Islamisering och val i Sverige 

Av Jan Erik Sigdell

Läget är i skrivande stund så att Suicidaldemokraterna fortfarande är det största partiet. Det parti som inledde Sveriges kulturella självmord och landets islamisering som till sist torde bli total om detta fortsätter. Det gigantiska politiska superfelet var ju att utan kontroll och prövning släppa in migranter av alla slag: äkta flyktingar (som man naturligtvis skall hjälpa), välståndsmigranter, profitörer, snyltgäster, kriminella element och femtekolonnare. Till migranterna hörde således – naturligtvis inte bara men också! – ett bottenskrap från de länder och kulturer som de kom ifrån och som man där säkert gärna blev av med. De äkta flyktingarna utgjorde i början gissningsvis omkring 20% av invandrarna (uppskattningar i mellaneuropeiska medier) men har med tilltagande inflyttning ”summerats ned” till en än mindre minoritet. Istället för att med tacksamhet för all hjälp inrätta sig efter svenska lagar och bestämmelser, vänskapligt sammanleva kulturellt och konstruktivt bidraga till det samhälle som de kom till, kräver de numera allt oftare att istället ta över makten och tränga undan äktsvenskar. De anklagar de senare för rasism medan de ju själva är de största rasisterna i sin inställning till de andra – inte mot bara äktsvenskar utan också judar och övriga som sedan årtionden och århundraden lever i Sverige. Den värsta rasismen i Sverige är faktiskt importerad!

Det ödesdigra valet 2018 

Genom detta val bestämdes tills vidare att den nuvarande skandalösa katastrofpolitiken skall fortsätta, som en dödsruna över landet. Men nu kommer allt flera rapporter om ett omfattande valfusk fram. Detta liknar vad som redan har förekommit i Europa men är minst lika fult, om inte mera. Jämför med min text Fasansvärld (se referenser nedan). Uppdagandet av hur det svenska valet egentligen gick till borde leda till krav på omval under kontrollerade omständigheter. Se och skriv under uppropet Valfusk 2018! Webbsidan Alfheimr rapporterar fortskridande om fusket. Se också White TV, Samhällsnytt, Cornelia Dahlberg och en lång rad av andra sidor. Dessa incidenter är utan tvivel styrda ovanifrån, från en högre nivå än statsministrar och presidenter…

Vad ligger då bakom allt detta vansinne? Det finns en över 100 år gammal plan på omgestaltning av hela världens befolkning och som senare mynnade i Den Nya Världsordningen. Denna är en antiteistisk plan av närmast satanistisk karaktär med vilken ett sammanbrott av framför allt den västerländska världen och dess närbesläktade kulturer och måttligt olika former av religion eftersträvas. Sedan skulle Den Nya Världsordningen byggas upp på den gamla ordningens ruiner och formas till ett tvåklassystem av en allmäktig elit som råder över ett förslavat folk. Ordo ab Chao, Ordning ur Kaoset med en värld, ett folk, en religion och en makt, men med en synnerligen och i alla avseenden egoistisk ordning för dem som härskar över en befolkning som inte har någon frihet alls. Dessutom skall världsbefolkningen reduceras till globalt under en miljard så att den bättre kan kontrolleras och övervakas. Makten skall utövas inte bara med tvång och straff, utan också med mental och medikamentell styrning och kontroll. Befolkningen skall enligt planen inhysas i ett stort antal reservat som de inte får lämna.

En tidig förespråkare för denna plan var den amerikanska högstgradiga frimuraren Albert Pike (1809-1891). Han var utan tvivel satanist och angav en profetisk plan för hur man skulle nå världsherraväldet via tre världskrig. Hans förutsägelser om de två som vi redan har haft stämmer anmärkningsvärt bra med vad som sedan verkligen hände. Man kan då undra hur han kunde veta hur det skulle komma att bli. Här får vi hänvisa till en spirituell verklighet som många människor inte vill tro på, nämligen att det finns för oss vanligen osynliga varelser som vill påverka oss och styra mänskligheten i en av dem önskad riktning – av vilka sådana av en demonisk karaktär i rådande tidsålder tyvärr har den största makten. Är detta möjligt?

