Föredrag av Jens Jerndal

Föredrag av Jens Jerndal på informationsmöte om 5G
i Stallarholmen tisdagen den 13 oktober 2020.

Orsaken till att det fallit på min lott att förklara riskerna med 5G i
detta symposium, är att jag sedan mer än 30 år specialiserat mig på
holistisk energimedicin, bl.a. som professor i holistisk medicin vid ett
internationellt universitet i Sri Lanka med professorer och studenter
från hela världen.

Denna nya vetenskap togs först upp parallellt i USA och Ryssland
under tidigt 1900-tal, ovetande om varandra, och har sedan
vidareutvecklats i framförallt Tyskland, Ryssland och övriga
Östeuropa.

Samtidigt som den nu bygger på hundra års högteknologiskt
forsknings- och utvecklingsarbete, går den tillbaka på millenniers
erfarenhet och visdom, och fokuserar i första hand på att förebygga,
och i andra hand på att finna och definitivt undanröja orsakerna till
alla hälsoproblem. Inte, som vår farmaceutiska skolmedicin, begränsa
sig till att dämpa symtom.

Tyvärr har den nu 100-åriga läkemedelsindustrin med sina enorma
finansiella muskler lyckats hindra denna kunskap från att användas
inom hälsovård och medicin i hela den av USA dominerade och
kontrollerade världen.

Människan är en elektromagnetisk varelse – och inte bara
människan. Allt liv uttrycker sig som aktivitet av osynliga
elektromagnetiska fält som styr de biologiska processerna i kroppen.
Att foster kan allvarligt skadas av strålning under graviditeten är
nu allmänt känt. Det är också klart påvisat att mobiltelefoner, Wi-Fi
och andra strålkällor, som röntgen och mikrovågor, kan orsaka
cancer.

Vad kan vi då säga om dem som, utan säkerhetsstudier,
framhärdar i att rulla ut oprövad 5G-teknologi, med exponentiellt
högre effekt än det mänskligheten någonsin förr utsatts för, och som i
ett slag skall täcka varje vrå på jorden och varenda människa
permanent, 24 timmar om dygnet?

Vi som specialiserat oss på att arbeta med människans
grundläggande osynliga dimension av energi och information,
VET, att elektromagnetisk strålning starkt försämrar många
människors immunförsvar. Vilket betyder ökad mottaglighet för
allt slags sjukdom.

De senaste 20 åren har kännetecknats av en blixtsnabb
utveckling av digital elektromagnetisk kommunikation på alltfler
plan, och med allt större komplexitet och omfattning.

Detta har omärkligt drivit fram en ny härskarklass av unga
datanördar som via sin expertis på smartphones, Internet, Facebook,
Google, YouTube, software, algoritmer osv. tagit över allt mer makt
och kontroll över våra liv. Från början har de betalats av storfinansen,
marknadskrafterna och politikerna för att manipulera oss vanliga
människor, och mjölka oss på så mycket pengar och personlig
information som möjligt.

Det mänskliga nervsystemet utgör ett ledningsnät för
elektromagnetisk kommunikation mellan hjärnan och resten av
kroppen. Det är mycket känsligt för strålning, liksom för giftiga
ämnen som kvicksilver och aluminium, som finns i alla vaccin.
Men våra celler kommunicerar även trådlöst med varandra hela
tiden – och elektromagnetisk strålning utifrån kan blockera eller störa
den kommunikationen med resultat att vi blir sjuka, eller till och med
dör.

Trådlös teknologi har hittills inte använt millimetervågor, men
det gör 5G, och det är av avgörande betydelse för hälsoriskerna,
eftersom våra celler till stor del kommunicerar med just
millimetervågor. Bl.a. kan vår energinivå och våra körtlars produktion
av hormoner och andra signalsubstanser påverkas. Detta kan primärt
yttra sig i huvudvärk, oro, trötthet, depression, sömnsvårigheter, och
att olika organ inte fungerar som de ska, vilket på sikt kan leda till
allmänt försämrat hälsotillstånd på alla nivåer. Bl.a. auto-immuna
sjukdomar.

När celler blir förgiftade, antingen kemiskt eller elektromagnetiskt,
då blir vi sjuka, t.ex. i Covid-19.

För unga friska människor med starkt immunförsvar är Covid
inte värre än vilken årlig säsongsinfluensa som helst.

