Kampen för vår demokratiska värdegrund närmar sig!

Av Olle Ljungbeck

Aldrig tidigare har det varit så nödvändigt att omutligt och obevekligt hävda demokratin varav jämställdhet mellan könen aldrig får ifrågasättas.

Den senaste tidens turbulens kring Miljöpartiet har visat på – trots allt tal om hur fast förankrad demokratin är i vårt samhälle  – att den inte tas på allvar av alla, ja att vissa tom vill ersätta den med odemokratiska religiösa normer och vidskepelse. Och det är i detta fall de, som främst skall värna vår grundlagsfästa värdegrund, nämligen regerings- och riksdagsledamöter!

I grundlagen står det att, ”det allmänna ska verka för att demokratiska idèer blir vägledande på alla samhällsområden. Samhället skall verka mot diskriminering – även på grund av kön”.

Sett mot vad grundlagen stadgar är det inte bara häpnadsväckande utan oförsvarligt att ett riksdagsparti – i detta fall Miljöpartiet – kan agera som om vår grundlagsfästa värdegrund inte skulle efterlevas.

Men tyvärr är inte Miljöpartiet ensamt om att förminska betydelsen av demokratins värdegrund. Så sent som för ett halvår sedan avskafffade alliansen och de rödgröna en av demokratins grundpelare, nämligen Parlamentarismen, genom uppgörelsen om ”Decemberöverenskommelsen”. Visserligen upphävdes denna strax därefter men i praktiken lever den kvar eftersom alliansen trots att de motsätter sig de ”rödgrönas” politik inte avsätter regeringen trots att det finns majoritet i riksdagen för en sådan åtgärd.

När Stefan Löfven visserligen betonar att han alltid tar kvinnor i hand sviker han ändock sitt ansvar för demokratin genom att inte med större kraft hävda de demokratiska värden och att Sverige aldrig kommer att överge dessa. Liksom vikten att alltid betona dem och inte ge efter för religiösa eller kulturella värderingar som står i strid med såväl upplysningstidens idèer som de värden vilka är grundläggande i vår demokrati.

Liberalernas partiledare Lars Björklund uttalade sig också nyligen med anledning av händelserna i Miljöpartiet.

Han sa så här; ”Det kommer att bli vår tids rösträttsfråga. Misslyckas detta kan Sverige komma att kastas ett par generationer bakåt i jämställdhetskampanjen. Naivitet har allt för länge präglat debatten om värderingar. Hedersförtryck är den största jämställdhetsutmaningen under överskådlig tid i Sverige – men än större är utmaningen att integrera nyanlända”.

Jag tycker Björklund borde skämmas för detta uttalande. Något annat mål får inte förekomma än att könen skall bli jämställda på alla områden. Och självklart måste målet vara att för att få medborgarskap och såväl deltagande i politiken som innehav av politiskt mandat skall vederbörande ovillkorligen bekänna sig till demokrati och den värdegrund vi grundlagsfäst.

För att detta skall lyckas är det viktigt att av de inkommande kräva att de själva i första hand har ansvar för integrering och en sådan förutsätter en demokratisk värdegrund.

Om inte den viljan finns måste Sverige som stat vara obeveklig och klargöra att då finns det endast en väg att gå för att lösa problemet. Sorti. Nämligen att lämna vårt land. Någon kompromiss vad gäller den värdegrund – som svenska kvinnor och män kämpat för i över hundra år – nämligen att kvinnor och män skall vara jämställda. Men även vår grundlagsfästa värdegrund på andra områden ligger fast.

Däremot är det hög tid att markera att religion är något individuellt och inte får sammanblandas med politik och ges inflytande på styrning av samhället. Självklart skall religiösa samfund inte stödjas med skattemedel liksom att skolan skall vara en helt statlig eller kommunal angelägenhet.

Björklunds tal om att ”vi har varit naiva”, måste ersättas med realism där samhället kraftfullt markerar att det svenska samhällets grundlagsfästa värdegrund ligger fast och att invandrares ojämlikhetsidèer, hedersvåld och antidemokratiska värderingar inte skall ges fotfäste i vårt land. Som ett led i detta måste bildningsnivån höjas och religiös som kulturell vidskepelse vädras ut.

För att visa att politikerna tar allvarligt på demokratin bör en ny grundlagsutredning komma till stånd. Den nyss genomförda grundlagsutredningen vars resultat redovisades för en tid sedan var ett skämt och kan inte tas på allvar. Utredarna gjorde stor sak av att man i utredningen föreslog att 16-åringar skulle få rösträtt vid val till landsting- och kommunalfullmäktige.

Mot bakgrunden av den omognad och omdömeslöshet vi nu inte enbart sett från Miljöpartiets ledamöter utan också från andra partier och inte att förglömma partiernas ungdomsförbund där ett, på fullt allvar föreslagit att samlag skall få ske med döda individer, är snarare en höjning av rösträtts- och valbarhetsåldern befogad.

Oavsett detta borde emellertid en viss tids yrkeslivserfarenhet om ca fem år vara ett kvalifikationskrav.