Låt oss först betrakta dimensionsförhållandena i universum. Praktiskt taget varje fysiker vet idag att universum har flera dimensioner än de tre till vilka vår mänskliga varseblivelseförmåga inskränker sig. Detta antydes bland annat genom fakta inom den matematiska fysiken. Hur många dimensioner finns det då? Det vet vi inte eftersom vi är blinda och döva för dem. Om universum skulle ha sex dimensioner skulle det alltså finnas tre som vi knappast har en aning om. Skulle det då inte kunna finnas liv också i de andra? Varelser som är hemma där och som kanske kan varsebliva oss men vi inte dem? Som mycket väl kan befolka andra planeter också? Och som har ett kanske femdimensionellt medvetande med vilket de ser och hör och kan mycket som vi inte har en aning om. Vi kallar dem då ”andevarelser” fastän de i sin värld är lika ”fysiska” som vi i vår värld. Mycket tyder på att en del av dem vill ha makt över vår tredimensionella värld och styra oss i en riktning som passar dem. Varför skulle de det? Ja, det kan vi faktiskt inte veta eftersom vi saknar inblick i deras värld. Men ett sätt att inverka styrande på oss är att de ger oss idéer och impulser som inte verkligen är våra egna. Om de är flerdimensionella kan de mycket väl ha ett inflytande i den dimension som vi kallar ”tid” och därmed dels förutse och dels påverka vad de vill att det skall hända i en överskådlig framtid. Därigenom kan Pike ha fått ingivelser för en plan som redan då var förberedd i andra dimensioner. Han torde enligt min mening ha varit delvis besatt av en sådan varelse som dikterade eller inspirerade, jämförbart med Aleister Crowley, som delvis var besatt av en demonisk varelse som kallade sig Aiwass och dikterade The Book of the Law. Pike lär ha befattat sig med vissa former av seanser.

Jag förbigår Pikes planer för de två första världskrigen eftersom de ju nu är förbi och går direkt till planen för det tredje världskriget.

“Kriget skall genomföras genom att utnyttja motsättningar mellan den politiska sionismen och ledarna för den islamska världen som skapas av Illuminatiagenturen. Det måste föras så att islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (staten Israel) förintar varandra. Under tiden kommer de andra nationerna att åter vara splittrade och tvingas till kamp tills de utmattas fysisk, moraliskt, andligt och ekonomiskt. Vi kommer att släppa loss revolutionära nihilister och ateister och vi kommer att utlösa en fruktansvärd social kataklysm som med all klarhet och i all sin horror skall visa nationerna följden av absolut trolöshet, vildhetens och den blodigaste ordningslöshetens moder. Då kommer människor överallt att bli tvungna att försvara sig mot den rasande minoriteten av revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare och folkmassor som är besvikna på kristendomen – och som i sin deistiska själ då kommer vara utan ledning men törsta efter ett ideal utan att veta vart de skall vända sig – att delgivas det Sanna Ljuset genom den allmänna manifestationen av den sanna luciferiska läran, nu äntligen tillkännagiven, i en manifestation som reser sig ur den allmänna rörelsen som följer på förstöringen av ateism och kristendom, båda samtidigt övervunna och utrotade.”

Man avser att först ersätta både ateism och kristendom med Islam och till sist den senare med den luciferiska läran. Men vad är då den ”sanna luciferiska läran”?

Enligt boken Satan Prince of This World av William Guy Carr kan man kortfattat sammanfatta läran som följer.

