Visst har vi en svensk värdegrund. (Som invandrarmän tillåts bryta mot dagligen).

Av Olle Ljungbeck

– Nej Stefan Löfven och övriga sjuklövern. Ni har fortfarande inte förstått. Det räcker inte med att få ned antalet asylsökande och krossa terrorismen.

Vad det i mycket högre grad handlar om – än vad ni vill förstå – är att få muslimerna att lämna sin kulturs värderingar och anpassa sig till de vi grundlagsfäst och lagt fast i allmän lagstiftning. Med andra ord till en svensk värdegrund och inte en ociviliserad sådan.

Värdegrund är ett begrepp som kan sägas vara ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar; exempel på kollektiv är t ex en nation. Begreppet kan också sägas ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna/värderingarna inom ett land/stat.

I Sverige har vi grundlagsfäst men också genom allmän lagstiftning beslutat om vissa värderingar som medborgarna måste leva upp till. Många av dessa medför straffansvar om de inte följs.

Hit hör t ex frågan om demokrati innefattande åsikts- och yttrandefrihet etc. Men också sådana som jämställdhet mellan könen, agaförbud, alla barns likabehandling och rätten till skolutbildning på samma villkor. Förbud mot barnäktenskap, tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning. En stor del av brottsbalken innehåller sanktioner mot de som inte efterlever eller följer dessa värdegrundslagar.

Värdegrunden får anses vara en av de viktigaste kriterier att
ta hänsyn till vid invandring från andra länder och kontinenter.

Det har ofta sagts från anhängarna till dagens massinvandring att det här är inget nytt det har vi klarat förr. Men det är inte sant.
Invandringen alltsedan medeltiden och fram till l980-talet rörde sig i huvudsak om individer från samma kulturkrets och med samma religion. Men också från stater med relativt väl utvecklade samhällssystem m m.

Dagens invandrare kommer från kulturer som aldrig haft demokrati utan diktatur. Dåligt utvecklade samhällssystem med hög grad av analfabetism där religion och medeltida seder och vidskepelse i stor utsträckning styr individernas handlande. Där öga för öga tand för tand utgör grunden i ”rättsystemet”. Med andra ord en primitiv och brutal kultur för människor. Men även för djuren som man delar upp i oberörbara etc.

I motsats till tidigare invandring, som huvudsakligen var europeisk och värdegrunden om inte gemensam så mycket likartad i motsats till vad som gäller dagens invandrare. I dag är skiljelinjerna så enorma att vi i Sverige måste kräva absolut lydnad till de värderingar vi lagfäst.

Odiskutabelt är att Sverige som nation är ett mer socialt utvecklat, upplyst och civiliserat samhälle än de samhällen/länder från vilka huvuddelen av invandrarna kommer i dag.

Med högtstående menar jag då att vår kultur i mycket hög grad i motsats till invandrarländernas vilar på upplysningstidens ideer men också är sekulär varför vi lämnat vidskepelse och medeltida synsätt bakom oss i motsats till flertalet invandrare.

Avgörande om olika samhällen/individer skiljer sig från varandra är utvecklingen på bl a följande områden.

Demokrati/diktatur, normer, existerande samhällsinstitutioner, fungerande rättsordning, gemensamma grundvärderingar som skapar sammanhållning, fredliga förhållanden inom landet men också med grannstaterna, förhållandet mellan könen (jämställdhet), religion (frihet att utöva och frihet från). Accepterande att religionen inte får påverka det offentliga samhället och dess institutioner eller får påtvingas enskilda individer. Bildningsnivå (utrotad analfabetism och vidskepelse), individens frihet att själv forma sitt liv utan tvång och påverkan från religion och traditionella sedvänjor. Agaförbud samt lika rättigheter för kvinnor/män, flickor/pojkar. Förbud mot tvångs/barngifte. Rätten för individen att avvika från ”normala” normer när det inte skadar andra.

I högt civiliserade samhällen har medborgarna lämnat den fundamentalistiska synen på religion till förmån för en sekulariserad samhällssyn (även om många medborgare är medlemmar i ”kyrkan” så är de inte troende i egentlig mening).

