Motioner

Ifall ett nytt, icke finanselitmanipulerat parti skulle få tillträde till Sveriges Riksdag, ett folkets parti, erbjuder jag nedan fullt genomförbara motioner. Varsågod att kopiera, ändra fritt, signera med Ditt namn och lämna in till Ditt folkets parti. Motionerna är väl genomarbetade och kommer minska så mycket lidande och förödelse för folket om/när de genomförs!

En av dem, Återinför tjänstemannaansvaret, skall genomföras ifall SD får det demokratiska inflytande partiet har rätt till och ifall partiet vid det laget inte suddat ut all folklig förankring för att få lov att åtnjuta de väl tilltagna lönerna som erbjuds dem som dansar med såsom övriga partier gjort. Eftersom motionerna inte handlar om elitens vinning är motståndet bland våra ”folkvalda” stort.

So_13lrXX6Y

Motionerna är bl.a. förslag till förändringar inom den omänskliga, ovärdiga modell vi idag bedriver vår ”välfärd” med. Den kallas i alla fall inom sjukvården New public management, genom vilken all folkvald/betald välfärd gjorts om till konkurrensutsatt marknadsekonomi där människan räknas enbart i pengar. Denna välfärd håller på att köpas upp/kontrolleras av den lilla finanseliten så att våra skattepengar flödar direkt till dem istället för att gynna oss som slititi ihop dem.

mitt_pc3a5_golvet_stod_en_c3b6ppen_kista_och_sutto_tvc3a5_fc3b6rskrc3a4ckliga_troll

Småföretagare lär, om detta får fortsätta, få nöja sig med att bli uppköpta av elitens företag om de inte vill gå i konkurs. Småföretagen är genom våra röd/blå/gröna regeringars lagstiftning  statens mjölkkor och får slita övertid för att nå en bråkdel av en politikers lön.

95288707_ApAIH8awBs

Motionen om chemtrails ombads jag dock av ett av våra riksdagspartier att inte lämna in eftersom de var rädda för media, som för all del redan jagade dem så det räckte på den tiden 😉

chemtrails1

Klicka på länkarna till de idag lika aktuella motionerna tillägnade FOLKET, inte finanselitens bankkonto och genomförbara för alla Sveriges kommande folkvalda beslutsfattare som inte går den lilla förmögna elitens ärenden. Sist motionerna i sin helhet.

För friska barn: BARNPENG

feee4adc-5ef4-40bd-afbb-6df48d800616

För ett värdigt åldrande: ÄLDREPENG

oldfolks

För tillfrisknande istället för livslång kund till läkemedelsbolagen: SJUKPENG

truth-mainstream-doctors-are-simply-big-pharma-sales-reps-in-14959866

För ärligt gottgörande och deltagande i samhället istället för non-stop-skattefinansierad-advokat-kund i ett korrupt rättsväsende som missbrukar skattemedel av astronomiska belopp: KRIMINALVÅRD och FAMILJEHEM

eliassonlow

Tillfällig lösning till ungdomsarbetslösheten – bättre än bidrag hemma i föräldrarnas soffa: Projektanställ arbetslös ungdom

image001

Arbete istället för bidrag: GYNNA SMÅFÖRETAGANDET

justitia25970161920

Tjänstemän ska som vi andra stå till svars för om de skadat sina försörjare skattebetalarna: ÅTERINFÖR TJÄNSTEMANNAANSVARET

image011

Här motionen jag blev övertalad att dra tillbaka eftersom ”den kunde skada partiet”: CHEMTRAILS

chemtrails-del-1   Sandmoln

 

Som förtroendevald i Svenska Kyrkan lämnade jag in dessa hjärtefrågor i form av motioner:

Sluta bomba sönder flyktingarnas länder: ORSAKEN TILL FLYKTINGSTRÖMMARNA

Denna gång inlämnad: CHEMTRAILS

chemtrails_sky_docs-400x250

Gör verklighet av miljöpratet: Solceller på kyrktak

 

Som kommunpolitiker lämnade jag in bl a dessa motioner:

Mer musikundervisning till barn och unga: Musikundervisningen i Kulturskolan

bko_mandala_215

Arbete istället för bidrag: Arbetslös ungdom

Featured Image -- 12656

För friska barn: VÅRDNADSBIDRAG

baby09[1]

Inte min motion men av mig undertecknad och jag var den enda som sade JA till förslaget i Kommunfullmäktige i Norrköping: Ansvar för flyktingpolitiken

image015

 

 

Ytterligare fullt genomförbara förslag för folkets väl är GRÄSROTSREVOLT – manifestet i novellform som ledde till grundandet av ideella föreningen MagMa

1553491_941194779223962_7871589254603461889_o

Sist men inte minst så bör vi ställa de ansvariga för allt lidande, lemlästning och död inför rätta och här finns förslag till åtgärd: SANNINGSKOMMISSION och RIKSRÄTT

