Skyldiga

Av Olle Ljungbeck

De brott som företrädarna för S, M, C, L, KD, V och MP gjort sig skyldiga till mot svenska folket och nationen Sverige sedan 2005 är de mest fasansfulla och ohyggligaste i vår historia.

Genom sin asylpolitik har de gjort Sverige till ett land där terrorn har fritt spelrum och där den etniska befolkningen numera lever i ständig otrygghet. Dessa brott kan aldrig preskriberas och regerings- och riksdagsledamöter i nämnda partier måste en gång ställas till svars inför folket.

De sju partiernas företrädare har agerat på samma sätt som diktatorerna i Nazityskland, Sovjet, DDR en gång gjorde.

De har upphöjt sin egen ”moral” till något som står över folket. Den är inget annat än nazisternas och kommunisterna övermänniskofilosofi där de tror sig vara en utvald ”moralisk” elit som oberoende av folkviljan har rätt att forma samhället enligt sina egen vilja och bevekelsegrund.

Deras skenbara humanism har nu visat sig vara inget annat än hyckleri med avsikt att förleda världen att tro att de är de godaste ledarna. När till slut anstormningen blir för stor i även deras ögon rasar deras dubbelmoral som ett korthus.

I sin strävan att framstå som godhetsapostlar har de totalt ignorerat att kontrollera om de invällande har asylskäl etc.

Planering, organisation, introduktion, kostnader, boende har de överhuvudtaget inte ägnat en tanke!

Det skrämmande i det här sammanhanget är att man är beredd att offra svenska kvinnor/flickor för att utåt kunna uppfattas som de goda. Det innebär att Sverige i dag mer och mer fått karaktären av ett laglöst samhälle där tryggheten har försvunnit och ingen svensk i dag kan vistas ute utan att känna oro och ängslan.

Dessa politiker kräver ej längre laglydnad av invandrarna.

Straffas de så tillämpas lägsta straffskalan och utvisning förekommer nästan aldrig hur grovt brottet än är.

Deras servilitet mot invandrarna är häpnadsväckande kravlös. Dessa mottages som förstaklass turister på boenden och behöver inte göra den minsta insats för egen del. (Som exempel kan jag upplysa om att jag är 84 år och min hustru 79. Vi bor ensamma på en gård. Varje år sågar jag klyver och bär in 25 kubikmeter ved. Vi städar, tvättar och gör allt som behövs. Vi anlitar aldrig tjänster för snöskottning etc. Men detta avser inte att vara något skryt. Tiotusentals svenska pensionärer gör det samma). Hur många miljoner skulle sparas om ni krävde motsvarande av unga friska invandrare i stället för att låta dem gå och driva? Detta skulle samtliga dessutom må bra av.

Traditionerna ändrar ni för att inte irritera invandrare med annan religion. Ja undfallenheten mot Islam har nu gått så långt att koranen, sharia och hederskulturen präglar en stor del av våra förorter. Dessa utgör nu grogrund för kommande terrorverksamhet som inte är en fråga om utan när. Inom skolvärlden görs namnändringar på påsk- och jullov etc. för att inte förnärma invandrare!

När ni t ex vill ändra luciafirandet så att en svart man eller pojke kan vara lucia är det inte endast en förfalskning av historien utan också en dumhet som måste karakteriseras som infantilitet.  

Historien förfalskas liksom i forna Sovjetunionen, DDR och Nazityskland. Redan utgivna böcker som inte är politiskt korrekta görs ändringar i för att överensstämma med en förkrympt åsiktsriktning. När kommer turen till Tjechov, Evert Taube m fl. Eller det är endast Pippi, Alfons Åberg etc ni vågar ge er på? Men då är ni ju inte konsekventa!

Detta skedde inte bara i de tre nämnda staterna utan var ytterligt vanligt även under inkvisitionstiden. Det hela visar på en grav personlighetsstörning hos dem som verkar för denna förfalskning av den historiska verkligheten. Ja så skrämmande att man måste fråga sig om vi låter oss styras av personer som likt Stalin och Hitler lider av grava personlighetsstörningar.

Det vi hittills sett av sjuklöverpartiernas förhållande till åsikts- och yttrandefriheten förskräcker och skiljer sig knappast från dagens eller de nämnda diktaturerna.