Jag kan inte låta bli att i detta sammanhang på tal om jämställdhet mellan könen nämna några minnesbilder från mitt tidigare arbetsliv. Större delen av detta arbetade jag som rekryterare och personaldirektör.

Jag fick därvid träffa många olika människor och givetvis såväl män som kvinnor. Omkring 1970/80 talet inträffade något som gjorde mig mycket glad så att jag i än högre grad gladdes åt att arbeta med rekrytering.

Plötsligt var det som om något hade förändrats – och det hade det ju. Då kom det plötsligt självsäkra, frimodiga unga kvinnor. De slog inte ned blicken utan vågade hävda sin kompetens på ett rättframt men självsäkert sätt. Jag tror inte det är något som glatt mig så mycket som detta trendbrott. Jag upplevde att årtiondens jämställdhetssträvan äntligen gett resultat och vill på intet sätt se en återgång till den tid som varit.

Till Björklund när han säger vi har varit naiva, vill jag påpeka men också till övriga politiker. Ni har inte bara varit naiva, ni har varit och är fega. Ni har under en lång tid inte tagit vare sig demokratin, grundlagen eller jämställdhetssträvandena på allvar. Inte minst utnämningen av en fullständig okunnig demokratiminister talar sitt tydliga språk. Men också tillsättande av en totalt inkompetent person som utredare av grundlagen.

Den dag ni tar demokratin, grundlagens värdegrund och jämställdheten mellan kvinnor och män på allvar så kommer detta att genomsyra vårt samhälle och även de mest reaktionära som hedersvåldsförsvarare, antidemokrater, religiösa fanatiker etc tvingas att inse att ni menar allvar och vi kommer att gå framåt och inte som du menlöst varnar för – bakåt. För dig och alla andra som påstår er vara demokrater skall bara detta gälla – nämligen att Sverige aldrig får ge efter vad gäller demokrati och jämställdhet.

Bland annat måste ni våga realisera nedanstående med omedelbar verkan.

–  Riva upp parallellsamhällena, se till att de som inte följer lagarna mot hedersvåld, barnäktenskap, kvinnlig könsstympning, våldtäkter etc bestraffas och utvisas om de inte efterlever våra lagar.

–  Förstatliga eller kommunalisera de religiösa skolorna, i annat fall kan Du inte ge kvinnor/flickor det självförtroende som jag talade om ovan. Då blir de i stället nedtryckta och aldrig fullvärdiga medborgare. Genom att ge dem självförtroende bekämpar Du hederskultur och antidemokrater.

–  Sluta med att ge religiösa samfund skattemedel men uteslut dem också från politiskt inflytande.

–  Utvisa de religiösa ledare som motarbetar vår fastlagda värdegrund.

–  Upphäv alla polygama äktenskap.

–  Bekämpa på allvar barnäktenskap och föräldrars strävan att förbjuda främst flickor viss utbildning. Vistelse i miljöer där pojkar och flickor deltar gemensamt som t ex simning, gymnastik, dans, sexualundervisning etc skall ingen förälder eller religiös ledare kunna hindra. Tala inte endast om det, utan realisera det. Skyll inte på andra. Ingen invandrare skall få diktera svensk politik.

Skyll inte på naivitet. Våga både se och ta tag i verkligheten men också informera medborgarna om den. Nämligen att problemen är uteslutande bokstavstroende islamister.

Gör klart för dessa att om de inte anpassar sig till det sekulära samhället så får de lämna Sverige. Där har Du problemet i ett nötskal. Att ni sedan tagit emot alltför många för att integrationen skall lyckas är självklart.

Därför måste de som inte beviljats asyl obönhörligen utvisas.

Erkänn att det är sjuklöverpartierna som orsakat de missförhållandena Du själv talar om. Visa nu att ni lämnat naiviteten och fegheten. Detta innebär att ni realiserar bl a de punkter jag nämnt ovan.

Svenska folket vill inte ha regerings- och riksdagsledamöter vars enda mål är att lyfta sin lön och vänta på en god pension. Vårt tålamod börjar ta slut. Vi är tålmodiga men den dag demokratin och våra grundvärderingar på allvar hotas, kommer vi inte tveka om att resa oss och om så fordras med våld försvara de värden våra förfäder kämpat för och därmed kanske gett oss det bästa land i världen att leva i. De brott invandrare från 2006 utfört mot svenska medborgare – inte minst mot kvinnor – har passerat den gräns där det inte går att anklaga svenska medborgare den dag de förlorar tålamodet och tar lagen i egna händer. Regering och riksdag som enligt grundlagen skall garantera medborgarnas trygghet förmår inte detta i dag.

Björklund säger själv att de varit för naiva. Detta går inte att anföra som förmildrande omständigheter mot vad som stadgas i grundlagen. Tvingas medborgarna agera för att skydda sig kan de inte klandras. Ansvaret för att något sådant kan ske är helt och hållet regeringens- och riksdagens.

Inga ociviliserade barbariska individer skall med åberopande av sin primitiva religion och kultur få inflytande på vår demokratiska värdegrund.

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.