IMG_2209

Se de aktuella sammanfattande sidorna högst upp i bloggen. Mina artiklar är samlade under olika teman i Kategori till höger i bloggen och i de flesta fall är de lika aktuella idag som då. Prova att byta ut vissa namn i artiklarna till dagsaktuella så kommer du se att så är fallet, tyvärr så länge utvecklingen fortsätter peka åt…

Featured Image -- 12299  imgres

I bloggrollen till höger finner Du en lång rad länkar till dagsfärska sanningssökande sajter, till och från folket, som ägnar sig åt ärlig, grävande journalistik till skillnad från bankirägda medias propaganda.

bild

 

I kategori Motioner till höger i bloggen kan du klicka på vald motion, kan läsa SD partistyrelses svar på några motioner och ord från talarstolen. Nedan motionerna i text. De första skrevs innan mitt avhopp från SD november 2013 och de sista skrevs till Kyrkomötet, där jag landade våren 2015 och alla är tyvärr lika aktuella idag som då. 

Motion till Landsdagarna 2013

Barnpeng

Idag vet vi att små barns immunsystem bryts ned av att vistas i stora dagisgrupper – förutom den psykiska påfrestning detta innebär. Kring två-års åldern är hjärnan enligt forskare inte mogen att ta in så stora mängder intryck som sker på dagis. Vi bryter dessutom mot FN:s barnkonvention genom att tvinga barn att vistas på dagis 10 timmar eller mer per dag.

Ansvariga politiker för uppbyggnaden av dagens barnomsorg har hittills visat att de ignorerar ovan beskriven kunskap. Därför bör vi istället ge makten att besluta över barnens vardag direkt till dem det berör – föräldrarna. Varför skall de behandlas som om de inte visste sina barns bästa – som omyndiga?

För att ge föräldrarna verklig möjlighet att besluta om sina barns uppfostran bör vi istället fördela skattepengarna till barnomsorgen enligt samma princip som dagens skolpeng – d.v.s. samma summa skattemedel följer med varje skolelev/barn till valfri skola/barnomsorg. Fram till skolstart betalas månadsvis en summa direkt till vårdnadshavarna motsvarande snittsumman som i dag betalas i form av föräldrapenning tillsammans med skattesumman som daghemmen får för varje barn.

Föräldrarna får på så vis frihet att själva bestämma om/när de vill lämna sina barn på dagis, till dagmamma, uppfostra sina barn själva – och/eller en kombination. De stora vinnarna på den föreslagna förändringen blir med all sannolikhet våra barn, både vad gäller den fysiska och psykiska hälsan.

Detta kostar dessutom inte skattebetalarna en krona extra – tvärtom. Föräldrarna skulle tjäna en förmögenhet på förslaget om de har fler än två barn – vilket inte är meningen och därför föreslår jag ett tak på kanske 200 000 kronor/år. Genomförs förslaget skulle det alltså bli skattemedel över att satsas på bl.a. vår tragiskt misskötta psykiatri. En psykiatri som allt fler före detta dagisbesökare har behov av. Skattepengarna skulle dessutom räcka till att delfinansiera några timmars förskola/dag i pedagogiskt syfte, för barnens bästa – inte för att båda föräldrarna måste arbeta heltid.

För att gynna våra barns psykiska och fysiska hälsa och öka deras möjlighet att utvecklas till fria och friska individer föreslår jag enligt ovan beskriven princip

att SD inför en ”Barnpeng” finansierad enligt beskrivningen ovan – som månadsvis betalas till vårdnadshavarna från födelsen fram till skolstart. 

Motionär: Cornelia Dahlbeg

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2012/02/03/lat-foraldrarna-bestamma-om-barnomsorgen/

 

Motion till Landsdagarna 2013

Äldrepeng

Privata och kommersiella alternativ inom äldrevården är tänkta att vara en valmöjlighet till den kommunala äldrevården, men ger egentligen ganska likartad vård eftersom den politiska styrningen är nästan total. Om vi skulle låta våra äldre välja vårdform helt fritt skulle alla aktörer kunna inspireras och lära av helt andra metoder än dagens politiskt styrda och därmed begränsade kommunala och privata alternativ inom äldrevården.

Samma system som idag ger föräldrar och elever möjlighet till ett fritt och aktivt val av skola kan även användas inom äldrevården. Skattepengar skall dock inte användas till spekulation, utan vinst bör gå tillbaka in i verksamheten eller tillbaka till skattebetalarna.

Ett sätt att ge våra äldre verklig valfrihet är att räkna ut snittsumman som idag betalas per äldrevårdsbehövande efter diagnos, inkl. hem- och färdtjänst, och låta den summan (äldrepengen) följa varje behövande antingen till verkligt valfritt äldreboende, d.v.s. ett äldreboende som våra äldre väljer – inte våra politiker väljer, eller till att användas i hemmet eller på valfri ort världen över. De senare alternativen gäller även då anhörig blir vårdare. Storleken på äldrepengen är olika beroende på diagnos och omfattning av vårdbehov och blir aktuell när man inte längre kan klara sig själv och tillståndet genom läkarintyg förutsätts bli permanent.

