Corona Corooona

Från Kalle Hellberg

Sjukvården tar medvetet död på äldre

Tips från Pia Hellertz, se och lyssna på filmen:

Dr. Ivette Lozano, är en läkare som har haft en familjemedicinsk praktik i över 20 år i Dallas, Texas. Här berättar hon en inspirerande om sina kliniska erfarenheter. Hon har fått stort motstånd mot sin behandling av COVID-19-patienter med ett standardläkemedel som ges till medlemmar av den amerikanska militären i miljoner doser varje år – Hydroxiklorokin. Hon berättar om den anmärkningsvärda effektiviteten hos alla sina COVID-19-patienter och jämför med den propaganda vi får från Big Pharma-kontrollerade ledare och Mainstream Media.

Hon berättar att massor med människor nu är rädda för att gå till läkare. De är rädda för att få diagnos. Hon berättar att de som har feber blir hemskickade – till karantän där de smittar familjen.

Hon är kritisk till distansbehandling. ”Vi kan inte diagnostisera via skärmen” säger hon. ”Vi behöver möta patienterna!”

Det allra roligaste som hon berättar är vem som lärde henne hur man skulle behandla COVID-19-patienter: ”President Trump”! Han twittrade varenda dag om allt han fått veta från hela världen. Bland annat berättade han att man i Frankrike botade med Hydroxiklorokin. Så då testade hon det på de 29 COVID-patienter hon hade. Alla botades inom ett dygn. Hon såg också att många patienter var sjuka bara av stress och oro och rädsla.

Videon är på 13 minuter –

Här är videon

Ekoeffekterna gör att det kan vara svårt att höra allt, gör så här för svensk undertext:

Klicka på vänstra rektangulära symbolen till höger i filmens underkant (undertexter). Nu kommer engelsk undertext.
Klicka därefter på symbol nr 2 från vänster i högra kanten (inställningar)
Klicka på undertexter (engelska, autogenererad)
Klicka på ”Översätt automatiskt”
Rulla ned och klicka på ”Svenska”
Nu har du svensk undertext

 

En läkare avslöjar, missa inte!

Ingen syrgas finns för de äldre, de får i stället morfin, som gör att de minskar sin andning eller helt slutar andas! Sådan behandling bör kallas mord, eller hur?

Och varför får inte C-vitamin och D3 vitamin injiceras i Covid-patienter, det kan ju [] bevisligen rädda liv? Dessa vitaminer får inte ens nämnas i MSM! Försök att ringa Ring P1 och tala om i slussen att du tänker ställa frågan om varför inte C- och D3-vitamin används, du kommer inte att få komma med i programmet!

Kalle H.

 

Säkra din kropp mot Coronavirus

Varför ska vi vänta på vaccin mot Coronavirus, när det är så enkelt att bygga upp motståndskraft mot detta virus, utan biverkningar och komplikationer?

Personligen skulle jag aldrig gå med på vaccinering av något slag, men det väljer ju var och en. Jag föredrar naturligare lösningar för att inte drabbas av detta virus, liknande de i bilagan föreslagna.

Nedan ett genomarbetat dokument av en listmedlem, som vill få spridning av detta mycket säkrare sätt att hålla sig frisk. Läs och sprid gärna!

 

Selen ger skydd mot coronavirus. Varför?

Tillägg av Kalle Hellberg: 
I nedan text av Birigit Swenson om selen mot Coronavirus står det att man bör intaga ”citruste”, men det ska vara Cistus te (stavfel)! 

 

2020 05 19

Birgit Swenson, email: birgitswenson@gmail.com

”Coronaviruset (cv) har skrämt upp nästan en hel värld vilket inte är förvånansvärt
med hänsyn till cv:s många konsekvenser. Människor har drabbats på olika sätt
av skadeeffekter som är svåra att jämföra.

Naturligt nog läggs mycket pengar och energi på att försöka förhindra
smittspridning och få fram ett patenterbart botemedel samt vaccin. Men det tar
lång tid att utveckla verksamma substanser mot ohälsoeffekter.

Vi behöver finna en annan, snabbare och billigare väg att motverka cv-relaterade
problem.

