”Befolkningsökning och migration är negativt för miljön”

Av Ulf Blomquist ur Avpixlat.

Att som Kina påtvinga folket ett-barnspolitiken, numer två, är som att behandla människor som avelsdjur. Däremot borde det vara självklart att utbilda alla blivande föräldrar i verklighetsanpassade konsekvenser av att sätta barn till världen.

Att fly till Sverige när man upptäcker att matpengarna tryter till den växande barnaskaran gillas av våra sjuklöverpolitiker, men vill vi istället växla till en hållbar politik borde vi hjälpa till med utbildning på plats. Typ fundera över, samt skapa möjligheten att kunna försörja sina barn och ge dem utbildning, utan att emigrera till ”gratislandet” Sverige, eller till Tyskland.

Nedan även kopierat, av Ulf Blomquist.

”Befolkningsökning och migration är negativt för miljön

DEBATT I diskussionen om invandringen till Sverige har man glömt bort dess negativa påverkan på miljön. Människan påverkar hela tiden klimatet och den biologiska mångfalden negativt, ju fler vi blir i Sverige och på jorden desto större blir skadan. De som får betala priset är framförallt kommande generationer.

Invandringen till Sverige under år 2015 har redan gjort att de pengar som regeringen avsatt för år 2016 för att köpa in och bevara värdefull skog har tagits borta, eller som man uttrycker det framskjutet till kommande år. Samtidigt har Sveaskog omklassat värdefulla naturskogar, som skulle bevaras, till produktionsskogar eftersom staten behöver mer pengar. Staten har även krävt mer pengar (ytterligare miljarder) från Sveaskog än den vinst som skogen ger. Detta innebär att Sveaskog måste låna pengar och bygga upp en skuld, som naturligtvis måste betalas i framtiden genom att hugga ner ytterligare skog. Man kan säga att staten gömmer en del av statsskulden hos Sveaskog.

När det gäller skyddandet av den biologiska mångfalden i skog är det bråttom, eftersom den värdefulla skogens areal hela tiden minskar. Att Miljöpartiet drivit på denna utveckling visar att partiet inte haft den helhetsbild som man måste kunna kräva av ett riktigt miljöparti. Att Moderaterna inte skulle ta hänsyn till miljön i samband med invandringspolitiken kunde förväntas, eftersom deras ekologiska kunskap alltid varit mycket dålig. Sveaskog vill också att Skogsstyrelsen skall ändra skogsvårdslagen så att man kan slutavverka yngre skogar än i dag. Även det är negativt för både klimatet och biologisk mångfald. Mycket gammelskog flisas idag till biobränsle.

Om vi vidgar blicken ut över Europa och världen kan vi plocka några samband som beskriver utvecklingen. Spanska och portugisiska fiskebåtar bedriver fiske utanför Västafrikas kust. Detta minskar tillgången till fisk för den ökande afrikanska kustbefolkningen som blir fattigare. De söker sig då upp till Europa som sk ekonomiska flyktingar. Detta ökar den europiska befolkningen och dess behov av arbete och mat och ger förutsättningar för att skicka fler fiskebåtar till Afrikas kust, som ytterligare minskar tillgången till fisk för den afrikanska kustbefolkningen osv. Enligt FN-organet FAO klassas samtliga västafrikanska fisken som överexploaterade och kustfisket har minskat med 50 % på 30 år.

Enligt EU-kommissionen är 6 av 10 immigranter inte flyktingar utan kommer till Europa av ekonomiska skäl. När den ökande befolkningen i Somalia överskrider det antal som landet kan föda, uppstår konflikter mellan de olika klanerna. Somalier lämnar landet och tar sig till Europa och får uppehållstillstånd i t ex Sverige. I det varma Somalia var koldioxidutsläppen från en somalisk familj låga. I Sverige måste en ny bostad byggas som klarar ett kallt klimat. Byggandet av denna bostad ger lika stora utsläpp av koldioxid som bostaden sedan genererar under hela sin livslängd.