Äldrepengen kan ge våra trognaste skattebetalare en värdig omsorg och möjligheten att få den ålderdom de själva önskar. Äldrepengen kostar inte skattebetalarna en krona extra – tvärtom, det skulle kunna bli skattemedel över genom minskad byråkrati.

Att teckna privat försäkring är, precis som tidigare, alltid möjligt, men skall aldrig vara nödvändig i vårt av tradition väl utbyggda välfärdssystem.

För att främja valfriheten, öka kvaliteten och göra det möjligt för alla som har en ärlig vision och drivkraft att skapa en verksamhet inom området, föreslår jag

att  SD inför en äldrepeng som följer alla behövande med läkarintyg till valfri äldrevård.

Motionär: Cornelia Dahlberg

 

Motion till Landsdagarna 2013

Sjukpeng

EU-lagar, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen bestämmer idag vilka mediciner och vilken vård våra medborgare skall konsumera. Medicinerna som skrivs ut är genom vår lagstiftning begränsade till i stort sett enbart de stora läkemedelsbolagens alster. Den som inte vill konsumera dessa mediciner utan vill genomgå annan behandling måste ofta betala stora summor eftersom dessa vårdformer motarbetas av EU och svenska myndigheter. Det rimmar illa med många medborgares vilja och därför bör vi införa verklig valfrihet i sjukvården.

Istället för att nämnda myndigheter kraftigt begränsar dessa medborgares valmöjlighet så bör medborgarinflytande över den egna vården bli så stort som möjligt. Räkna därför ut snittsumman som idag betalas till sjukvården och psykiatrin per patient och diagnos och låt den summan, som vi kallar sjukpeng och som är lika för alla i förhållande till läkarintyget, följa varje behövande till valfritt sjukhus/behandling/terapi.

Dessutom bör politiska direktiv till tjänstemännen på Försäkringskassan inte kunna avgöra om en människa är sjuk eller ej, eftersom dessa politiker och tjänstemän sällan har adekvat utbildning och saknar erfarenhet på området. Läkare däremot har både utbildning och erfarenhet och bör därför avgöra om en människa är sjuk eller ej efter undersökning.

Ifall sjukintyget skulle ifrågasättas av Försäkringskassan bör läkaren som utfärdat det granskas och om det varit felaktigt få en tillrättavisning. I dagens system är det istället den sjuke som drabbas av de politiska kastvindarna om vem som är sjuk eller ej – se Försäkringskassans bedömningar utan verklig patientkontakt. Den sjuke är skattebetalaren som varit med om att försörja både läkaren, tjänstemännen på FK och politikerna. De senare ska inte kunna använda sin makt till att utförsäkra våra sjuka och göra dem beroende av socialbidrag – trots läkarintyg

Ett liknande system som idag ger föräldrar och elever möjlighet till ett fritt och aktivt val av skola kan genom ovan beskriven snitt-summa användas inom sjukvården. Skattepengar bör dock inte gå till spekulation, utan vinst bör gå direkt in i verksamheten eller tillbaka till skattebetalarna.

Fördelen med verklig valmöjlighet är att dagens politiskt styrda likriktning inom sjukvården skulle brytas och vi skulle istället kunna inspireras och lära av andra metoder än de statliga och kommersiella alternativen. De senare har presenterats som en valmöjlighet till de statliga alternativen, men ger i princip samma vård eftersom den politiska kontrollen är så gott som total. Det kan liknas vid privatiseringen av apoteken: Efter privatiseringen fylldes apoteks-hyllorna av i princip samma varor och läkemedel som under monopol-tiden. Monopolet blev alltså inte brutet i praktiken för konsumenten.

Systemet med sjukpeng ger alla som har en vision och drivkraft att skapa en verksamhet inom området möjlighet därtill genom konsumenternas/medborgarnas fria val utan hinder av byråkrati. Syftet är att tillhandahålla högkvalitativ och effektiv vård.

Att teckna privat försäkring är, precis som tidigare, alltid möjligt, men skall aldrig vara nödvändigt i vårt av tradition väl utbyggda välfärdssystem.

För att valfriheten skall kunna genomföras förutsätts naturligtvis att ingen statlig myndighet ges makt att avslå skattebetalares val av alternativ sjukvård. Försäkringskassan eller annan myndighet som ges mandat att fördela sjukpengen skall bara vara förmedlare av dessa skattemedel till våra av läkare diagnostiserat sjuka.

För att tillhandahålla verklig valfrihet för patienterna inom sjukvården föreslår jag

att  SD inför en sjukpeng som följer alla med läkarintyg till valfritt sjukhus/behandling/terapi.