Blickar på effekter av andra bakterier eller virus samt toxiska ämnen kan ge en
vägledning om vad som bör fungera.

Hur verkar Coronaviruset?

VARFÖR kan viruset orsaka nedsatta funktioner, sjukdom?

Vad kan man göra utöver yttre skyddsåtgärder för att förhindra dess spridning och
utveckling?

Viruset eller snarare dess förstadium, flyger omkring i luften styrt av
luftmolekylernas stötar. Det är ingen levande organism utan saknar all förmåga att
kontrollera sin väg.

Emellertid – har det tur – kan det kollidera med en levande organism som har
något det vill ha. Står turen sig kan viruset komma så nära sitt eftersökta ämne att
det kan etableras en kontakt. Inget virus kan leva utan tillgång till ett specifikt
ämne hos en annan organism. Är betingelserna de rätta dvs de reaktiva centra
vända mot varandra och aktiveringsenergi tillgänglig kan viruset ta ett glädjeskutt
ty nu är det en liten levande organism som kan fortsätta att involvera sig i
värdorganismens reaktioner. Framför allt måste det kunna ta del av
energigenererande reaktioner ty energi är villkoret för dess fortsatta existens.

Man kan likna viruset vid ett maskrosfrö som flyger omkring helt slumpartat utan
styrförmåga. Landning i rätt miljö med tillgång till näring, vatten och värme medför
att det får liv och börjar växa.

Vad är det då viruset måste ha för att utvecklas?

Det vet jag inte – och ingen annan heller.

Men det spelar ingen roll ty jag vet att det är en oxidationsprodukt som bildas i
samband med nedsatta energigenererande reaktioner vilket belyses av följande.
Energigenererande Se-funktioner — grunden för allt aeorobiskt liv.

Under min diskbänk står en flaska med 1 l saltvatten från Västkusten med en
tillsats av ¼ tsk natriumselenit (oorganiskt selen, Se). Det är mitt gödningsmedel
för mina växter.

2

Jag har en fantastisk amaryllis som blommar om med två kraftiga stänglar 75-80
cm höga med 6 underbara röda blommor på varje. Stänglarna står rakt helt utan
stöd.

Mina 5 orchide´er och några kaktusar blommar också om.

Saltvatten innehåller alla de spårämnen som växter, djur och människor behöver
men vars mängd är svårbestämd då den är så liten. Konsekvensen blir att det är
svårt att säga när ett bristtillstånd föreligger.

Selen är det spårämne som vi trots dess oerhört viktiga betydelse löper störst risk
att få för lite av. Dessutom inaktiveras det genom stark bindning till flera
substanser och det krävs både oorganiskt (Se-salter) och organiskt (bundet till
kolföreningar) för att få den Se-länk vi måste ha som skydd mot oxidation genom
anlagring av syre. Skyddet är en förutsättning för fortlöpande transport av
elektroner eller väte till syre för frigöring av energi, Se-funktioner (1,2).

De substanser som vi tilldelar toxiska egenskaper har alla effekter på ämnen som
kan kopplas till Se-funktioner. Flera metaller (3,4) och halogenorganiska ämnen
(5) inaktiverar selen. T ex fenoxisyror, nikotin (6), samt anilin och aromatiska
nitroföreningar som bildar NO, förhindrar av olika anledningar elektron-transporter
till syre vilket lyckligtvis kan motverkas genom tillförsel av andra substanser
(aromater med minst två hydroxi- och/eller amino-grupper)(7,8).

Metanol, etylenglykol m fl motverkar frisättningen av acetylgruppsinducerat H eller
elektroner genom att ockupera receptorn utan att kunna bilda acetylgrupper.
Överskott av etanol puttar undan dem och aktiverar systemet igen. Det finns
således toxiska effekter av olika slag, som kan motverkas. Kravet på positiva
resultat är dels att man vet vilka ämnen som behövs, dels att förloppet inte är så
snabbt att man inte hinner med en motåtgärd, vilket tyvärr en kemist som skulle
pröva paration fick erfara.

Bakterier och virus – till skada eller nytta?