När islamisterna står för merparten av antisemitismen med våld och terror nämns inte detta utan endast det lilla fåtalet nazister (enligt Säpo rör det sig om högst 300 organiserade) som nu nästan aldrig ägnar sig åt sådant ges med orätt skulden.

När nazister uppträder i badhusen för att skydda flickor/kvinnor från tafsande och sexterror av icke civiliserade invandrare görs det stort nummer av detta.

Några ansatser för att få bort terroristerna och skydda kvinnor/flickor är det däremot aldrig tal om.

Att representera sitt folk i ett lands parlament och regering måste vara det finaste uppdrag man kan få. Men också det mest ansvarsfulla med höga krav på moral och etik.

De nämnda partiernas företrädare har i stort sett svikit alla de skyldigheter de har mot sitt eget folk under nämnda tid.

Självklart drivs även människor inom politiken av olika bevekelsegrunder, men dessa får inte stå i motsatsförhållande till det egna folket vilket tyvärr är verkligheten i dag.  Vad vi hittills sett av representanterna för nämnda partier visar att de i stor utsträckning saknar såväl nödvändig moral och etik för att vara värdiga att företräda oss.

För att förstå detta behöver vi endast sakligt studera hur de agerat/agerar inför den massinvandring som nu sker.

När denna tog sin början var det aldrig fråga om att lyssna på folket. I det fallet är de fullt jämbördiga med diktatorerna. (Om ni påstår att asylrätten skall stå över folkviljan, erkänner ni därmed er övermänniskofilosofi).

Den enorma terrorn mot befolkningen i Sverige i form av mord, våldtäkter, rån, trakasserier etc ignorerar ni helt.

Ja ni  har t o m visat större empati för mördaren/våldtäktsmannen etc än offret – vilka i flertalet fall kvinnor/flickor! Ni skäms inte ens att placera tusentals potentiella våldtäktsmän på skolor utan skydd för flickorna – ja även de svenska pojkarna är utsatta. Därför känner tusentals svenska flickor men även pojkar en ständig ångest och oro när de går till skolan. Ni har sålunda medvetet gjort ungdomsåren för våra svenska barn till ett helvete.

Har ni politiker, journalister och övriga i etablissemanget någon gång tänkt på vad ni är för människor? Jag tror att om ni allvarligt funderade över detta skulle ni bli oroliga. Vi kan ju bara ta ordet politisk korrekt. Enbart ordet ger en antydan om stillastående/tankestopp. Ni tänker inte själva – om av rädsla från att skilja ut er eller ni helt enkelt saknar förmåga att se verkligheten? Vad gör er så enögda och rädda för verkligheten? Med min bakgrund har jag träffat människor av många olika slag. Helt klart är det ett sjukdomstecken att omforma och inte våga se och beskriva verkligheten som den är. Ja detta finns tom beskrivit i psykologisk litteratur. Ni verkar alla drabbade av denna sjukdom.

Flertalet av de lagar som berör invandringen, tiggeriet etc som ni troligen varit med och stiftat – men som ni i alla fall har skyldighet att se till att de tillämpas – följs inte. Ni som skall värna lagarnas tillämpning protesterar inte en när myndigheterna inte tillämpar dem.Trots ett ni inte ens i detta fall lever upp till era skyldigheter lyfter ni er höga lön! Som f d personalchef tror jag mig aldrig ha haft en medarbetare som skött sin uppgift så uselt som ni. Trots att många av er är helt misslyckade kandiderar ni för en ny mandatperiod eller för ett nytt uppdrag. Även på detta område skiljer ni er från medelindividen som oftast inser sitt tillkortakommande.

Er oförmåga eller tjurighet att inte inse faran med Islam är sannolikt också er rädsla för att skilja er från era likar. Redan nu har Islam tagit över många av förorterna i flertalet större och medelstora städer. Ni accepterar att Islam driver skolor som inget annat är än koranskolor med uppgift att indoktrinera eleverna på ett sätt att de aldrig låter sig integreras.

