Fråga till regerings- riksdagsledamöter samt pk- journalister. OM…

Av Olle Ljungbeck

Jag har under drygt 25 år skrivit artiklar som i huvudsak behandlat vårt samhälle. Som demokrati, politik, värdegrund, invandring, yttrandefrihet etc. I många fall har jag gått till hård kritik mot er politiker men också mot journalister, som reagerat med att utestänga mig. Som tur är finns det fler och fler medier vid sidan om de traditionella så därför behöver jag inte tigga dessa om plats.

Det jag här vill aktualisera är varför ni aldrig svarar på frågor som rimligen berör och som ni också har ansvar för att de åtgärdas av er som parlamentariker och vad gäller riksdagsledamöterna också i egenskap av lagstiftare.

Självklart förstår jag att ni irriteras av min många gånger arroganta ton. Den har emellertid inte alltid varit sådan utan allt efter som åren gått och jag inte fått någon som helst respons hur saklig och hövlig jag än varit har jag tröttnat. Självklart har den kritiska hållning  jag alltmera intagit, att göra med ert bristande ansvar och missbruk av makten. Vilket lett till avveckling av den reella demokratin, rättsröta och raserandet av välfärden. Då menar  jag inte enbart den materiella utan i hög grad att ni inte minst genom en okontrollerad massinvandring  gjort Sverige till ett av de otryggaste länderna i världen. Detta tar sig uttryck av våld i olika former. Framförallt massvåldtäkter som förstört tusentals svenska kvinnors/flickors liv och gör att de inte längre kan känna sig trygga i sitt eget land. Men även mord och grovt våld där vapen och sprängämne blivit ett naturligt inslag. Därutöver har de svenska medborgarna men också samhället drabbats av enorma ekonomiska förluster genom bränning av bilar och byggnader.

Vi ser också mer och mer hur skola, vård och omsorg drabbas genom nedskärningar och brist på vårdplatser. Allt detta är till 80 procent orsakat av en ansvarslös och helt okontrollerad  invandring. Ni accepterar framväxten av parallellsamhällen där människor fråntas sin frihet att leva sitt eget liv utan tvingas leva efter koranens och islams lagar!

Trots detta inser ni inte att något radikalt måste göras för att sätta stopp på förstörelsen av ett av de främsta välfärdsländerna i världen.

Sålunda ser ni inte eller vill inte se att ni nu även bryter mot grundlagen. Den lag som ni till varje pris måste följa.

Jag skall här ange ett antal områden där ni medvetet eller av okunnighet bryter mot denna. Självklart har ni inte rätt att försvara er med att ni inget visste om vad grundlagen stadgar.

1. I dag ger ni klart odemokratiska invandrarorg-anisationer, påstått profana såväl som religiösa, bidrag av skattemedel trots att ni inte kan vara omedvetna om att de motarbetar demokrati, jämlikhet mellan könen etc.

   Detta innebär självklart ett brott mot grund-

   lagens värdegrund men också på områden där

   allmän lagstiftning gäller. Självklart borde 

   Konstitutionsutskotttet ingripa om det följde de regler som gäller för

   detta. Inte bara oförsvarligt utan också absurd     

   är att landets parlamentariker ger bidrag till 

   organisationer som har planer på och vars hela ideologi 

   syftar till att störta vårt samhälle och införa lagar

   som inte bara är odemokratiska utan är en orgie 

   i brutalitet och kränkning av det vi anser vara

   individens fri- och rättigheter utifrån

   upplysningstidens idéer.

  

2. Ett oeftergivligt krav en parlamentariker borde 

  ha är att lagarna skall vara skrivna på ett sådant

  sätt att de inte kan misstolkas. I det fallet är 1

  kap. 6-7 §§ i skollagen en katastrof och ni som 

  inte var med och stiftade den kan inte skylla på 

  detta utan borde omedelbart ändra den. Som

  framgår av nedanstående anger lagen bl a detta.

  ”För den delen av utbildningen som

  inte är undervisning får en fristående förskola

  eller skola med konfessionell inriktning ha

  konfessionella inslag, men deltagandet ska vara 

  ”FRIVILLIGT” för den skilde individen”.

 

  Jag kan inte tolka denna skrivning på annat sätt 

  än att de som skrev den hycklade om sin

  religionsfrihet och medvetet skrev ”frivilligt”. För

  det måste väl varje individ inse att barn mellan

  6-12 år inte har möjlighet

  att hävda sitt oberoende i en sådan situation. Så

  har ni kvar någon som helst hederlighet så måste

  lagen skrivas om. Annars går det inte att 

  komma ifrån att lagstiftarna är manipulativa och

  medvetet söker föra medborgarna ”bakom lju-

  set”.