Skillnaden i utveckling mellan två sådana samhällen är mycket tydlig genom det förstnämndas stillastående och det senares ständiga utveckling på så gott som alla områden.

Utgår vi från ovanstående står det klart att vår och de inkommandes värdegrund är helt oförenlig vilket innebär att de senares ”kultur” måste ge vika för vår. Något annat vore att svika vårt land, våra förfäder och dagens och kommande generationer. Men också att gå tillbaka till ett barbarsamhälle som idag till stor del utgörs av analfabeter utan bildning.

De stater där islam är statsreligion har ej heller antagit eller anslutet sig till FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Stora skillnader mellan mottagande samhällen och de samhällen från vilka invandrarna kommer, inte bara hindrar integration utan skapar allvarliga konflikter (ja t o m inbördeskrig). Mångkulturella samhällen har alltid visat sig skapa konflikter.

En studie från vilka samhällen/stater dagens invandrare kommer visar på enorma värdegrundsskillnader. Det allvarliga är att detta förbises av dagens politiker och journalister. Om ”de styrande” inte i tid tänker om, kommer uppvaknandet att bli många gånger värre än när Stefan Löfven säger att ,”vi har varit naiva”.

Det finns i dag många exempel på att ”låtgåfilosofin” redan gått för långt. Några exempel.

–  Beslutet att göra islamisten Mehmet Kaplan till minister. Det
innebar rent faktiskt att Stefan Löfven bröt mot grundlagen
och trampade på de mest grundläggande värderingar som vi grundlagsfäst. Genom att Kaplan är ”utövande” muslim är
han också motståndare till våra grundlagsfästa värderingar.
Han bryter sålunda dagligen mot dessa inte minst vad gäller
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Att regeringen
och sjuklöverpartierna med ett stort antal ”feminister” kan neg-
ligera den kanske viktigaste värdegrunden är oförsvarligt och
oförståeligt. Det gör att de totalt diskvalificerar sig som riks-
dagsledamöter och ansvariga för att grundlagen följs. Detta förhållningssätt har trots att Kaplan försvunnet inte förändrats det minsta med hänsyn till hur hedersvåld, våldtäkter och trakassering av kvinnor hela tiden accelererar.

– Muslimska friskolor där moskeerna är ”huvudmän” och ledar-
na och lärarna är imamer. Hur går detta i hop med att skolan
skall vara konfessionslös. Självklart är de inget annat än ko-
ranskolor där integration i det svenska samhället helt mot-
arbetas.

– Fortfarande utestängs invandrarflickor från sexualunder-
visning, gymnastik, simning etc etc. I många fall får de inte
deltaga tillsammans med pojkar. I vissa fall accepterar myn-
digheterna att flickor skall ha kläder när de badar!

– Fortfarande sker kvinnlig könsstympning och förövarna
bestraffas inte. Jag har själv fått beskedet från en åklagar-
kammar att man inte vill ”röra” i det för att inte irritera
ledare i dessa invandrargrupper.

– Parallellsamhällen som är en tickande bomb. Många
invandrarkvinnor har länge varnat för uppväxten av dessa,
där redan i dag många fungerar som ett islamskt samhälle
med samma förtryck av framförallt kvinnor/flickor som i de
samhällen de kommer från.

– Den enorma invandringen av män vilka till en mycket stor del
måste betraktas som potentiella våldtäktsmän och som redan visat sig.

– Vi måste inse att islamism och ”moderat” islam utgår från
samma källa – koranen. De ”moderata” anhängarna tar sällan
avstånd från islamism. Det som predikas i moskeerna och dit
flertalet moderata muslimer går, handlar i mycket stor omfatt-
ning om avståndstagande från och bekämpning av det väster-
ländska samhället. Även dessa s k ”moderata” muslimer
har samma inställning som islamisterna – nämligen avskaffa
det västerländska samhället och införa ett som har koranen
och sharialagarna som värdegrund. Detta förmår eller vill inte
naiva och obegåvade individer som Stefan Löfven och övriga
sjuklöverrepresentanter inse. Gör de inte detta kommer de
om låt oss säga fem år inte bara bli överraskade utan bli
tvingade att ta till våld om de vill rädda vårt land. Om de verk-
ligen vill detta! Hittills har de mera varit kopior av Vidkun
Quisling varför jag tvivlar. Det blir nog i stället svenska folket
som i likhet med forna tiders ”räddare” än en gång
måste rädda vår frihet.