Motionär: Cornelia Dahlberg

 

Motion till Landsdagarna 2013

Projektanställ arbetslös ungdom

Är det något område där politiker bör ingripa och styra så är det ungdomsarbetslösheten. Speciellt alarmerande är att låta arbetslösa ungdomar under längre tid känna sig icke behövda, icke välkomna i samhällsgemenskapen. Här skulle politiker kunna göra stor och positiv skillnad – vilket tyvärr inte visat sig vara fallet inom skolan, omsorgen och sjukvården. Inom dessa områden finns ju kompetent och utbildad personal som på ett professionellt sätt kan styra och utveckla verksamheterna. Däremot tar den fria arbetsmarknaden i dagsläget knappast hänsyn till människors välbefinnande – varför politisk styrning krävs inom området.

Istället för att tvinga skattebetalarna att betala olika bidrag för ungdomars sysslolöshet/arbetslöshet – med alla därmed förknippade regler som t.ex. att du inte får bygga upp egen företagsamhet succesivt medan du är arbetslös, utan ofta är tvingad att hålla dig så gott som passiv – så kan skattepengarna användas till projektanställningar inom bl.a. följande områden:

1: Gemenskap, aktiviteter och hjälp till våra äldre och andra behövande är ett ofta mycket eftersatt område där kommunerna är i full färd med att spara/skära ned. Ett utmärkt område för våra ungdomar att engagera sig i.

2: Att vårda och varför inte odla våra grönområden och parker är ett område där unga människor kan utveckla visioner, planera och genomföra. Fotbollsplaner skulle kunna omvandlas och användas även för andra sporter, bl.a. för skolelever. Eller varför inte bygga upp enkla utegym av material som naturen erbjuder?

3: Ett annat område är att öka tryggheten på våra gator. Ett lämpligt område att engagera sig i vad gäller planering och genomförande av ideèr, förslagsvis i samverkan med organisationer som KRIS och polisen.

4: Sist men inte minst: Det råder skriande behov av lämpliga arbetsplatser och boendemiljöer för människor som hamnat i kriminalitet och åker in och ut ur de olika åtgärderna och korta fängelsevistelser. Arbetslösa som vill och är lämpade kan ges utbildning och möjlighet att bygga upp sådan miljö i glesbygden. Naturen vet vi har en läkande verkan och arbete finns alltid – odla, hugga ved, röja sly, ta hand om djur och hushåll, underhålla byggnader o.s.v. Att djur har en terapeutisk inverkan som leder till ökat välbefinnande är känt.

Kalla det familjehemsplacering eller vad ni vill – detta skulle öka tryggheten på våra gator markant om in- och ut-brottslingarna avlägsnades längre tider från städernas destruktiva miljö. Många skulle nog trivas så bra med sitt nya liv att de valde att stanna i den avfolkningshotade glesbygden – dubbel samhällelig vinst!

Finansiering av projektanställning: För att inte otillräckliga tillgångar skall bli ett hinder föreslår jag att samma summa skattemedel som idag går till ungdomarnas A-kassa eller andra bidrag istället går till lön. Bättre liten lön än ingen lön – det är utvecklande och hälsofrämjande att ha en uppgift och få lön för sin insats. Vi måste sluta låta våra ungdomar få självförtroendet och hälsan knäckt av sysslolöshet och bidragsliv.

Det är politikerns uppgift att fördela skattemedel på ett för medborgarna främjande sätt och eftersom detta förslag inte blir dyrare för skattebetalarna – tvärtom, i längden ökar bevisligen både den fysiska och psykiska hälsan = samhällsekonomisk vinning, så föreslår jag därför

att dagens skattefinansierade bidrag till våra långtidsarbetslösa ungdomar istället används som  lön för projektanställningar inom eftersatta områden.

Motionär: Cornelia Dahlberg 

 

Motion till Landsdagarna 2013

Kriminalvård och familjehem

Vi vet att drogmissbruk och kriminalitet ofta hör samman och ofta leder till återfallsbrottslighet. I Sverige hanterar vi problemet genom att iscensätta ständigt nya och extremt kostsamma rättegångar efter de tillfällen då polisen ingripit. Som nämndeman har jag ofta sett tjocka högar av handlingar framför mig med detaljerad information om de ”nya” åtalspunkterna – som alltså ofta går i repris. Det är inte ovanligt med ett digert brottsregister. Domen leder ofta till kontakt med Frivården – vilket kan innebära några samtal per vecka, förbundet med kanske några timmars samhällstjänst. Övrig tid sitter missbrukaren sysslolös i sin ensamhet i lägenheten i samma stad där missbrukarkompisarna lever.

Det säger sig självt att modellen är ineffektiv och fram för allt omänsklig. Den som är intresserad av verklig rehabilitering, d.v.s. möjlighet att ge brottslingen ett meningsfullt liv och minska antalet brottsoffer, bör tänka om. Vi vet att människor mår dåligt av sysslolöshet och bör därför sluta sätta den metoden i system – i synnerhet vad gäller våra missbrukare. De flesta vet att nuvarande system straffar sig – dels genom att missbrukaren mår allt sämre och kräver allt större resurser men inte minst genom ständigt nya brottsoffer – med allt lidande det innebär.