En individ i Sverige garanteras också en högre standard i andra avseenden än i Somalia, vilket gör att den somaliska familjen vid flytten ökar sina koldioxidutsläpp kanske 20 eller 40 ggr. Politikerna i Sverige skryter med att landets koldioxidutsläpp minskar. Detta stämmer dock inte. Sveriges befolknings utsläpp av koldioxid har bara flyttat utomlands och ökar ständigt. De sker vid tillverkning och transport av de varor vi importerar från t ex Kina.

Den ökande befolkningen i t ex Europa äter mat och använder hygienprodukter som innehåller palmolja, ju högre standard och ju större befolkning desto högre konsumtion. Detta leder till ökad efterfrågan på palmolja, som leder till ytterligare nedhuggning av regnskog och bränder på t ex Borneo för att plantera ytterligare markytor med oljepalmer. De stora skogsbränderna riskerar att utplåna en tredjedel av de återstående orangutangerna i världen.

Hans Rosling har tagit fram en åskådlig presentation av befolkningsutvecklingen som förespeglar att befolkningsökningen ska stanna vid ca 10 miljarder människor på jorden. Enligt många demografer kommer inte denna stabilisering att ske. Överhuvudtaget ger Roslings framställningar en alldeles för ljus bild av utvecklingen, eftersom ekologin inte finns med. Redan idag med ca 7 miljarder människor beräknas jordens årsproduktion vara förbrukad redan i augusti. Resterande 4 månader tär vi på naturkapitalet vilket innebär att den möjliga produktionen följande år minskar. Det antal människor som jorden långsiktigt kan föda med nuvarande levnadsmönster bör ligga på ca 4 miljarder och där var vi år 1975.

För att illustrera ovanstående kan vi titta på Kalifornien där man utökar mandelodlingarna för att tillfredsställa den ökande efterfrågan på mandel. För att få vatten till odlingarna ökas uttaget av grundvatten, så att grundvattenytan hela tiden sänks. Följden blir att odlingarna får läggas ner i framtiden på grund av vattenbrist. Vi konsumerar alltså inte bara räntan (det vatten som nederbörden ger) utan också kapitalet (sänkningen av grundvattenytan).

Haiti är ett exempel i miniatyr på vad som väntar jorden framöver. År 1925 var Haiti ett tropiskt paradis med 60 % av landet täckt av regnskog. Den ökande befolkningen har därefter huggit ner skogen så att bara 2 % återstår. Detta har bidragit till att den bördiga åkermarken har förstörts pga erosion och landet har omvandlats till öken. Vid regn uppstår kraftiga översvämningar. Med en lagom stor befolkning skulle man ha kunnat leva ett gott liv med fin natur, odlingar och inkomster från turister. Istället har befolkningen ökat långt över vad naturen kan försörja. Samhället har kollapsat och man överlever bara tack vare bidrag från övriga världen, och som dessutom möjliggör fortsatt ökad befolkning.

Madagaskar hade år 1980 8,7 miljoner innevånare och år 2013 hade antalet ökat till 23 miljoner. Landet har en unik endemisk flora och fauna med bl a många arter av lemurer (halvapor) som lever i små isolerade öar av kvarvarande regnskog. Bara ca 10 % av den ursprungliga naturen finns kvar tack vare turister som ger den ett värde. Men man går nu in i den skyddade regnskogen och plockar ut rosenträ som värderas högt i Kina. Utanför de skyddade områdena är all regnskog nedhuggen. Istället bedrivs svedjebruk några år tills näringen är slut och man flyttar till nya områden. Jorden eroderar ned i floderna som för ut materialet till havs. De småträd som sedan växer upp är inte de inhemska utan införd eukalyptus från Australien, som gynnas av brand.

På landsbygden är familjernas mål minst 4 barn per familj. Antalet barn per kvinna ligger mellan 4 och 5. Hälften av befolkningen lider av kronisk undernäring. När det inte går att föda den ökande befolkningen på landsbygden flyttar man in till städerna, där man vecklar ut en matta på trottoaren för att sälja t ex krimskrams från Kina. Mycket av pengarna i landet hamnar alltså sedan i Kina. Kriminaliteten ökar och de kvarvarande öarna av naturrikedom minskar, vilket på sikt kan komma att göra att turisterna sviker landet med minskande turistinkomster som följd.