 1. Lucifer vill förslava mänskligheten under en totalitär diktatur och fråntaga dem alla fysiska och mental friheter.
 2. Allting som missbehagar Gud behagar Lucifer.
 3. Människorasen skall integreras fullständig så att röda, svarta, gula och vita blandas till en enda ras utan speciella kännetecken på kultur, ras eller annan egenart.
 4. Det skall bara finnas två ”raser”: 1. de som härskar, dvs. “ljusbärare”, superintelligenta varelser, och 2. de som förslavas. Luciferianismen tolererar inte individuellt initiativ i någon form.
 5. Den luciferiska totalitära diktaturen leds av en despotkonung vilkens vilja påtvingas genom satanistisk despotism.
 6. ”Lust” skall vara den kreativa kraften och “rätt och makt” den regerande kraften.
 7. Endast de ledande skall ha friheten att åtnjuta köttets “lusta” och “rätten” att tillfredsställa köttsliga begär. Alla andra är mänskligt fä (”goyim”), fysiskt, mentalt och andligt förslavade för att säkerställa ständig fred och social säkerhet.
 8. Lucifer och/eller Satan smutskastar Guds plan för fortplantning av människosläktet. Därför skall kvinnor täcka sina huvuden.
 9. De härskande måste vara fullständigt fria från mänskliga känslor. De får inte känna kärlek eller sympati eller någonting sentimentalt gentemot det andra könet. Kvinnor som initieras i loger skall vara allmän egendom. Medlemmar skall ”begagna sig” av dem ofta och utan passion för att enbart tillfredsställa sexuella behov. Män skall fjättra kvinnor och ha fullständig kontroll över sina egna mänskliga svagheter. ”Karaktärsstyrka” värderas som karaktärssvaghet.
 10. ALLA goyim (mänskligt fä) som blir oförmögna, odugliga eller opassande till att effektivt tjäna staten skall förstöras.
 11. Förstöring av familj och hem är grundläggande för framgång i den luciferiska konspirationen.
 12. Staten skall reglera födelse och selektiv uppfostran av barn. ENDAST staten har rätt “uppfostra och utbilda dem som är avsedda för att tjäna staten.
 13. Kvinnlighet skall dras i rännstenen och gälla som ett stadium hos lägre varelser.
 14. Människan (dvs. mannen…) skall vara sin egen lag och göra som han vill.
 15. Den luciferiska konspirationen slutgiltiga mål är att bringa Guds skapelse ur balans och att mänskligheten skall avtjäna straffet för luciferianernas “högmodssynder”.

Här känns mycket igen som numera och tilltagande råder i vår värld… Okontrollerad migration, vissa migranters kvinnoförakt, egoism och primitiva sexualitet. ”Vissa”, jag skrev inte ”alla”! Tillgänglig statistik och dagliga nyheter i alternativa medier visar att detta förekommer även hos äktsvenskar, men mycket mera sällan. Fakta är fakta…

Man frågar sig då hur det verkligen kan vara möjligt att självdeklarerade feminister stöder och försvarar en kvinnoföraktande invasion och effektivt offrar medsystrar för sina egoistiska politiska förvillelser. Det är märkligt nog när de gråter krokodiltårar när det någon gång kommer till en utvisning av en våldtäktsman (eller annan förbrytare), fastän sådana vanligen släpps fria – och det utan att visa någon medkänsla för offret. Och det är avslöjande när det tar fel (som vid den stoppade starten av planet till Istanbul i Landvetter).

Det där med att blanda alla raser till att bilda en enda människoras erinrar om en person som torde ha inspirerats av Pike eftersom han själv var av ”blandras”: Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972). Hans far var en österrikisk-ungersk greve och hans mor en japanska, dotter till en affärsman i Tokyo. Man kan nog räkna med att han i de adelskretsar han hade blivit född i mest betraktades som en ”katt bland hermelinerna” och fick känna av detta bakom ryggen, vilket kan ha lett till åtminstone undermedvetet negativa känslor för europeiska vita och möjligen innebär att hans plan kunde vara en sorts hämnd. Han tycks inte direkt ha förespråkat den brutala, rabiata och folkmordsartade invasion som äger rum idag. Men han har yttrat sig rasistiskt nedlåtande om den rasblandade ”stadsmänniskan” som dum nog att lätt manipuleras, i motsats till en ny adel av judisk prägling som skulle komma att bilda en härskande elit i framtiden. Denna blandade befolkning skulle med tiden ersätta den vita europeiska befolkningen som han tyckte så illa om. Hans framtidsvision av en väsentligen judisk elit delas naturligtvis av Barbara Lerner Spectre som vill sätta sitt eget judiska folk i en härskarroll i ett uppstående multikulturellt Europa i skarp kontrast till dagens starkt rasistiska Israel, vilket inte kan lova gott. Hennes uppträdande är för övrigt egendomligt eftersom hon tycks ha svårt att se folk i ögonen (resp. i kameran) utan sneglar upprepat i ögonvrån åt den ena eller andra sidan när hon talar, vilket inte ger ett helt ärligt intryck. Hennes verkliga men hemliga intresse torde snarar ligga i en avfolkning av Syrien och kringliggande muslimska länder för att möjliggöra en stor expansion av Israel enligt en gammal sionistisk plan Eretz Israel HaShlema (”det återställda landet Israel”, så som det tros ursprungligen ha varit i bibliska tider, referens nedan). Denna plan torde vara en väsentlig baktanke i bemödanden att bryta ned regimer i den Främre Orienten med emigration som följd, för att lämna plats för en sådan expansion.