Idag har brottslingen möjlighet att välja familjehem istället för fängelse vid vissa brott/påföljder och ibland kan man välja att förkorta fängelsetiden genom placering i familjehem. Det har visat sig fungera mycket bättre med en rehabilitering på annan ort, utan möjlighet till kontakt med missbrukarkompisarna. Vi skulle kunna utöka den möjligheten med att bygga upp verksamheter i glesbygden, kanske på mindre gårdar. Där finns alltid arbete i form av djurskötsel, som visat sig ha en alldeles utmärkt terapeutisk effekt för många klienter, odling, fastighetsskötsel, skogsarbete, vedhuggning m.m.

Eftersom det råder stor arbetslöshet i dag borde det inte vara några problem att finna människor som vill bygga upp familjehemsverksamhet i glesbygden – om ersättningen är skälig och beräknelig. Ge dessa människor en grundutbildning i att hantera våra återfallsbrottslingar och låt dessa leva utanför städernas destruktiva miljö ända tills de är fria från sitt missbruk och starka nog att återvända – om de alls vill tillbaka.

Denna vistelse i familjehemmet skulle även kunna tjäna som möjlighet att återbetala skulden man förorsakat samhället i form av arbetade timmar inom ramen av familjehemsplaceringen. Man skulle kunna ta hänsyn till detta vid domen – d.v.s. hur lång tid det tar att arbeta av skulden. Det förutsätter naturligtvis att skattebetalarna inte tvingas betala några hundra tusen för rättegången, varigenom det blir nästan omöjligt för den dömde att betala av skulden. Istället bör polisen ges större befogenhet att döma direkt på brottsplatsen. På så vis skulle det bli möjligt att sätta brottets samhällskostnad i relation till arbete.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

att återfallsbrottslingar, när så är lämpligt, placeras i familjehem i glesbygden till dess de är dokumenterat fria från sitt missbruk.

att domen sätts i relation till tiden det tar den dömde att betala av sin skuld till samhället/skattebetalarna.

Cornelia Dahlberg 

 

Motion till Landsdagarna 2013

Gynna småföretagandet

Arbetslösheten stiger konstant och någon ljusning finns enligt analytiker inte i sikte, utan den bedöms ligga kvar på ungefär samma höga nivå så länge vi behåller nuvarande samhällssystem. Ett sätt att minska arbetslösheten är att uppmuntra till egen företagsamhet när efterfrågan minskar och varslen duggar.

Enligt nuvarande system tvingas den nystartade småföretagaren betala drygt hälften av sin inkomst i skatt. Är inkomsten på den egna verksamheten lika hög som socialbidraget dras ändå hälften i skatt, vilket får till följd att småföretagaren lägger ner sin verksamhet och lever på bidrag. Vore det inte bättre om vederbörande fortsatte försörja sig själv, om än med låg lön, än att ligga samhället till last genom bidragsliv?

Småbönder, som ju bidrar till en levande landsbygd och till att vi inte flyttar en ännu större del av vår livsmedelsproduktion till utlandet, blir i flera EU-länder skattebefriade upp till ca 10 000 kronor/månad.

För ökat företagande och minskat bidragsbehov föreslår jag

att småföretagare och i synnerhet våra småbönder skattebefrias upp till socialbidragsnormen.

Cornelia Dahlberg

 

Motion till Landsdagarna 2013

Återinför Tjänstemannaansvaret

Tjänstemannaansvaret avskaffades år 1974. Det innebär att en tjänsteman som begår misstag som leder till att medborgare drabbas inte behöver stå till svars inför svenskt rättsväsende – som vi andra i liknande situation. Där vi kan dömas går alltså tjänstemannen fri – lika inför lagen gäller inte. Bara om det kan bevisas att tjänstemannen genomfört ”misstaget” medvetet (med allt vad det kan innebära av lidande för den drabbade medborgaren) är denne åtalbar. Eftersom det är mycket svårt, ja nästan omöjligt att bevisa om felaktigheten begåtts medvetet, så innebär den nuvarande lagen i princip att våra tjänstemän åtnjuter immunitet mot svensk lag i sin tjänsteutövning.

När en medborgare/skattebetalare drabbats av felaktiga beslut av en tjänsteman kan man visserligen lämna in en klagan, men tjänstemannen behöver alltså inte stå till svars inför domstol såsom vi andra när vi begått liknande misstag. Tvärtom så tvingas medborgaren att skattevägen fortsatt försörja samma tjänsteman.

Jag anser att vi skall återinföra principen: Lika inför lagen!

Med anledning av ovanstående föreslår jag

att tjänstemannaansvaret återinförs inom samtliga myndigheter och politiskt tillsatta organ.

att samma ansvar inom tjänsteutövning självklart även skall gälla politiker.

Cornelia Dahlberg

 

Motion till Landsdagarna  2013 – som jag blev ombedd att dra tillbaka – se Chemtrails (motion 8) under kategori Motioner.

