8
  All galenskap hör ihop. Men de flesta varken kan eller vill eller orkar ”connect the dots” för att se helheten.
  https://www.youtube.com/user/WeatherWar101

  Gilla

  • corneliadahlberg skriver:

   Kände inte till henne – Stort tack för länkarna 🙂

   Att ”orka” se det obekväma kräver viljestyrka och det tycks vara punkten som våra marionettspelare satsat sitt yttersta på att knäcka – med framgång 😦

   Gillad av 1 person

 2. corneliadahlberg skriver:

  Kyrkolivsutskottet har lämnat sitt betänkande, vilket är ett avslag av denna motion, se nedan.

  Vid nästa Kyrkomöte den 15-18 november 2015 kommer temat debatteras, dvs jag som motionär har 3 minuter på mig att tala, ytterligare 3 minuter att svara på debattinlägg samt 1 minuts replik, tror jag det var 😉

  Svenska Kyrkan

  Kyrkomötet

  Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:3

  Chemtrails

  Sammanfattning

  Detta betänkande behandlar motion 2015:14 som vill uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en oberoende vetenskaplig utredning kring Chemtrails samt utreda varför en del människor uppfattar sig exkluderade av kyrkan på grund av specifika åsikter. Utskottet konstaterar att vetenskapliga utredningar, i den form motionären avser, ligger utanför Svenska kyrkans komptensområde samt att Svenska kyrkan redan idag strävar efter att välkomna alla och att det inte finns anledning för nationella nivån att utreda detta vidare. Utskottet föreslår därför att motionen ska avslås.

  Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut

  Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2015:14, punkt 1.
  Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2015:14, punkt 2.

  Motionens förslag

  Motion 2015:14 av Cornelia Dahlberg, Chemtrails

  Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta frågan om chemtrails på allvar genom att tillsätta en oberoende vetenskapligt arbetande utredning som vågar ta i beaktande även obekväm, kontroversiell fakta i syfte att värna vår sårbara miljö.

  Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning angående varför en del människor eventuellt uppfattar sig som exkluderade av kyrkan p.g.a. specifika åsikter. Utredningen bör leda till råd och riktlinjer till ansvariga för förmedlandet av kyrkans budskap gällande en inkluderande hållning gentemot samtliga medmänniskor. Därmed menas även människor som tar till sig icke statligt styrda åsikter – såsom iakttagarna av förändringarna i vårt luftrum samt även människorna som anser nuvarande politiskt vållade massinvandring vara inhuman.

  Bakgrund

  Chemtrails (kemikaliespår) som begrepp uppkom under 1990-talet för de misstankar som fanns att de spår man ser efter flygplan på himlen inte endast består av kondens och bränslerester utan också av ditsatta kemikalier.

  Vilka kemikalier det handlar om, vem som tillsatt dem och i vilket syfte finns det olika tankar om. De vanligaste teorierna är att något lands militär bedriver forskning kring sätt att kontrollera vädret, att tester kring att minska klimatförändringar sker eller att jordbruksföretag vill hitta sätt att skapa mer gynnsamma väderförhållanden Kl 2015:3 för sina grödor. Det gemensamma i alla dessa teorier är att det handlar om hemliga projekt som någon stat eller stort företag vill hålla hemliga för allmänheten.

  Idag är det inte något företag, någon regering eller forskning som bekräftat eller ställt sig bakom dessa teorier.

  Svenska kyrkans forskning

  Idag bedriver Svenska kyrkans nationella nivå forskning. Verksamheten syftar till att främja kunskapsutvecklingen på för kyrkan angelägna områden och därigenom bidra till Svenska kyrkans reflektion över sin identitet och sitt uppdrag. Verksamheten syftar även till att ge adekvata underlag för kyrkostyrelsens och biskopsmötets överväganden. Under 2015 tas en ny forskningsplattform fram. Övergripande inriktning för plattformen är Samhällsteologi. Centrala områden är: Välfärdsarbete i Svenska kyrkan, Organisation och ledning i församlingarna, Religionsfrihet och globala frågor, Meningsskapande i Svenska kyrkans praktiker, Luthersk teologi och Svenska kyrkan samt det Mångkulturella samhället.

  Forskningsresultat publiceras bl.a. genom olika skriftserier: Forskning för kyrkan och Church of Sweden Research Series.