Jag vill här framhålla att man måste skilja på judendom och sionism. Den förra är en hedervärd och starkt religiöst präglad kultur som har bidragit mycket till världen. Sionismen är däremot en snarare sekulär politisk rörelse för återupplivande av staten Israel, vilket ju uppnåddes efter andra världskriget. De lär ha sagt: ”Om inte Gud ger oss landet tillbaka så tar vi det själva”… Bland de religiösa judarna finns talrika motståndare till sionismen.

En annan person som spelar en mycket negativ roll i samband med migrationen är den ungerskfödde George Soros (ungerskt uttal ”Shorosh”, född György Schwartz 1930) som har finansierat en väldigt stor del av att skapa flyktvägar och vägleda migranter till Europa. Hans organisation ”Open Society” har oklara förbindelser med regeringskretsar i Europa och den så kallade Merkelplanen för invasionen tycks ursprungligen vara hans plan. Han säger sig själv vara en spelare som jonglerar med miljoner i finanskretsar och hänsynslöst utnyttjar möjligheter att allvarligt skada Europa och utomeuropeiska länders finanser, man kunde mena: nästan mest för nöjes skull. Själv jude hade han under nazistockupationen av Ungern en mycket skamlig roll i vilken han samarbetade med Adolf Eichmann för att konfiskera judiska familjer och ta ifrån dem allt de ägde innan de fraktades bort. Vill han nu försöka rehabilitera det dåligs samvete som han säger sig inte ha genom att samarbeta med sionismen? (Jfr. den ovan nämnda sionistiska expansionsplanen.)

I samband med hänsynslöst främjande av invasionen kan man egentligen också fråga sig om det finns någon annan dold mörk avsikt däri, kanske i samband med möjligheten för ett tredje världskrig? Detta är en fråga som jag har ställt i följande text utan att egentligen vilja påstå att det verkligen skulle vara så – men man kan ju undra: ”Andra möjliga strategier med flyktingsinvasionen” (referens nedan).

Den nya världsordningen

Denna bygger i stora delar på den ovan nämnda luciferiska doktrinen. Dess planer har uppdagats av Lawrence Dunegan och publicerats i ett omfattande dokument som jag hänvisar till (se nedan). Här får det räcka med att nämna hur man avser att definitivt införa dem en ”vacker” dag. En passande fredag skall det proklameras att all verksamhet i samhället skall upphöra inför veckoslutet. Alla firmor, butiker, köpcentra och så vidare stängs helt. Så långt möjligt också icke akut sjukvård, polisverksamhet och till exempel brandkårsberedskap. Ingen privat trafik tillåts. Inga trafikplan flyger. Offentliga transportmedel står stilla. Radio och TV slutar sända. Detta torde deklareras som en ”övning” inför en möjlig krissituation. Sedan vaknar vi måndag morgon upp med meddelanden överallt, i högtalare, omstartade medier, flygblad och vad det vara må, att nu gäller den nya världsordningen samt dess bestämmelser och regler, och allt är förbi som gällde tidigare. Det var inte bara en övning…

Kyrklig och ursprunglig kristendom

Att man vill bekämpa kyrkans makt och dess version av kristendomen kan väl i sig inte verkligen beklagas. Den ursprungliga och äkta och så kallade gnostiska kristendomen var en annan och gick oss förlorad tills den åter uppdagades genom ett fynd av en större samling skrifter i Nag Hammadi i Egypten 1945. Om detta har jag skrivit i mina böcker (se nedan), dock på tyska och engelska.