 

3.   Av nedanstående framgår att jag ställt en fråga till

   diskrimineringsombudsmannen huruvida ministrar 

   omfattas av diskrimineringslagen. (Detta skedde med

   anledning av Mehmet Kaplans som minister. Jag ansåg 

   att han bröt mot jämställdhetslagen. Därför ville jag

   ha besked om vem som var hans chef och ansvarig för

   att jämställdhetslagen följdes). Efter att jag inte fått

   något nöjaktigt besked från DO vände jag mig till JO.

   Inte heller denne gav mig ett vettigt svar varför jag nu

   vänder mig till er.

Beslut.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tagit del av din anmälan mot regeringens ministrar Mehmet Kaplan och Stefan Löfven. DO bedömer att regeringen och regeringens ministrar inte omfattas av diskrimineringslagen. Do kommer därför inte att inleda någon utredning i dina ärenden”.

Till JO

Angående personer som omfattas av diskrimineringslagen.

Ovanstående svar fick jag från diskrimineringsombudsmannen efter att jag anmält två ministrar för brott mot diskrimineringslagen. Då jag inte var nöjd med svaret begärde jag av justitieombudsmannen uppgift huruvida ministrar inte omfattas av diskrimineringslagen. Löfven får anses vara både arbetsgivare och chef. Kaplan är klart chef över sitt departement.

Svaret blev. ”Du har i anmälan framfört klagomål mot Diskrimineringsombudsmannen.

Det som Du har anfört ger inte anledning till någon åtgärd från JO:s sida. Ärendet avslutat”.

Dan Johansson, byråchef”.

Märk väl att DO inte ger klart besked utan han/hon ”bedömer” att inte ministrar omfattas av lagen!

JO lämnar ärendet utan åtgärd!

Deras svar är inte godtagbara. De är inget klarläggande i fråga. Därför bör ni nu ge mig klart besked alternativt var jag kan få ett sådant.

4. Jag engagerade mig under ett och ett halvt år mot

    kvinnlig könsstympning. Detta efter att det uppdagats

    att ca 200 flickor i Norrköpings och kalmarskolor köns-

    stympats. Efter att ha blivit motarbetad av svenska myn-

    digheter som helt enkelt påstod att de blivit tillsägna att

    inte agera i frågan gav jag upp. Jag har brevväxlat i dessa

    frågor upprepade gånger med såväl riksåklagaren som

    åklagarkamrarna i Norrköping och Kalmar. Skrivelserna

    finns hos dessa men även ni har fått taga del av dem

    utan att vare sig kontakta mig eller själva göra något åt

    saken! Utifrån det lidande ingreppen innebär för berör-

    da liksom kostnader och belastning på kvinnosjukvård

    och förlossningsvård är det en skam att ni inte reagerat!

5. Otryggheten för svenska kvinnor/flickor är i dag helt

    oförsvarbar. Orsaken är invandrare. Trots detta gör ni

    inget. Inte ens när polisen själva varnar de nämnda för

    att inte vistas ensamma utan sällskap/skydd!

    En helt relevant fråga att ställa är; ”Vad tror ni er upp-

    gift som parlamentariker är? Ett helt korrekt svar är

    rikligen; ”Det vet vi inte”.

6. Kan ni slutligen säga mig vad det finns för förmildrande

     skäl att inte – efter avtjänat fängelsestraff – utvisa per-

     soner som under sken av flyktingskap mördat, våldtagit,

     rånat, skjutit, sprängt och genom anläggande av brän-

     der åsamkat svenska medborgare mänskligt och eko-

     nomiskt lidande av en omfattning som helt saknar mot-

     stycke i vår historia!

     Min uppfattning av ert icke handlande är helt enkelt att

     ni på falska grunder försöker få det att se ut som om ni

     är goda människor och humanister men inte ser hur

     ni därigenom misshandlar offren. Ni låtsas var de goda

     men genom er blindhet har ni i stället blivit försvarare

     av det onda. Detta ser vi inte minst av hur ni låter ond-

     skans religion/kultur erövra mark  på bekostnad av

     det humana samhälle Sverige var tills ni tillät

     massinvandring från länder med världens ondaste religion/kultur. Ni

     stöder med andra ord utbredningen i vårt land av en

     dödskult vars enda mål är att slavbinda människorna.