Skall vi klara framtiden även om invandringen minskar be-
tydligt, måste vi stå upp för den värdegrund vi gemensamt
står för. Inte invandrarnas och asylanternas kultur och
religion. Inte för invandrarnas värdegrund utan för vår egen.
Vill de inte leva med denna skall vi visa dem på dörren.

Gå inte på att ett mångkulturellt samhälle där värdegrunden
hos de ”inkommande”, är så väsensskild från vår egen, ger
ett fungerande och gott samhälle. De som påstår detta ljuger.
Tro aldrig att islam kan föra med sig något gott för vårt land.
Har Du denna insikt skall vi gemensamt kämpa för att islam
endast blir en tillfällig episod i vår svenska historia.

En individ som bekänner sig till islam med dess antidemokratiska och auktoritära syn på individ och samhälle, med dess vidskepelse  och förakt för bildning och upplysningstidens idéer, med dess kvinno- syn och närmast förbud mot utövande av olika konstarter har inte nått upp till första trappsteget på civilisationens stege och har därför inte i vårt land att göra.

Därför är det hög tid att klargöra detta för alla som bekänner sig till islam. Om inte, kommer svenska folket ännu dyrare än  hittills få betala sveket från de styrandes sida (samtliga sjuklöverpartier) inom en mycket snar framtid.

Slutligen.

Statsminister Stefan Löfven bryter mot såväl Grundlagen som Jämställdhetslagen genom att tillåta framväxten av parallellsamhällen/klansamhällen där kvinnorna dagligen utsätts för våld av olika slag bl a ”hedersvåld”.

Jag har också ånyo anmält Stefan Löfven för brott mot; FN-konventionen om avskaffande av alla slag av diskriminering av kvinnor”.

Eftersom i den svenska jämställdhetslagen inget finns inskrivet om diskriminering inom religiösa samfund åberopar jag därför ovannämnda FN-konvention som Sverige har undertecknat. Denna omfattar all slags diskriminering innebärande kränkning av kvinnor.
Ett oeftergivligt krav för att hejda en kommande katastrof är bl a detta:
–  Förbud mot muslimska friskolor,
–  Neutralisera alla muslimska organisationer som inte tydligt markerar
   sin lojalitet med vårt samhällsskick,
 – Utvisning av ledande muslimska personer som inte
   accepterar vårt samhällssystem och lagar,
–  Inga bidrag till organisationer som islam ligger bakom,
–  Alla invandrare som utför brott där straffvärdet är
   fängelse, utvisas efter avtjänat straff,
–  Föräldrar som inte accepterar att deras barn får leva
   och verka under samma förhållanden som generellt
   gäller svenska barn varnas och därefter utvisas,
–  Ingen hemspråksundervisning för att snabbare
   integrera barnen.
–  Etc
Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Visst har vi en svensk värdegrund. (Som invandrarmän tillåts bryta mot dagligen).

 1. Conny Lundberg skriver:

  Naturligtvis är det så som du beskriver det, Olle, och all heder åt dig för att du har modet att polisanmäla Sveriges quislingar/uslingar!!!
  Den som har de mest grundläggande kunskaperna om Islam, Koranen, historien och i synnerhet när det gäller integrering eller misslyckande med integrering av sådana invandrare som sätter sin tro över lagar och normer, den personen måste oundvikligen komma till samma slutsatser som Olle om inte personen agerar utifrån andras avsikter eller är tokig.

  Liked by 2 people

 2. Ping: Visst har vi en svensk värdegrund. (Som invandrarmän tillåts bryta mot dagligen). – Life, Death and all between

 3. Nu är inte Sverige så perfekt på alla plan, som du gärna vill beskriva saken, och våra värdegrunder är olika inom Sverige också, men extremt fascistiska sekter som är motståndare till yttrandefrihet och demokrati är samhällsfarliga och hör naturligtvis inte hemma i Sverige alls, förutom på mentalsjukhus, och måste naturligtvis avvisas och deporteras dit där de hör hemma.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s