Nyheter från Kalle

Från Kalle Hellberg

Den verkliga maktens metod att programmera ungdomar…

… med hjälp av kändisar och popikoner så utövar den verkliga makten tankekontroll av det uppväxande släktet. 

”.. .när jag tittade närmare på det sätt den verkliga makten påstås skölja över oss, blev det mer uppenbart hur mycket mainstream popkultursyndikaten (och i synnerhet musikvideor) är en marionett-mentalitet, där kroppar är till synes kontrollerade och manipulerade av krafter utifrån. Trots det mörka, ockulta bildspråk som vi är vana att se i videor av artister som Justin Bieber, Rihanna, Beyonce, Lady Gaga och Britney Spears, upprätthåller deras musik en söt och sockrad kvalitet, vilket skapar en oroande disharmoni. Finns det en dold agenda bakom skapandet av dessa pop-ikoner och är unga människor villkorade att acceptera hyper-sexualisering, militarisering och psykisk och fysisk tortyr, med detta överdrag av socker, Disneyfierad popkultur?”

Original här – Översättning här

 

Mänsklighetens totala förfall

Det pågår hårt arbetet i laboratorier, av galningar som vill leka Gud. Om 30 år räknar man med att barn inte behöver komma till genom samlag eller s k provrörsbefruktning, utan föräldrar ska kunna designa sina efterlevande till mönstermänniskor (eller ska det heta monstermänniskor?) i laboratorier.

Är det förberedelse inför denna skrämmande framtid som allt fler nu ”programmeras” till att vara ovissa om vilket kön de egentligen är? Är kön (man-kvinna) något som ska försvinna i framtiden? Vem-vilka har i så fall bestämt detta?

Original här – Översättning här

 

Lite nytt till er förkovring

Hej politiker i kommunstyrelsen! Som varande min och alla andra medborgares ”tjänare” i ert viktiga arbete med att göra Ulricehamns kommun till en plats där vi medborgare kan känna trygghet och framtidstro, så är det lite förvånade att ni aldrig hittills har kommenterat eller besvarat mina informationsmail till er!

Kommunikation mellan politiker och allmänhet borde vara en viktig koppling mellan människor i ett demokratiskt samhälle, speciellt om det som i mina mail, handlar om allvarliga hälsorisker för medborgarna och speciellt för barnen och där ni i sakfrågan kan göra något åt problemet.

Jag väljer att denna gång delge er ett upprop, riktat till föräldrar och politiker, angående skaderisker med den trådlösa tekniken. Larm som bara ökar för varje dag allt eftersom forskningen finner mer och fler skador orsakat av den elektromagnetiska strålningen.

Bakom uppropet står en f d gymnasielärare, som i sitt yrke sett hur psykiska sjukdomar, oro, ångest, bokstavskombinationer, koncentrationssvårigheter mm hos barnen exploderat efter att trådlös teknik (Wi-Fi) införts på våra skolor. Läs bilagan (kopierad nedan) noga och syna även de länkar som medföljer, bevisen är 100-procentiga för vad som är orsaken, de går inte att bortförklara! Dags att göra något åt detta?

M v h  Kalle Hellberg

Blidsberg

Bilagan kopierad:

Upprop till föräldrar, skolledare, kommuner och politiker

Är trådlöst bredband och smart-phones i hemmiljön, på arbetsplatser och i våra skolor,
samt utbyggnaden av 5G–nätet värda riskerna?

Satsningen på trådlös teknik har resulterat i att exponeringen för radiofrekventas fält RF-EMF från trådlöst bredband och mobiltelefoner m.m., har ökat dramatiskt de senaste åren. Elever på våra skolor utsätts hela dagarna för strålningen och använder dessutom ofta mobiltelefoner på raster och på väg till och från skolan. Undertecknad har arbetat som lärare i över 35 år och har märkt en dramatisk försämring av studieresultaten efter introduktionen av trådlöst bredband.

Varningssignaler som framförts när det gäller strålningens effekter har kategoriskt avfärdats med hänvisning till att uppmätta strålningseffekter ligger under gällande termiska gränsvärden för trådlösa nätverk trots att de saknar all relevans.