     Men med ungdomsförbund som förordar månggifte,

     tillåtelse till incest, tidelag och nekrofili utan att parti-

     ledarna agerar mot detta – ja vissa partiledare har tom

     själva haft sådana förslag – går det inte att känna varken

     respekt eller förtroende för sådana partier. Det ligger ju

     snarare nära till hands att de anammat Islams sjuka

     kultur och att vi – Sverige medborgare – därför verkligen

     har anledning att känna oro för framtiden om inte med-

     borgarna inser faran i tid. Detta uppvaknande hos med-

     borgarna bör inte komma senare än valet 2018, annars

     kan det vara för sent! OBS. I dag har Jan Björklund

     offentliggjort att han kan regera med SAP. En kon-

     stellation där SD inte längre är vågmästare kan få för-

     ödande följder för Sverige och dess medborgare. Märk

     väl att det var liberala ungdomsförbundet som stod för

     flest av de sjuka idéerna ovan.

Till slut en liten undring. För ett antal år sedan blev jag  förhörd av Säpo därför att jag i en debattartikel kallat några politiker även EU-politiker för ohyra. Detta fann centerpartisten Anders W Jonsson vara så allvarligt att han harangerade och berömde Säpo för att de kallat en så farlig person som jag till förhör. Nu förklarade visserligen

Säpo efteråt att de inte uppfattade mitt uttalande som ett hot. Tvärtom ansåg se att jag hade en tydlig demokratisk profil!  (Inom parentes har jag googlat på citatet och fann då två riksdagsman, ett flertal fullmäktigeledamöter m fl hade använt sig av dessa uttryck mot meningsmotståndare. Ingen hade emellertid blivit förhörd av Säpo?).

Jag kan när jag tänker tillbaks på detta inte låta bli attförvånas över att jag aldrig hört denne – därtill läkare ondgöra sig över de tusentals våldtäkter och annat våld mot svenska kvinnor/flickor utförda av invandrare. Jag har ej heller hört honom uppröras över hedersvåldet, månggifte, barngifte, förtrycket av flickor i muslimska friskolor etc. Eller inte minst kvinnlig könsstympning. Och varför inte också manlig sådan. Det danska barnläkarförbundet vill t ex förbjuda detta. Ja mycket mer skulle kunna skrivas om vad Anders W Jonsson och hans likasinnade politikerkolleger inte ser när det kommer från invandrare!

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Fråga till regerings- riksdagsledamöter samt pk- journalister. OM…

 1. Ola Thor skriver:

  Olle Ljungbäck är en fantastisk kämpe, tack.! Intressant artikel som vanligt….. Men varför penetrerar du inte anledningen till allt detta .? De världsomfattande agendor, avtal och aktioner vilka är grunden till detta vårt elände.? Lika är det med SD, inte ett ljud om globaliseringen, agenda 21/2030. FNs och EUs roller i processen för mångkultur, vilka Sverige undertecknat. Palmes prop.1975:26 och senare ex prop.1997/98:11, vilka nu bara för något år sedan gjort landet ett mångkulturellt EU-land enligt grundlagen. Alla politiker sitter med i denna båt och har med näbbar och klor, inkvoterat, ljugit, förskingrat och offrat Sverige samt svenskarna till nytta för denna process. Gå till botten Olle Ljungbäck. Flyktingpolitiken är iscensatt för att ljuga om empati, islamofobi, rasist, värdegrunder, flyr för sitt liv etc när alla vet att under 10% äR flyktingar. Allt är en process enligt nämnda agenda .!! Där står kampen, och feministerna har använts som barrikad . Hela väst- och östvärlden är drabbade.!! Hur många flyende syrier finns det egentligen. 😉 Läs på.!!
  Ola Thor

  Liked by 1 person

  • corneliadahlberg skriver:

   Det tog lång tid för mig, efter mitt inhopp i politiken för 6 år sedan, att ta till mig nya tankegångar om vilka orsakerna kan vara till spelet bakom kulisserna. Det tar tid att leva med de nya tankarna, att pröva dem till händelseutvecklingen, men ju mer jag prövar desto mer verkar de sanna.

   Olle håller sig till fakta och för att kunna förklara t.ex. orsakerna till krigen med de av media aldrig belysta tankarna (eftersom det troligen handlar om ett inte smickrande belysande av medias ägare själva), så krävs ett enormt arbete med att vid varje punkt leverera relevant fakta, till den som läser för första gången. Just det kan jag sakna i en del av de alternativa texterna, fast jag tänker mer och mer i den riktningen själv.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.