Fattar ni inte att ni bäddar för ett parallellsamhälle med enorma konflikter i framtiden. Ni som påstår er stå högt över oss andra vad gäller humanism och moral lämnar invandrarkvinnor/flickor helt i händerna på fundamentalisterna. Ni gör inget för att stödja dessa kvinnors frigörelsekamp mot bakåtsträvarna och antidemokraterna. Det är belysande när Annie Lööf kommer med sitt nya program så är det månggifte och fritt inflöde av vilka barbarer som helst. Hur menar ni att vi skall kunna ta er på allvar? För att använda ett gammalt ordspråk. Tänker denna broiler längre än näsan räcker? Ni är inte bara flummiga utan helt enkelt infantila som inte förmår se framåt och bilda er en uppfattning om vad vissa händelser och fakta kan innebära i framtiden.

Hur har ni t ex tänkt när det gäller den framtida utvecklingen av demografin. Den låt-gå-politik ni tillåtit när det gäller invandringen är ju en ren skandal. Er ansvarslöshet har gett till resultat att i stora områden förhållandet mellan män och kvinnor numera är 125 män – 100 kvinnor. Vi ser redan resultatet av detta i form av dagliga våldtäkter utförda av det ni kallar ensamkommande pojkar men som i flertalet fall är unga män. Jag skrev redan för flera år sedan att dessa kommer att bli potentiella våldtäktsmän därför att de inte på naturligt sätt kan få en partner. Av det enkla skälet att de saknar familj och då vill inte en muslimsk förälder ha med dem att göra. Endast ett fåtal svenska flickor kommer att attraheras av dem, och vad blir då följden? Det är denna utveckling med dagliga våldtäkter och tafsande vi nu ser accelerera. Var finns tanken på de förtryckta kvinnorna? Som vanligt har ni inte tänkt utan som alltid tillämpar ett låt-gå – system  likt, ”efter oss syndafloden”.

Samtliga regerings- och riksdagsledamöter i sjuklöverpartierna är stackare som är rädda för sanningen. Som hellre ljuger eller förnekar verkligheten i rädsla för att avskilja er från de politiskt korrekta. Märker ni inte hur sanningen mer och mer hinner ifatt er. Nu har tom vissa av er tvingats erkänna Sverigedemokraternas reella verklighetsuppfattning.

Ni är representanter för en sjuk del av Sverige. Ni vill inte se verkligheten utan förfalskar den. Ni vill inte att saker och ting benämns vi dess rätta namn. Ni försvarar förövarna av allt slags våld mot den inhemska befolkningen.

Ni vägrar att se hotet från Islam vars ledande företrädare har ett enda syfte att sprida Islam och islams värderingar.

Genom er blindhet verkar ni för enorma konflikter inom en nära framtid. När detta sker är med högsta sannolikhet det minimala förtroende ni har – förbrukat. Och om inte förr kommer svenska folket att utkräva ensvar genom att ställa er inför folkets domstol. Detta är inte en fråga om utan när!

Ni kan ännu undvika denna annalkande katastrof genom att:

– Stoppa invandringen omgående.

– ”Slå” sönder parallellsamhällena.

– Utvisa islamister som motarbetar demokrati och vår

  grundlagsfästa värdegrund.

– Förbjuda muslimska skolor.

– Hårda straff och utvisning för de som terroriserar kvinnor/

  flickor i var helst detta sker i samhället. Särskilt frekvent

  är detta i skolor, badinrättningar, offentliga sammankomst-

  er etc.

– Beordra åklagare att agera mot kvinnlig könsstympning.

  Jag har fått beskedet av dessa att man inte vill agera för

  att inte stöta sig med islamiska ledare!

– Se till att lagen om agaförbud följs.

– Stöd alla de invandrarkvinnor i förorter m fl som vill inte-

  greras men hindras härtill av muslimska fundamentalister.

– Prata inte bara utan gör något åt ”hedersvåldet”.

– Hävda den svenska värdegrunden tydligt. Brott mot denna

  skall bestraffas.

– Värna svenska traditioner utan att snegla på vad invand-

  rare tycker.

– Mm.

Detta är uppgifter ni har åtagit er genom att ställa upp i val till det svenska parlamentet. Om inte skall ni lämna detta omgående för annars är ni förrädare. 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS När jag skriver detta har ännu en av era favoriter – en ensamkommande ”pojke”  –begått det nesligaste och uslaste brott en man kan begå – våldtäkt mot en flicka i den skola hon trodde sig vara trygg. DS

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.