När vi lanserar en ny potentiellt farlig teknologi måste vi ta
hänsyn till ALLA i samhället. Det är totalt oacceptabelt att med berått
mod införa en ny artificiell teknologi som gynnar vissa företag och en
liten del av befolkningen, om den samtidigt direkt orsakar döden för
en annan del av mänskligheten. Eller andra livsformer, som har lika
stor rätt som vi människor till vår planet. Men det är just det man är i
färd med att göra.

Inte nog med att man bryter mot försiktighetsprincipen och
Miljöbalken som stipulerar att den som introducerar en ny produkt
eller teknologi, måste visa att den inte skadar konsumenterna eller
omgivningen, innan den får marknadsföras och säljas. Beträffande 5G
finns det bevis för att teknologin kan orsaka allvarlig skada, men
detta ignoreras medvetet. På så vis bryter man inte bara mot
Miljöbalken och försiktighetsprincipen, utan man begår ett brott mot
mänskligheten.

När jag märker försök att dölja sanningen, då undrar jag
automatiskt vilka motiv som ligger bakom. Mer pengar och makt är
förstås de vanligaste motiven. Och de finns i högsta grad med, även
nu. Men den här gången handlar det om mycket mer än så.

Med de nya otestade GMO-vaccinerna som Bill Gates och
läkemedelsföretagen nu försöker lansera, och som ändrar vårt DNA
permanent, finns möjligheten att människoarten helt förlorar
förmågan att fortplanta sig, och dör ut.

Men oroa er inte för det! – Våra självutsedda teknokratiska
härskare har den perfekta lösningen. Den heter transhumanism och
går ut på att inkorporera våra hjärnor i en global – eller kanske t.o.m.
galaktisk – digital superhjärna, och därmed ge oss evigt virtuellt liv
med gení-status, men utan fysisk kropp. Är inte det vad vi alla gått
och drömt om?

Tror ni att jag skämtar? Eller blivit skvatt galen? – Om ni inte
redan sett den, fråga då Dr. Google om den svenska dokuserien ”År 1
miljon – berättelsen om din framtid” som på fullt allvar talar om en
transhumanistisk framtid. Förtexten till avsnitt 3, låter så här: ”Det
verkar som om mänskligheten är redo att ta nästa kliv. Vi är på väg
att lämna våra fysiska kroppar för att bli helt digitala. När vi lever i en
gigantisk dator blir allting enklare: Här finns inga sjukdomar, inget
lidande, ingen död. Så följ med in i framtiden och ladda upp dig till ett
bättre liv – när vi går ihop med AI, får evigt liv och bosätter oss över
hela galaxen.”

Låt oss återvända till verkligheten och 5G. Det har gjorts
tiotusentals oberoende studier efter vetenskapens alla regler. Dessa
studier påvisar klart den elektromagnetiska strålningens skadliga
effekter på så gott som allt levande, redan med nuvarande 4G. Trots
att 4G bara är som en krusning på oceanens yta, jämfört med 5G:s
tsunami.

Vår svenska Strålsäkerhetsmyndighet, som är till för att skydda
svenska folket från strålskador, låtsas som om all denna forskning
inte existerar och stöder, liksom regering och riksdag, införandet av
5G. Det räcker inte att kalla detta grovt tjänstefel; det är mycket,
mycket värre. Vad sägs om ”medhjälp till folkmord”?

Här är ett viktigt konkret exempel: Enligt uppgift från expertis
på området, påverkar 5G på frekvensen 60 Ghz blodets förmåga
att ta upp syre. Och utan syre i blodet dör vi mycket snabbt.
Man påstår visserligen att man inte tänker sända på 60 Ghz, men det
har vi ingen som helst garanti för. Att sända på 60 Ghz kräver varken
tillstånd eller anmälan.

Flera läkare fann just denna reaktion hos ett flertal Covid-19
patienter både i Kina, i Norditalien, och i New York. Det var alltså
inte slembildning i infekterade lungor som förhindrade syreupptaget
och fick patienten att dö kvävningsdöden, utan dödsorsaken var
oförmåga hos blodets hemoglobin att ta upp syret i lungorna och
skicka runt det i kroppen. Något som påminde läkarna om s.k.
höjdsjuka, när man befinner sig på mycket hög höjd, t.ex. i ett
flygplan, utan syrgas. De hade aldrig sett något liknande förr. De
kunde konstatera detta genom att bryta mot utfärdade instruktioner
att INTE obducera avlidna patienter!