I det tätbefolkade men bördiga Rwanda, blev den allt hårdare konkurrensen om den produktiva marken en viktig faktor till det inbördeskrig som utbröt år 1994 och kostade mellan 800 000 och 1 000 000 människor livet. I arabvärlden har det bakåtsträvande islam med höga födelsetal lett till att en stor andel unga, som inte har kunnat få ett arbete, tappat framtidstron. I Syrien ökade befolkningen från 9 miljoner år 1980 till nästan 22 miljoner år 2011. De ungas protester har sedan lett till upplopp och inbördeskrig, i t ex Libyen, Jemen och Syrien. I Jemen svälte 6 miljoner människor år 2015.

En ökande ström av emigranter och flyktingar har under en längre tid invaderat Europa och är där i färd med att bygga upp små isolerade öar av parallellsamhällen med Mellanösterns klassiska problem. Etniska svenskar har födelsetal på 1,8 medan invandrade muslimer ligger på 2,5, så befolkningen i Sverige kommer att accelerera framöver och därmed även koldioxidutsläppen och övrig belastningen på miljön.

Invandringspolitiken i Sverige har under lång tid styrts av känslor, vilket är farligt. Vi ser vad Hitler åstadkom genom att vädja till känslor. Den svenska invandringspolitiken har också gått över styr och till panikåtgärder. För att klara en någorlunda hygglig framtid måste invandringspolitiken styras av kunskap och logik.

Det utmärkande för människans handlande inför de framtida hoten, är att hoppas att de inte existerar och när de framstår som verkliga, att göra så lite som möjligt och hoppas att det räcker. De som får betala priset är kommande generationer.

I Albanien har man överutnyttjat skogen så att hälften försvunnit sedan 1990. Landet har dock nu insett riskerna, bl a för allvarliga översvämningar, och vidtagit den drastiska åtgärden att förbjuda skogsavverkning under 10 år. Detta kommer att ge arbetslöshet inom träindustrin, som får betala för miljöskulden. Till slut får man alltså ta konsekvenserna av att inte ha tagit ansvar tidigare.

För att bromsa utvecklingen borde samma allvar som idag ägnas klimatfrågan, även ägnas befolkningsfrågan. Varje land bör låta forskare ta fram ett underlag som klargör hur många människor landet kan försörja långsiktigt, med bibehållen eller förbättrad biologisk mångfald. Därefter måste regeringarna i varje land genom lagstiftning och ekonomiska styrmedel sakta men säkert sträva mot detta antal, som i de flesta fall innebär minskande befolkningar. Detta blir ingen lätt process, men alternativet kommer att leda mot ökande elände i världen. Länder som inte tar sitt ansvar bör inte heller kunna exportera sina problem, t ex i form av emigranter till andra skötsamma länder.

Kina har under 36 år bedrivit en ettbarnspolitik och visat att det går att begränsa barnafödandet. Man övergår nu till en tvåbarnspolitik. Man har beräknat att landet skulle ha haft ytterligare 400 miljoner innevånare utan ettbarnspolitiken. Hur hade Kina fungerat då och hur hade det påverkat övriga världen?

Ett stort hinder i världen för befolkningskontroll är religiösa blockeringar. Vissa ledare har till och med uppmanat befolkningen att skaffa fler barn. Den palestinske ledaren Arafat uppmanade på sin tid palestinierna att skaffa 12 barn, 10 för kampen och 2 för att ersätta föräldrarna. Kurdiska arbetarpartiets ledare Öcalan uppmanade från fängelset för flera år sedan kurderna att skaffa minst 3 barn och nyligen uppmanade Turkiets ledare Erdogan turkarna att göra samma sak. Även Irans ledare har nyligen uppmanat befolkningen att öka barnafödandet.

Inom den muslimska världen finns en stor medvetenhet om demografins betydelse för att utöva makt, men man bortser från dess påverkan på miljön. Det är därför dags att vi höjer blicken och diskuterar hur befolkningsökning och migration påverkar klimat, biologisk mångfald mm.

Ulf Blomquist
Akademisk utbildning i biologi, miljö, mm

Texten refuserades av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Upsala Nya Tidning samt Göteborgs-Posten.”