Det var på gymnasieskolorna man först satsade på WiFi och egna datorer till alla elever.
Resultatet utifrån mina egna erfarenheter har blivit en dramatisk ökning av minnesstörningar, svåra koncentrationsproblem och sömnproblem, faktorer som samtliga haft en negativ inverkan på studieresultaten och samtidigt utgör klassiska symptom på vår nya folksjukdom – digital demens.

Den tyske hjärnforskaren Mark Spitzer har visat att flitig användning av mobiler och surfplattor även krymper den högra hjärnhalvan ( Spitzer 2014). En mycket stor mängd forskningsrapporter visar på att den ökade exponeringen för radiofrekventa fält påverkar människors hälsa negativt.

En aktuell rapport från den franska miljö och hälsomyndigheten visar att trådlös teknik försämrar inte bara kognitiv förmåga och minnesfunktion utan även den psykiska hälsan (ANSES 2016).

Både elever och lärare har drabbats. Sjukskrivningarna bland gymnasielärare har ökat med 87% mellan 2010 och 2015 (Lärarförbundet 2015).

Vad händer på cellnivå när vi utsätts RF-EMF strålningen? Leif Salford, professor i Lund, har i sin forskning visat att RF-EMF strålning med nivåer, långt under gällande gränsvärden, öppnar blod -hjärnbarriären vilket i klartext innebär att giftiga molekyler, som normalt skulle stoppas, fritt får tränga in i hjärnan (Salford 2016). Martin Pall, en av världens främsta forskare inom området har under lång tid påvisat RF-EMF strålningens förmåga att öppna kanaler i våra cellmembran vid nivåer långt under
gällande termiska gränsvärden (Pall 2013).

Även personer som är mer än en meter bort från en mobiltelefon i samtalsläge påverkas. Det är således inte tillräckligt att använda handsfree för att undvika skadliga stråldoser, även de som är i närheten av en person som talar i mobiltelefon riskerar att påverkas, helt i analogi med konsekvenserna av passiv
rökning (Nittby 2008).

Boende i närheten av mobilmaster utsätts för en ökad risk att drabbas av cancer, nedsatt
sköldkörtelfunktion och stress (Khurana et.al. 2010, Buchner K. et.al. 2011). Aktuell forskning visar också att radiofrekventa fält, RF-EMF, bidrar till antibiotikaresistens hos bakterier (Taheri et.al.2017).

Avslutningsvis kommer här ytterligare två exempel på konsekvenser av RF-EMF strålningen.

Mannens spermier får minskad rörlighet samtidigt som DNA kedjan hos spermier fragmenteras. (Avendano et.al. 2012), och risken för sköldkörtelcancer ökar (Carlberg M., et.al 2016). Listan skulle kunna göras mycket längre inte minst när det gäller påverkan på växter och insekter.

Vad gör myndigheterna för att skydda oss från RF-EMF. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hävdar på sin hemsida (SSM 2016) att:
a) Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält
b) SSM:s referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.

SSM:s gränsvärde avseende WiFi och mobiltelefoni baseras enbart på termiska effekter och bortser helt ifrån biologiska effekter, vilket är en av vår tids största skandaler (Pall 2014). De aktuella gränsvärdena bygger dessutom helt på ICNIRP:s (International Commission on Nonionising Radiation Protections) rekommendationer. ICNIRP är ingen FN- eller WHO-organisation, utan en privat organisation med forskningsanslag från telekomindustrin.

Vid en närmare granskning av de forskare som hävdar att RF-EMF är ofarligt visar det sig att de i stor utsträckning har en koppling till mobiltelefonindustrin (Huss 2006). De 39 Europiska miljö- och hälsoorganisationer som samarbetar med International EMF Alliance som består av 111 organisationer i 26 länder och mer än 50 forskare/experter deklarerade i ett pressmeddelande från februari i år att de saknar förtroende för WHO gällande deras experters arbete med att skydda människor och natur för
mobilstrålning. (European coordination of organizations for an EMF exposure regulation which truly protects public health 2017). Det förekommer således en mörkläggning av de verkliga hälsoriskerna med mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner och trådlös Internet.

SSM med sitt termiska gränsvärde, som saknar all relevans och omgående behöver sänkas för att kunna garantera vår egen och kommande generationers hälsa, utgör ett lysande exempel.