Chemtrails?

Chemtrails vara eller icke vara är omtvistad. Begreppet innebär att flygplan inte bara skulle släppa ut avgaser förorsakade av bränslet – vilket kallas kondensstrimmor – utan att vårt luftrum besprutas medvetet med andra ämnen. Syftet skulle vara att bl.a. motverka uppvärmningen av vår jord, s.k. geoengineering, genom att blanda bl.a. aluminium, barium och strontium i flygplansbränslet. Fenomenet omtalas i andra länders nyhetsrapportering, bl.a. amerikanska CNN, och det pågår proteströrelser på flera håll i Europa och USA mot besprutning av vårt luftrum.

I Sverige råder mestadels tystnad i ämnet p.g.a. den pågående idiotförklaringen av alla som tar upp temat och ifrågasätter – viket vi ju känner till från andra områden i vårt av rädsla för oliktänkande präglade land.

Luftfartsverket och Transportstyrelsen är de myndigheter som har ansvar för svenskt luftrum. Dessa påstår dels att frågan inte hör till deras ansvarsområde och dels att något annat än vanliga avgaser efter bränslet inte släpps ut. Även SMHI avfärdar existensen av chemtrails och tycks säkra på att bara helt normala kondensstrimmor följer samtliga flygplan i vårt luftrum.

Eftersom jag tillsammans med många andra iakttagit förändringar i molnbildningen på vår himmel och efter flygplanens avgasstrimmor är jag inte övertygad om sanningshalten i dessa myndigheters påståenden, utan önskar att fenomenet undersöks och utreds av oberoende forskare. Med oberoende menas att forskare anlitas som inte avlönas för att leverera fakta som beställaren vill ha, utan forskare som arbetar strikt vetenskapligt – utan ekonomiska eller andra intressen än ren fakta.. Om vilja finns så är det möjligt att vetenskapligt kunna bevisa – av sådana forskare – att andra ämnen inte släpps ut eller tillsätts flygplansbränslet i något annat syfte än som drivmedel. P.g.a. medborgares farhågor att sådana ämnen kan påverka växters, djurs och människors hälsa föreslår jag därför

att SD kräver en oberoende vetenskaplig undersökning av samtliga ämnen som släpps ut av flygplan i vårt luftrum.

Motionär: Cornelia Dahlberg

 

Motion till Kommunfullmäktige i Norrköping 14-01-27

Projektanställ arbetslös ungdom 

Är det något område där kommunpolitiker bör ingripa så är det arbetslösheten i kommunen. Nästan en av fyra unga upp till 24 år är arbetslös i Sverige idag och siffran lär vara betydligt högre för Norrköping. Här är andelen av kommunens totala kostnad som går till socialbidrag nästan dubbelt så hög som i riket i snitt: 4,7% mot 2,6%. Huvudskälet är att arbetslösheten, särskilt långtidsarbetslösheten, är hög i Norrköping. Det är inte bara ett ekonomiskt nederlag utan fram för allt ett mänskligt nederlag!  Det är alarmerande att låta arbetslösa ungdomar under längre tid känna sig icke behövda, icke välkomna i samhällsgemenskapen. Vi har idag exempel så det räcker på vad detta kan leda till: Sjukdom och därpå följande pillerkonsumtion av beroendeframkallande läkemedel, även kallade ”statligt knark”, självmordsbenägenhet, kriminalitet, barn till arbetslösa som hamnar i samma situation när de växer upp o.s.v. Här skulle kommunpolitiker kunna göra en stor och viktig insats! 

Låt kompetent och utbildad personal inom barnomsorg, skola, sjukvård och äldrevård styra och utveckla dessa verksamheter så långt det är möjligt utan politikers inblandning, men ingrip och utsätt inte våra ungdomar för den kränkning det innebär att bli utesluten från arbetsmarknaden och därmed samhällsgemenskapen!

Medborgarförslaget angående upprustning och bildande av parker/grönområden i Norrköping är ett utmärkt område att överlåta åt arbetslösa ungdomar med intresse härför. Att vårda och även odla grönsaker och plantera fruktträd i våra grönområden och parker är ett område där unga människor kan utveckla visioner, planera och genomföra idèerna i form av en projektanställning.    

Förutom att odla, upprusta och försköna befintliga grönområden och ”glömda” områden, kan man även göra befintliga men öde fotbollsplaner fyllda av nya möjligheter som t.ex. att inbjuda till andra bollsporter och aktiviteter här.

Ett annat medborgarförslag gäller att bygga upp utegym, vilket är ännu ett utmärkt område att överlåta åt arbetslösa ungdomar med det intresset. Naturen erbjuder många redskap härtill!

Ett grönområde jag sett övergivet under många år här i Norrköping är Strömsholmen: Vilka härliga möjligheter för den med drivkraft och visioner! Dessa bör inte vara begränsade till att bara skapa ännu mer ekonomiskt konkurrerande verksamhet, utan låt fantasin och kreativiteten flöda för medborgarnas hälsa! 