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till ”Befolkningsökning och migration är negativt för miljön”

 1. xmaverickx skriver:

  För några år sedan var det en somalisk kvinna, som jag tror bodde i Malmö, som fick frågan ute på gatan av en SVT-reporter hur ofta hon åt kött.
  Hon sa att när de bodde i Somalia så hade de råd att äta kött mycket sällan, och när de hade det då blev det fest. Men sedan de kom till Sverige äter de kött varje dag. Och har följaktligen fest varje dag.
  Vilket de kan tacka bland annat MP för, vilka är FÖR massinvasionen från MENA, samtidigt som de också är FÖR minskat köttätande.
  Det är verklig logk.

  Gilla

 2. Sofia skriver:

  PRIVATA MILJÖTIPS

  Gilla

 3. Miljöpartiet som jag varit medlem i är inte ett ”miljöparti” sedan de tog bort utträdeskravet ur EU. Inte ens utbrytarpartiet ur MP som hette ”Gröna partiet” som jag var med i var grönt realpolitiskt.

  Vad jag förstått har positiviteten för mass-invandring av icke-flyktingar, som bevisligen ökar konsumtion, transporter och rasism, inte att göra med någon ”grön” ideologi alls, men med någon slags sekteristisk tradition inom den s.k. ”gröna rörelsen”.

  Gilla

 4. corneliadahlberg skriver:

  Istället för kyskhetsbälten kanske man kan gömma några Kalashnikov i jordkällaren…

  Gilla

  • Du Cornelia som lever vid de öppna sädesfälten i Östergötland kanske bör ha något med bättre precision? Med ex. ett Mausergevär från andra världskriget i gott skick kan du med övning och uppfällt sikte nedkämpa en get-tafsare på 2 km och ha en målbild av en snusdosa på 200 meter. Men det är klart att om det kommer en hord vuxna get-tafsare att det kan behövas något med automatisk ladd-mekanism, men då rekommenderar jag k-pist av modell 45B till dig. Fungerar även om du skulle tvingas simma över Stångån fram till en grupp skäggiga get-tafsare. Försvarsladdning 21 kan också vara mycket användbar utanför gethuset. 😉 Gå med i hemvärnet!

   Gilla

   • corneliadahlberg skriver:

    Tack för de bästa råd jag fått på länge 😉 Får man ha vapen hemma genom hemvärnet? Det var inget skämt. Trodde det behövs jägarexamen till det. Skytteklubb finns ju oxå men räcker nog inte för vapentillstånd i hemmet.

    Gilla

   • Jag vet inte vad som gäller, men jag tror inte det är som du säger. Det verkar orimligt. Jag har specialiserat mig på medborgarjournalism och politik den senaste tiden så du får undersöka saken själv. Jag tror dessutom det kan vara olika från klubb till klubb och kanske olika från hemvärn till hemvärn också. Fördelen med att vara jägare eller hemvärnsgumma är att du lär känna naturens olika djur och kommer få uppleva vad stillasittande i enskildhet i naturen har för effekt. Det är alls inte konstigt att det är många jägare som får svårt för att skjuta djur. 🙂 Många tar med sig kamera och skjuter hellre med den.
    Samtidigt är avlivandet av ett djur som levt i det fria för eget bruk kanske mer moraliskt riktigt än plågandet av djur plus GMO-foder i tränga bås och stressande i långa EU-transporter. Vad gäller avlivandet av våldtäktsmän som tror de får 72 jungrur i himlen anser jag att det är moraliskt riktigt att avliva dem, samt att jag tror att de efter döden mer sannolikt kommer ätas av grisar, råttor, maskar eller hundar, skitas ut och sedan ätas av bakterier och sedan bli till halvgod halal-kompost.

    Gilla

 5. Ping: Aurora 17 – Försvarsmakten kommer öva nedkämpning av LIC-terrorism i Sverige samtidigt som den kommande terrorismen kommer finansierats av Sveriges riksdag | Vetenskapliga partiet

 6. Ping: Är det verkligen sant? – Vänsterpartiet är ett imperialistiskt parti | Vetenskapliga partiet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.