Allt fler forskare visar på de ödesdigra konsekvenserna av exponeringen för RF-EMF. En forskargrupp med 225 experter från hela världen krävde 2015 att WHO tar sitt ansvar och omedelbart sänker det tillåtna referensvärdet (International EMF Scientist Appeal 2017). Det tillåtna referensvärdet som SSM anger för trådlösa nätverk är på 10 W/m2
vilket är minst 100.000 gånger för högt när det gäller skydd mot biologiska effekter av strålning enligt Bioinitiative rapporten skriven av 31 av världens mest namnkunniga
oberoende forskare inom området (Bioinitiative Report 2012).

Mobilindustrins marknadsföringsinsatser i kombination med ett aldrig sinande flöde av nya appar har skapat ett mobilberoende som snarast behöver brytas. Risken är överhängande att vi annars bidrar till att undergräva förutsättningarna för vår egen existens. I detta perspektiv utgör den planerade 5G – satsningen ett riskfyllt vågspel med mänsklighetens hälsa som insats (Leszczynski et.al. 2017)

Med tanke på att den trådlösa tekniken utgör ett av vår tids största hälsohot är det hög tid att tillämpa försiktighetsprincipen och satsa på trådbunden Internet och fast telefoni. SSM kan visa sitt ansvar för dagens och kommande generationers hälsa genom att omedelbart sänka SAR gränsvärdena enligt Bioinitiativegruppens rekommendationer.

Risken är emellertid uppenbar att SSM fortsätter att blunda för verkligheten. Det är dags för alla föräldrar att ta saken i egna händer. Ge barnen en tryggare och hälsosammare framtid genom att satsa på trådbunden istället för trådlös teknik i hemmiljön.

Appellen gäller i högsta grad även skolledare på alla nivåer. Allt fler skolor runt om i världen har börjat övergå från trådlöst till trådbundet (Parents for safe technology 2017, The Bigger Picture 16:9 2010). I februari i år samlades forskare och lärare från hela världen i Reykjavik och delade med sig av sina erfarenheter av problemen med WiFi i skolan. De ca 130 deltagarna enades om en övergripande gemensam appell – Bort med trådlöst i skolan (Hardell 2017). På Cypern har skolministern redan beslutat att Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor samtidigt som användningen i grundskolor kraftigt begränsas.

Din skola står på tur! Våra kommuner och politiker behöver också ta sitt ansvar och aktivt bidra till en satsning på fast telefoni, samt bygga ut nya, trådbundna Internetalternativ.

Utifrån mina egna erfarenheter som gymnasielärare och ovan framförda forskningsresultat, känner jag en djup oro för såväl elevernas hälsa och förmåga till en optimal kunskapsinhämtning, som hälsan för alla som utsätts för RF-EMF från mobiler och trådlös internet. Jag vill därför föreslå att SSM omedelbart sänker referensvärdet för RF-EMF från trådlöst internet från 10 W/m2 till 0,01 mW/m2 samt att samtliga kommuner:
– omedelbart stoppar utbyggnaden av 5G – nätet
– kontrollerar att mobilmaster placeras på betryggande avstånd från närmaste byggnad så att den föreslagna referensnivån på 0,01mW/ m2 inte överskrids varken inomhus eller utomhus i närheten av aktuella fastigheter .
– omedelbart monterar ner samtliga trådlösa nätverk på skolor, bibliotek och andra kommunala arbetsplatser och ersätter dem med trådbundna anslutningar.
– i ett övergångsskede till trådbunden internet begränsar användandet av trådlöst bredband till avgränsade utrymmen på arbetsplatsen, samt monterar lokalt placerade avstängningsknappar
– ersätter mobila personaltelefoner med trådbundna på samtliga skolor samt i möjligast mån på övriga arbetsplatser
– förbjuder mobiltelefoner i skolan.
– hejdar nedläggningen av fasta telefonnätet
– inför zoner fria från Smart Phones och trådlös WiFi på tåg, bibliotek och andra offentliga platser.