Ett mycket viktigt område är frågan hur vi ökar tryggheten på våra gator. Även det ett lämpligt område att överlåta åt denna grupp, både planering och genomförande av ideèr i samverkan med organisationen KRIS, polisen m.m. 

Gemenskap, aktiviteter och hjälp till bl.a. våra äldre är också ett eftersatt område som skulle passa utmärkt till våra ungdomar att engagera sig i.  

Finansiering av projektanställning: Gör en ärlig rensning inom byråkratin i kommunen – varvid t.ex. företaget http://www.kommunrating.se/ kan anlitas. Fördela sedan de överblivna pengarna till ungdomarna, även om lönen blir låg – det ska ju räcka till många. Det är mycket bättre att ha en uppgift och få lön än att få självförtroendet knäckt av sysslolöshet och bidragsliv, även om lönen är liten. För skattebetalarna blir ett genomförande av förslaget inte dyrare, de slipper onödig byråkrati och fram för allt så ökar ungdomarnas hälsa = samhällsekonomisk vinning. Det är hög tid att sluta trampa på våra unga som vi gör idag! 

En möjlig del-finansiering kan vara att samla alla tänkbara EU-bidrag till projektlöner till ungdomarna inom bl.a. beskrivna områden där man inte konkurrerar med det privata. Istället för att vuxna åtnjuter tillgång till bidragspengarna kan man göra allt för att rikta dessa till våra arbetslösa ungdomar. Även om det är ”konstgjord andning”, så existerar den ju redan och man kan välja att göra så mycket gott som möjligt av bidragen.

För att motverka den pågående tragiska utslagningen bland våra ungdomar föreslår jag

att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt berörda instanser att verka för att arbetslösa ungdomar får projektanställningar inom bland annat ovan föreslagna områden.

Cornelia Dahlberg 

 

Motion till Kommunfullmäktige i Norrköping 14-01-27 

Musikundervisningen i Kulturskolan 

Musiklärare på Kulturskolan säger att hade de fått sina elever några år tidigare hade de kunnat få upp dem till en nivå som gör att de i tonåren och förpuberteten inte lika lätt ger upp och tycker spelandet är tråkigt – utan fortsätter eftersom deras musikaliska färdigheter då ger dem tillräcklig glädje för att få upp motivationen att fortsätta övandet/spelandet. 

Varför är det alls viktigt att främja det musikaliska kunnandet hos barn och unga?

Dels för att forskning visar att barnens hjärna utvecklas mycket bättre genom musikaliskt övande. Dels för att ge våra unga en meningsfull fritid inom ramen av allt Kulturskolan erbjuder i form av orkesterverksamhet, uppträdanden inför allmänheten, körsång och musikaluppsättningar – förutom musiklektionen varje vecka. 

Vad gör våra unga idag efter skolan om de inte deltar i någon sport eller annan aktivitet? Vi vet alla att en stor del av fritiden går till att stillasittande titta i skärmarna. En del hänger på sta`n. Ett sätt att minska det inaktiva och ibland även destruktiva livet i tonåren är att fånga upp de blivande tonåringarna i tid och erbjuda meningsfulla aktiviteter såsom enskilda instrumentallektioner eller solosång, körlektioner och orkesterverksamhet. Detta generar även glädje till andra medborgare genom uppträdanden t.ex. på biblioteket, äldreboenden, daghem eller annat lämpligt tillfälle. 

Musiklärarna motarbetas även av den extremt korta lektionstiden på 20 min/vecka till stråkinstrument och 15 min till dem som inte behöver packa upp sina instrument. På så kort tid hinner man sällan ge den undervisning som krävs för att uppnå seriösa resultat. Vi vill ju att undervisningen skall vara så meningsfull som möjligt och därför föreslår jag

att Norrköpings kommun skall öka anslagen till musikundervisningen så att alla barn erbjuds en plats fr.o.m. första klass och i mån av möjlighet även förskoleklass. 

att lektionstiden inte understiger 30 min.

Cornelia Dahlberg

 

Motion till Kyrkomötet, Svenska kyrkan den 2015-06-28

Chemtrails 

”…Den amerikanske fysikern Lowell Wood, som arbetat för Pentagon de senaste 40 åren och går under öknamnet ”Doktor Evil”, anser att det nu är dags för ”kriget mot stratosfären”. Han deltog i ett toppmöte för amerikanska vetenskapsmän, arrangerat av NASA i november 2006. Lowell Wood föreslog att amerikanskt artilleri ska placeras vid Arktis. Därefter ska himlen bombarderas med miljoner ton partiklar som reflekterar solljuset och sänker temperaturen.” Ur Expressen den 2009-04-21 – hela artikeln här:

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/sista-vapnet-i-kampen-for-miljon—att-styra-vadret/

Nu känner vi inte till något artilleri placerat i Arktis som bombarderar vår himmel med partiklar, eller att något beslut fattats i frågan, men kanske har andra metoder med samma syfte utvecklats – och genomförts? Trots dessa många år gamla uttalanden av högt uppsatt vetenskapsman, så idiotförklaras människor som anser att vår himmel ser annorlunda ut i dag än för några år sedan. Dit hör de som påstår att kondensstrimmorna efter vissa flygplan inte består av bara kondens utan även består av andra ämnen, bl.a. aluminium, barium och strontium - sk chemtrails. Syftet med att i jetbränslet blanda eller separat bespruta vår himmel med dessa ämnen skulle vara att bl.a. motverka uppvärmningen av vår jord, s.k. geoengineering.