Utöver främmande substanser kan vi få hälsoproblem genom exposition för (stora
doser) bakterier eller virus (bv). De karakteriseras av att de reagerar med och kan
dra nytta av någon substans som bildas då en energigenererande Se-funktion är
nedsatt. Organismen berövas därmed energi vilket alltid leder till ohälsa av något
slag. Men även om man inte vad bv utnyttjar kan man motverka deras negativa
effekter.

Det finns många exempel på detta och jag skall redogöra för några.

För rätt många år sedan drabbades framför allt barn och ungdomar i Keshan, en
provins i Kina, av en hjärtsjukdom som heter Keshan disease och som i värsta fall
ledde till döden genom att musklers funktioner slogs ut. Man fann att många av de
sjuka hade ett virus som heter coxsackievirus, som i lite olika former kan drabba
människor eller djur med Se-bristrelaterade hjärtproblem. Tillförsel av selen
medförde en dramatisk minskning av antalet sjuka (9).

3

En selenbrist var orsaken till en bildning av något som viruset ville ha,
förvisso en oxidationsprodukt.

HIV och AIDS illustrerar verkligen den frågeställning som fortfarande existerar.

Är virus orsaken till sjukdom?

Uppfattningarna är delade men det kan inte förnekas att tillskott av selen förbättrat
AIDS-tillstånd, ofta radikalt, samtidigt med en minskad halt av HIV. Den
energigenererande reaktionen med peroxider och väte till vatten katalyseras av
Se-enzymer (Gpx) och ger följaktligen oxidationsprodukter utan Se-aktivitet (1,2).

Någon av dessa utnyttjar HIV och de nedsatta funktionerna ger upphov till
energibristrelaterad ohälsa, AIDS. En tillförsel av Se och tre aminosyror som Gpx
är beroende av, glycin, glutamin och cystein, främjar Gpx-aktiviteten och
reducerar höga HIV-halter. Hälsotillståndet förbättras som en följd av den energi
som genereras när syret reduceras (i peroxiderna). Det är uppgiften för Gpx
liksom för de andra Se-enzymerna.

Salmonella är en välkänd bakterie som kan drabba både djur och människor.

Salmonellabakterier saknar förmågan att producera mjölksyra. Däremot har de
gott om ett enzym som sönderdelar den till pyrodruvsyra och H och de kan säkert
dra nytta av energin som frigörs. Därför är det främst organismer med en hög halt
mjölksyra som drabbas. Normalt skall en organism inte ha för stora depåer av
mjölksyra ty den är resultatet av en jäsningsprocess initierad av nedsatta
respirations-processer (Se-funktioner) vilket medför brist på energi. En låg Seaktivitet bäddar därför för en högre påverkan av bakterien med skadliga effekter
då energiutbytet är lågt. I måttlig omfattning, vid en normal Se-aktivitet, kan
salmonellan däremot vara till gagn då pyrodruvsyra är utgångsmaterialet till
citronsyracykeln som genererar energirikt H.

De bakterier som orsakar kolera och pertussis (en väldig hosta) har enzymer som
deaktiverar arginin (anslutet till G-proteiner). Det leder till ett dominerande passivt
tillstånd med en överproduktion av cGMP på bekostnad av GMP som reglerar det
aktiva stadiet.

2005 fick två australiensare, B. Marshall och R. Warren Nobelpriset för deras
upptäckt att en bakterie, Helicobacter pylori (HBP), förorsakar magkatarr, magsår
och magcancer. De rönte stort motstånd i början men fick gehör sedan Warren
utsatt sig själv för ett experiment.

HBP har en hög halt av ett enzym, ureas, som sönderdelar urinämne till koldioxid
och ammoniak vilket indikerar att den är beroende av urinämne, en slutlig
oxidations-och avfallsprodukt i urinämnescykeln då arginin övergår till ornitin (1).
Men ornitinet skall återbildas till arginin vilket kräver tillgång till koldioxid och
ammoniak. HBP hjälper följaktligen till i denna viktiga process, precis som
salmonella beträffande mjölksyra.

4

Kreatin, som förser muskler med energi, har samma reaktiva grupp som arginin.
Båda fungerar som elektrontransportörer till syre och oxideras under anlagring av
syre utan en aktiv Se-länk. Då bildas NO som skyddar mot ytterligare
syreoxidationer under passiva faser (1,2). Om dessa förlängs med ökad NObildning som konsekvens är Se-aktiviteten bristfällig. C:a hälften av selenet hos
människor finns i musklerna (10). Som kan förväntas är korrelationen mellan NOhalt och träning positiv (11).