De första dödsfallen som tillskrevs Covid-19, inträffade i Wuhan i
Kina, där 5G just hade installerats massivt och koncentrerat, och de
företedde just dessa symptom; de föll plötsligt omkull på gatan och
dog av kvävning. Så dör man inte av en vanlig lunginflammation.
Som om allt detta inte vore nog skäl att stoppa utbyggnaden av
5G, finns det en helt annan, och ännu mer illavarslande, bakgrund till
den forcerade, skrupelfria, och odemokratiska utbyggnaden av 5G,
som inte tar den minsta hänsyn till folkhälsan, miljön, ekologin eller
vad medborgarna behöver och vill. Och det i länder som kallar sig
demokratier.

För det första har 5G militärt ursprung som ett sovjetiskt
vapensystem utvecklat redan på 1970-talet för att inaktivera,
paralysera eller döda en fientlig trupp eller en våldsam rasande
folkmassa. Det var genom spionage på Sovjet som CIA kom åt
teknologin. Ryssarna hade redan då forskat angående 5G:s skadliga
biologiska effekter, något CIA fick på köpet 1973.

För det andra har vår vän Bill Gates och hans gäng av globalister
och teknokrater en transhumanistisk plan för minskning av
befolkningen, redo att sättas i verket med hjälp av 5G.

Det s.k. vaccin han säger att varje människa i hela världen måste
injiceras med innan vi kan återgå till ett normalt liv – ”the new
normal” – efter Covid-19, tillåtas röra oss fritt, resa osv., är en helt
ny, aldrig förr använd, genmanipulerande (GMO) teknik som
permanent ändrar våra DNA.

Minst lika kuslig är planen att använda vaccinet till att injicera ett
nano-chip som tar upp signaler via 5G, och med vars hjälp någon
anonym befattningshavare – kanske t.o.m. en automatisk algoritm –
kan utöva total fysisk och mental kontroll över samtliga jordens
invånare.

Implantaten kan både sända och ta emot information. Det här
började som en teknik för mental kontroll, Mind Control, som under
namnet MK Ultra utvecklats i hemlighet av CIA i USA, i varje fall
sedan 1970-talet, men sannolikt långt tidigare.

Jag vet – allt detta låter som sinnessjuk science fiction för den
som inte följt den långa utveckling bakom kulisserna, som TV
och tidningar hemlighållit. Nog är det sinnessjukt, men tyvärr inte
längre science fiction, utan blodigt allvar och absolut sant.
Genom kommunikation med inplanterade chips kan 5G
åstadkomma många olika slags effekter på de utsatta människorna,
både fysiska och mentala, bl.a. beroende på vilka våglängder och
vilken styrka som används.

Detta, mina vänner, är den verkliga orsaken till att 5G rullas ut
så snabbt, tyst och skoningslöst, i samband med den s.k. Coronapandemin, som i sin tur skapats avsiktligt just som ett led i det
planerade maktövertagandet.

Och det är också anledningen till den vansinniga, helt
omotiverade nedstängningen av nästan hela planeten och försöket att
isolera befolkningen och sätta skräck i den så att den skulle lyda blint
och inte komma samman och bjuda motstånd, utan tigga om att bli
vaccinerade så fort som möjligt.

Och när man väl fått sin spruta, ja då är man oskadliggjord och
kontrollerad, och inte längre någon fara för världens nya,
transhumanistiska härskare.

Visst låter det bra med snabbare nedladdning av filmer, med
mer elektronik i hemmet, och med självkörande bilar! – Men när du
nu fått veta vad mer denna attraktiva trojanska häst bär i sitt sköte,
är då dessa nyheter verkligen värda det pris du tvingas betala? –
Nämligen din frihet, ditt oberoende, din integritet, din mänsklighet,
din hälsa, ditt liv, din själ, och inte minst dina barns liv och framtid…

Som du nu säkert förstår, räcker det inte längre att protestera.
Nu måste hela folket resa sig i konkret massivt motstånd!

Detta inlägg publicerades i Övrigt. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Föredrag av Jens Jerndal

  1. hllviken skriver:

    Om epedemilagen genomförs, blir Danmark en otäck diktatur! Mads Palsvig leder protest:

    Gillad av 1 person

  2. Pingback: SVERIGE "5G - medhjälp till folkmord" - MXp

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.