Luciferiska/satanistiska krafter i världen eftersträvade en fjärmande förvrängning av Jesu lära som sedan genomfördes av Paulus och blev grunden för den kyrka som då uppstod. Människorna skulle inte veta den sanna läran. Jesus hade lärt att Jahveh inte är den högste guden utan en usurpator och själv en skapelse som stal den rollen. Den högste guden kallas El Eljon och ur honom uppstod den som vi kallar Kristus (av de gnostiska kristna kallad Autogenes), som sände oss en budbärare kallad Yeshua eller Jesus. Förväxla nu inte en och annan satanistisk organisation som missbrukande betecknar sig som ”gnostisk” med den gnostiska kristendomen. Ett misstag som vore tragiskt.

Nu vill alltså Den Nya Världsordningen ersätta kyrklig kristendom med islam och därmed styra i fel riktning. Det rätta skulle vara att återvända till den förlorade urkristendomen!

Referenser
Fasansvärld – Bättre en ände med förskräckelse än en förskräckelse utan ände
http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2090-fasansvaerld-baettre-en-aende-med-foerskraeckelse-aen-en-foerskraeckelse-utan-aende.html
The Luciferian Doctrine: http://whale.to/c/luciferian_doctrine.html
Coudenhove-Kalergi planen – Utrotningen av det vita Europa:
https://rosatraktor.com/2018/07/24/coudenhove-kalergi-planen-utrotningen-av-det-vita-europa/
Barbara Spectre: https://videos.files.wordpress.com/ud6iJcc9/barbara-lerner-spectre-calls-for-destruction-of-christian-european-ethnic-societies_dvd.mp4
Barbara Spectre on Multiculturalism, Israel, and the Refugee Crisis:
https://www.youtube.com/watch?v=85BKDj_1vVU
Förintelsen av Europa – om greve Kalergis paneuropeiska vision:
https://www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-om-greve-kalergis-paneuropeiska-vision/
Eretz Israel HaShlema: https://www.globalsecurity.org/military/world/israel/greater-israel.htm
George Soros Interview Where He Admitted He Was A Nazi Collaborator:
https://www.youtube.com/watch?v=0PUDmLCkgNc
The REAL George Soros: http://www.theblogmocracy.com/2012/02/20/the-real-george-soros-an-evil-despicable-excuse-for-a-human-being-no-wonder-the-libs-love-the-pos/
Atlantic Puppeteers: Who is Behind ‘The Merkel Plan’ and EU Refugee Policy:
https://sputniknews.com/politics/201604291038848148-merkel-soros-eu-plan/
Andra möjliga strategier med flyktingsinvasionen:
www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1348-andra-moejliga-strategier-med-flyktingsinvasionen.html
Eichman and Soros: A Case in Perfidy:
https://larouchepub.com/pr_lar/2008/lar_pac/080715soros_perfidy.html
Sionistisk flyktlingsplan?: http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1439-sionistisk-flyktlingsplan.html
Med växande dystopi. Sommarbrev 2018:
http://www.whitetv.se/en/reincarnation-a-natural-law/2142-med-vaexande-dystopi-sommarbrev-2018-av-jan-erik-.html
Transcript of Dr Lawrence Dunegan’s taped reminiscences of off-the-record remarks by Illuminati Insider: http://www.citizensnewswire.org/files/NWORichardDay.pdf

Tre böcker av Jan Erik Sigdell
Die Herrschaft der Anunnaki: https://www.amazon.com/DIE-HERRSCHAFT-ANUNNAKI-Manipulatoren-Weltordnung-ebook/dp/B018W34WPU/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1531074567&sr=8-10&keywords=sigdell
Der Geheime Krieg der Anunnaki: https://www.amazon.com/GEHEIME-KRIEG-ANUNNAKI-Bevölkerung-manipulieren-ebook/dp/B0769XPGZM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1531074679&sr=8-2&keywords=sigdell
Den första av dessa två böcker kom den 11/9/2018 ut i en engelsk översättning i USA:
The Reign of the Anunnaki: https://www.amazon.com/Reign-Anunnaki-Manipulation-Spiritual-Destiny/dp/1591433037/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531074812&sr=8-1&keywords=sigdell

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Islamisering och val i Sverige 

 1. hllviken skriver:

  Nedsläckning och bot-attack

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.