Bevisligen finns bakterien också hos friska individer men i mycket låga halter hos
barn och ungdomar. De har generellt genom sin låga ålder fortfarande väl
fungerande Se-reaktioner med låg frekvens av nedbrytande oxidationer som
medför en lägre förekomst av bv än hos vuxna. En hög HBP-halt indikerar
däremot en abnorm oxidations-frekvens.

I dessa exempel på hur bakterier och virus kan tyckas vara orsaken till
ohälsobesvär är de faktiskt enbart effekter av ett allvarligt grundproblem –
bristande Se-funktioner p g av för låga halter av en eller flera substanser.

Arginin finns i många system som en viktig H-transportör och NO-bildare. Vilket
system som drabbas av olika bv är sannolikt beroende av till vilket protein arginin
är bundet.

En deaktivering av arginin och överproduktion av cGMP är förenat med ökad
skadlig bildning av NO betingad av nedsatta Se-funktioner (12).

När bv väl hittat sin oxidationsprodukt medför reaktionen att H-transporter främjas.
Bv är små men nödvändiga byggelement i det enorma byggkomplex som högre
stående organismer utgör.

Men……………..fungerar inte Se-styrda H-transporter är oxidationsprodukter och
brist på energi ett faktum som resulterar i hälsoproblem. Bv har goda avsikter men
de spolieras av nedsatta Se-funktioner som tyvärr förstärks genom bv:s
missriktade ambition att utnyttja oxidationsprodukter till att aktivera system.
Inga ämnen har lika stor makt över livsgnistan som syre och selen. Det är lätt att
bedöma risker för en syrebrist men det är mycket svårare att se när en för låg Seaktivitet hotar.

Naturen har alltid och kommer alltid att utnyttja samma system. Naturligtvis kan
hälsodefekter i samband med coronavirus också relateras till bristande Sefunktioner vilka är låga hos alla med uttalade hälsoproblem. Det finns ingen grund
för någon annan uppfattning.

När Coronaviruset hotar oss – vilka vapen har vi?

I en intervju med Dr Mikael Nordfors (YouTub) ger han exempel på substanser
som han har sett minskar ohälsoeffekter av cv: stora doser C-vitamin, ozon, väteinhalation, citruste (6-8 koppar/dag) samt hydroxychloroquine + Zn (220 mg/dag).

5

Det har också rapporterats om att glutation, det ämne som levererar H till Gpx,
hade mycket positiv effekt på allvarliga andningsbesvär hos två cv-patienter.
Glutation består av just de tre aminosyror som är verksamma mot HIV.

Väte är bränslet för alla energigenererande reaktioner då det reagerar direkt med
syre. Men det krävs ämnen som kan transportera det till syre och dessa
transportkedjor kan ha bristfälligheter. När reaktioner med väte är nedsatta
framstår metylenblått tillsammans med glukos som bättre alternativ än rent väte
eller glukos. Metylenblått som fungerar som en redoxindikator (tar upp eller avger
elektroner beroende på potential) har utnyttjats sedan länge av kemister. Under
senare år har det funnit viss medicinsk användning som förvisso skulle kunna
mångfaldigas. Dess unika egenskap är att det lätt roffar åt sig väte från glukos (ett
väte och en elektron) som det släpper direkt vid kontakt med syre utan anlagring
av syre. Inga mellanhänder komplicerar förloppet. Metylenblåtts medicinska
funktion är en kompensering av en låg Se-halt genom en mycket snabb
energigenerering utan krav på medverkan av andra substanser än glukos som
bränsle.

Patienter med en hög oxidationsgrad har en skadligt hög halt av NO, som ger
upphov till methemoglobin. Det har ersatt hemoglobin men kan inte binda syre
och saknar därmed förmågan att generera energi. Vid behandling i samband med
chocktillstånd (13), hjärtoperationer (14,15), brännskador (16,17) m fl. har glukos
och metylenblått gett lovande resultat.