  En öppen kyrka för alla

  I kyrkoordningen knyts teologi och juridik samman. Inledningarna till kyrkoordningens avdelningar syftar till att lyfta fram några väsentliga aspekter av det som behandlas i avdelningen och dess kapitel. I inledningen till kyrkoordningens sjätte avdelning Kyrkotillhörighet anges följande i det andra stycket.

  Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling. Kyrkan har rum för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som för den trosvisse, för den som har hunnit kortare likaväl som den som har hunnit längre på trons väg.

  Utskottets överväganden

  Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2015:14.

  Utskottet konstaterar att den utredning kring chemtrails som motionären vill att kyrkostyrelsen ska tillsätta inte ligger inom kyrkans ansvarsområde utan mer inom universitetsvärlden då forskning inom naturvetenskapliga området inte primärt är kyrkans kompetensområde.

  Utskottet konstaterar vidare att Svenska kyrkan är en öppen och demokratisk folkkyrka som välkomnar alla. Utskottet beklagar om det finns människor som känner sig exkluderade på grund av specifika åsikter men att detta måste hanteras från fall till fall där detta uppstår. Utskottet anser därför inte att det finns anledning för nationell nivå att utreda detta vidare.

  Av ovan angivna skäl föreslår utskottet att motionen avslås i sin helhet.
  2
  Uppsala den 24 september 2015 Kl 2015:3

  På Kyrkolivsutskottets vägnar

  Marie Nielsén, ordförande
  Mattias Nihlgård, sekreterare

  Beslutande: Marie Nielsén, ordförande, Sofia Rosenquist, Daniel Larson, Birgitta Lindén, Ronny Hansson, Kekke Paulsson, Niklas Grahn, Katarina Glas, Berit Simonsson, Anna-Karin Westerlund, Gunilla Eldebro, Elisabeth Rydström, Niklas Larsson, Torbjörn Arvidsson och Marja Sandin-Wester.

  Övriga närvarande vid beslutstillfället: Sara Waldenfors, Monica Lindell Rylén, Stefan Grundberg, Camilla Persson, Evy Annér, Nasrin Sjögren, Elisabeth Sandberg Kullenberg, Ulla Littgren, Jerker Schmidt, Stig Eriksson, Anders Ahl, Ylva Wahlström, Karin Janfalk och Styrbjörn Granquist.

  Biskoparna Fredrik Modéus och Johan Tyrberg har deltagit i utskottets överläggningar.

  Gilla

 3. Pingback: Vakna och fria | corneliadahlberg

 4. Pingback: Hade djävulen jullov? | corneliadahlberg

 5. Pingback: Svar från Greenpeace | corneliadahlberg

 6. Varför man kallas ”idiot, foliehatt, för att sprida konspirationsteorier”?
  – Blir man kallad ”idiot” kan det bero på att man är det, men sannolikt kan det även bero på att den som säger ”idiot” talar om sig själv.

  Spridandet av konspirationsteorier som saknar rimlig vetenskaplig bevis kan med rätta leda till att man kallas ”foliehatt”, men även ifall man har torrt på fötterna kan man få foliehatts-stämpeln då människor vill leva i en naiv falsk trygg bubbla om att ingenting har sprutats på oss, när det bevisligen redan gjorts vid ett flertal tillfällen, ex. (agent orange, bönders giftbesprutning av grödor, samt vädermodifiering) och det kommer sannolikt göras igen och görs med ganska stor sannolikhet redan nu. Vi vet inte av vem eller varför.

  Man ska varken vara naiv eller paranoid, men hypotetiskt-deduktiv i sitt sätt att undersöka saken, anser jag. 1. Hypotes. 2. experiment/undersökning 3. deduktion falsifiering/bekräftelse.

  Att i panik se på youtubeklipp i en strid ström är sannolikt hjärntvättande och kontraproduktivt för medvetandet. Att ta allting till sig som stödjer ens egen ståndpunkt är också fel naturligtvis.

  Gilla

 7. Pingback: Dagens himmel | corneliadahlberg

 8. Pingback: – ”Jag är asyl” | corneliadahlberg

 9. Pingback: Chemtrails | corneliadahlberg

 10. Pingback: Folkets motioner… | corneliadahlberg

 11. Pingback: Parti som vågar ta i chemtrailsfrågan? | corneliadahlberg

 12. Pingback: Gott Nytt År! | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.