Lysekil 2017- 04 – 30
Björn Martén, civ.ing. och f.d. gymnasielärare Referenser Anses (2016). Exposition aux radiofréquences et santé des enfants. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/08/201607.pdf [170425] Avendaño, C., Mata, A., Sanchez Sarmiento, C.A. och Doncel, G.F. (2012). Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertil Steril. 2012 Jan; 97(1):39-45.e2. doi: 0.1016/j.fertnstert.2011.10.012. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647 [170323]
Bioinitiative (2012). A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF.) http://www.bioinitiative.org/ [170326]
Buchner, K, Eger H. (2011). Veränderung klinisch bedeutsamer Neurotransmitter unter dem Einfluss modulierter hochfrequenter Felder – Eine Langzeiterhebung unter lebensnahen Bedingungen. UmweltMedizin-Gesellschaft 2011; 24 (1): 44-57 https://www.emf-portal.org/en/article/19075 [170420] Carlberg, M. Hedendahl, L., Ahonen, M., Koppel, T. och Hardell L. (2016). Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC Cancer 2016 16:426 DOI: 10.1186/s12885-016- 2429-4 https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-016- 2429-4 [170420]
European coordination of organizations for an EMF exposure regulation which truly protects public health, 2017. Conflict of interest scandal.
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-
Estatal/notasprensa/European.coordination.press.release-february- 2017.pdf [170420]
Hardell, L. et.al. , (2017). Reykjavik-appellen. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wpcontent/uploads/2017/03/Reykjavik-appellen-
170224-svenska.pdf [170420] Huss, A., Egger, M., Hug, K., Hewiler-Müntener, K. och Röösli M. (2006). Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of Experimental Studies. Environ
Health Perspect. 2007 Jan; 115(1): 1–4. doi: 10.1289/ehp.9149 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1797826/ [170420]
International EMF Scientist Appeal, (2017). Scientists call for Protection from Non-ionizing Electromagnetic field Exposure.
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist- appeal [170420]
Khurana,VG., Hardell, L., Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M. och Ahonen, M.(2010)
Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations.
Int J Occup Environ Health. 2010 Jul-Sep;16(3):263- 7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 [170429]
Leszczynski, D.D.D., et.al., (2017). Most dangerous thing we face is being rolled out now, & you're suicidal if you do nothing. [Video]. https://www.youtube.com/attribution_link a=Cug4vjLLl7A&u=%2Fwatch%3Fv%3DdfM5k0EcJCo%2 6feature%3Dshare [170420]
Lärarförbundet (2015) Allt fler lärare sjukskrivna på grund av stress
https://www.lararforbundet.se/artiklar/allt-fler-larare-sjukskrivna-pa-grund-av-stress [170326] Nittby, H., (2008). Effects of Mobile Phone upon the Mammalian Brain, Department of Neurosurgery, Clinical Sciences, Lund University Pall, M., (2014). Dr Martin Pall: How WiFi & other EMFs Cause Biological Harm [Video] https://www.yo utube.com/watch?v=Pjt0iJThPU0 [170323] Pall, M., (2013). Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med. 2013 Aug; 17(8): 958–965. doi: 10.1111/jcmm.12088 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/ [170415]
Parents for safe technology (2017). School removes WiFi [Video] http://www.parentsforsafetechnology.org/wifi-free- schools.html [170323]
Russel, J. (2012). Resonance – Beings of frequency [Video]. http://vimeo.com/54189727 [170323] Salford, L. (2016) Electromagnetic Fields and Leakage of the Blood Brain Barrier [Video] http://phiremedical.org/electromagnetic-fields-and-leakage-of-the-blood-brain-barrier-dr-leif-salford/ [170326] Spitzer, M. (2014). Digital Demens. ISBN 9788279007470, Pantagruel SSM (2016) Referensvärden http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt–tradlos teknik/Referensvarden/ [170326] Taheri, M., Mortazavi, S.M., Moradi, M., Mansouri, S., Hatam, G.R. och Nauri, F. (2017). Evaluation of the
Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Dose Response. 2017 Jan 23;15(1):1559325816688527. doi: 10.1177/1559325816688527. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122 [170323]
The Bigger Picture 16:9 (2010). WiFi in schools proven dangerous [Video].
https://www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I [170323]

Annonser
Det här inlägget postades i Gästskribenter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.