Vid bestämning av en Se-halt hos en organism tillkommer värdena på inaktiverat
Se p g av bindning till andra ämnen. Det ledde bl a till att man inte trodde att en
Se-brist låg bakom älgsjukan ty i det län där dödligheten var högst var också Sehalten störst. Älgarna hade naturligtvis varit mest exponerade för Se-bindande
ämnen i det länet (metaller, halogenorganiska ämnen) som hade en stor
textilindustri. Många organismer är idag hotade/drabbade av en nedsatt Seaktivitet.

Vart har rådjuren tagit vägen?

Trots deras ständiga hunger som de delvis mättade under sina täta turer i min
trädgård saknar jag dem. Endast några få rådjur har senaste tiden synts till i
Västkustområdena.

Se-halten i blod har hos den engelska befolkningen minskat med 50 % mellan
1974 och 1991 (18). Det är knappast troligt att den ökat sedan dess.

Innan EU-länderna slutade importera vete från USA var Se-halten i blodet hos
engelsmän 60 mikrog/l. Nu är den lägre än 40. Den borde vara minst 65.

Varför inte tillföra våra jordar lite selen, som det finns gott om i Bolidens depåer.
Finnarna har gjort det med positivt resultat (19).

6

Naturen kan inte ljuga.

Naturen följer endast de lagar den själv upprättat.

Den 28:e april publicerades ett brev till en tidskrift med resultat från jämförande
studier av selenets inverkan på COVED19 i Kina (20). Selenhalten skiljer sig i
flera olika provinser men är mestadels låg. 39-61 % av befolkningen har lägre
dagligt intag än vad WHO/FAO rekommenderar – 26-34 µg/dag. Den mest Se-rika
regionen är Enshi i Hubei — 550 +/- 307 µg/dag utan negativa effekter. Hubei är
annars mycket Se-fattigt.

I samma provins som det Se-fattiga Keshan är beläget var Se-intaget endast 16
µg/dag. Dödligheten var 5 ggr högre både där och i Hubei där Wuhan är
huvudstad, jämfört med alla andra provinser. Tiden för tillfrisknande var 3 ggr
högre.

Det är förvisso så att den bästa grogrunden för både virus och bakterier är celler
med nedsatt Se-aktivitet. De bildar de eftertraktade oxidationsprodukterna som
tveklöst även försörjer coronavirus.

Det går inte längre att förneka att selenet har stor betydelse för hur allvarligt det är
för en människa att komma i närkontakt med cv. Min uppfattning är att selen intar
1:a-platsen vad beträffar positivt inflytande på att motverka sjukdom relaterad till
cv och andra bv.

Det går inte längre att blunda för selenets oerhört dominerande roll i spelet om vår
hälsa.

Naturen kan inte simulera eller ljuga.

Selenet skulle snabbt få hjulen att rulla men i stället för att pröva – vilket skulle gå
lätt att göra – accepteras en massa restriktioner som sägs ska skydda människor
från viruset. Trots att många har fått information om Se och andra
virusmotverkande ämnen och har vägar öppna att nå allmänheten har inte denna
viktiga kunskap utnyttjats.

Vilka har ansvaret för mångfalden ekonomiska problem som restriktionerna
skapat?

Vilka har en ekonomisk misär för massor av människor på sitt samvete?

När en tydligen utbredd okunskap inom naturvetenskapen, främst kemin,
resulterar i åtgärder med för samhället horribla konsekvenser, värst uttalad i
ekonomiska tragedier, kan man undra över vart vi är på väg.

Referenser:
1. Nyberg-Swenson, B. E. 1999. The selenium link: The missing link in our understanding of
biochemical trigger reactions? Medical Hypothesis, 1999, 52 (2), 125-131
2. Nyberg-Swenson, B. E. 2002. Is molecular oxygen, O2, the reactive radical behind oxidations
of aut)oxidable agents to which the bases of DNA belong? Medical Hypothesis, 2002, 58 (3),
203-212
7
3. Leonzio C., Focardi S., Fossi C. Heavy metals and selenium in stranded dolphins of the
northern Tyrrhenian (NW Mediterranean). Sci. Total Environ. 1992; 119: 77-84
4. Ganther H. E. et al. Selenium: Relation to decreased toxicity of methylmercury added to diets
containing tuna. Science 1972; 175: 1122-1124
5. Ianas O. et al. The influence of ”selenium organicum” upon the hepatic function of carbon
tetrachloride poisoned rats. Rom. J. Intern. Med. 1995; 99 (1-2): 119-120
6. Swenson, Birgit E. 2012. A Method and a Surface Treatment Agent for
Preventing Biofouling on Surfaces under Water. Journal of Chemistry and Chemical
Engineering, 6 (3) (2012) 227-232
7. Swenson, Birgit E. 2014. Why does not the Interest for NO Synthase have the Right Focus?
Journal of Chemical Engineering and Chemistry Research, 2 (4) (2014 )
8. S.S. Kumar, T.P. Devasagayam, B. Jayashree, P.C. Kesavan, Mechanism of protection
against radiation-induced DNA damage in plasmid pBR322 by caffeine, Int. J. Radiat. Biol. 77
(5) (2001) 617-623.
9. Hoffmann PR, Berry MJ. The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food
Res 2008;52:1273–80.
10. Oster, O., Schmiedel, G. & Prellwitz, W. The organ distribution of selenium in German
adults. Biol. Trace Elem. Res. 1988, 15, 23-45.
11. Jungersten, L. et al. Both physical fitness and acute exercise regulate nitric oxide formation
in healthy humans. J. Appl. Physiol. 1997, 82 (3), 760-764.
12. Swenson, Birgit E. 2014. The conditions for Se-enzymes, NO, cGMP and LDL to be formed and how
they are connected with each other. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 8 (3) (2014) 278-285
13. Heemskirk S von Haren FM, Foundraine NA, et al. Short-term beneficial effects of methylene
blue on kidney damage in septic shock patients. Intensive Care Med, 2008;34(2):350-4.
14. Piraccini E, Agnoletti V, Corso R, et al. The use of methylene blue in the abdominal aortic
surgery: a case report. HSR Proceedings in Intensive Care and Cardiovascular Anesthesia.
2010;2:215–18.
15. Evora PR, Ribeiro PJ, Vicente WV, et al. Methylene blue for vasoplegic syndrome treatment
in heart surgery: Fifteen years of questions, answers, doubts and certainties. Rev Bras Cir
Cardiovasc. 2009;24:279–88.
16. Farina IA jr, Celotto AC, da Silva MF, Evora PR. Guanylate cyclase inhibition by methylene
blue as an option in the treatment of vasoplegia after a severe burn. A medical hypothesis. Med
Sci Monitor, 2012;18(5):HY13-17.
17. Jaskille AD, Jeng JC, Jordan MH. Methylene blue in the treatment of vasoplegia following
severe burns. J Burn Care Res. 2008;29:408-10.8.
18. K.M. Brown, K. Pickard, F. Nicol, G.J. Beckett, G.G. Duthie, J.R. Arthur, Effects of organic
and inorganic selenium supplementation on selenoenzyme activity in blood lymphocytes,
granulocytes, platelets and erothrocytes, Clin. Sci. (Lond.) 99 (6) (2000) 579-581.
19. Aro, A.; Alfthan, G.; Varo, P. Effects of Supplementation of Fertilizers on Human Selenium
Status in Finland. Analyst 1995, 120, 841-843.
20. Jinsong Zhang et al. Association between regional selenium status and reported outcome of
COVID-19 cases in China. The American Journal of Clinical Nutrition, 28 April 2020. Letters to
the editor.
Bok: Naturens Hemlighet, Birgit Nyberg-Swenson, 2010.”

 

I denna länk finns det ytterligare info om andra kända naturliga metoder att hålla sig frisk, läs och begrunda, om bl a Corona och om cancer mm.

http://www.svaradoktorn.se/427029039

 

Jag har fått in en ny artikel

Kanske kan vara intressant i dessa tider…..kommentera gärna under artikeln….

https://newsvoice.se/2020/05/makten-covid-19-agenda/”

………………………………………………………………………………………………………………….

Sist men inte minst, se Alfheimr för samlade senaste controlanyheter (sanningsökande sådana).

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Corona Corooona

  1. Pingback: Corona Corooona — corneliadahlberg – Life, Death and all between

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.