Förekomsten av chemtrails förnekas kraftfullt av våra myndigheter och av så vitt jag vet alla styrande politiker förutom centerpartisten Åsa Runander. Fenomenet omtalas i andra länders nyhetsrapportering, bl.a. amerikanska CNN, och det pågår proteströrelser på flera håll i Europa och USA mot besprutning av vårt luftrum. I Sverige däremot råder mestadels tystnad i ämnet p.g.a. den pågående idiotförklaringen av alla som tar upp temat och ifrågasätter – viket vi ju känner till från andra områden i vårt av rädsla för oliktänkande präglade land.

Eftersom kyrkan både vill inkludera alla samt ta miljöhoten på allvar så vill jag uppmana Kyrkomötet att uppmärksamma både denna häxprocess mot oliktänkande samt det eventuella hotet och inte böja sig för det politiska etablissemanget. Det kanske är svårt eftersom kyrkan till stor del styrs av detsamma, men jag anser att Svenska kyrkan bör ta dessa människors oro på allvar genom att våga se även på efterforskningar som inte gillas av nämnda etablissemang i symbios med vår skattefinansierade media.

Förslag till kyrkomötesbeslut 

1.  Kyrkomötet beslutar att ta frågan om chemtrails på allvar genom att tillsätta en oberoende vetenskapligt arbetande utredning som vågar ta i beaktande även obekväm, kontroversiell fakta i syfte att värna vår sårbara miljö.

2. Kyrkomötet beslutar att tillsätta en utredning angående varför en del människor eventuellt uppfattar sig som exkluderade av kyrkan pga specifika åsikter. Utredningen bör leda till råd och riktlinjer till ansvariga för förmedlandet av kyrkans budskap gällande en inkluderande hållning gentemot samtliga medmänniskor. Därmed menas även människor som tar till sig icke statligt styrda åsikter – såsom iakttagarna av förändringarna i vårt luftrum samt även människorna som anser nuvarande politiskt vållade massinvandring vara inhuman.

Motivering 

Eftersom kyrkan i övrigt engagerar sig i klimatfrågan bör ett påstått så stort hot mot människans och hela jordens hälsa inte ignoreras – även om man är rädd för att bli kallad ”konspirationsskapare” av beskriven media. Ibland, eller kanske oftast, är ett förverkligande av nya tankar smärtsam. Eftersom många medborgare hyser farhågor att beskrivna besprutning av nämnda ämnen kan skada växters, djurs och människors hälsa så bör Kyrkomötet ta frågan på allvar.

Eftersom kyrkan ger sig ut för att vara inkluderande bör ett inkluderande av ALLA inte vara svårt. Ser vi däremot på hur Svenska kyrkan handskas med människorna som anser att massinvandringen är inhuman och destruktiv, så tycks mycket finnas kvar att göra inom ”inkluderingsprocessen”. Trots att flyktingströmmarna är ett resultat av våra egna politikers fattade beslut i form av krigshandlingar mot andra länder – som naturligtvis leder till förödelse av de drabbade samhällena, som i sin tur resulterar i flyktingströmmar – så beskylls ifrågasättarna av denna politik för att vara onda i bl a Kyrkans Tidning.

Motionär: Cornelia Dahlberg

 

Motion till Kyrkomötet, Svenska kyrkan den 2015-06-28

Solceller på kyrktak

Många vackra kyrkor står som bekant ofta tomma och drar kostnader i form av uppvärmning i vårt kalla land. Svenska kyrkan har, så vitt jag blivit informerad om, beslutat att satsa på mer solcellsdriven el i sina fastigheter, dock undantaget kyrkorna.

Självklart vill jag inte se ett gammalt vackert kyrktak beklätt med fula solpaneler. Det jag skulle vilja väcka diskussion kring är däremot i första hand de nyare kyrkorna samt den nyare solcellstekniken. Denna innebär att takpannor kan ha inbyggda solceller, vilket innebär att man slipper ”fula” extra konstruktioner för att fästa solpanelerna ovanpå befintligt tak. Med den tekniken kan ett tak med solceller se t.o.m. vackert ut.

Förslag till kyrkomötesbeslut

  1. Kyrkomötet beslutar att tillåta  tak med inbyggda solceller på  lämpliga kyrkor

Motivering

För att värna vår miljö och visa att kyrkan omsätter de klimatsmarta tankarna i mer verklighet

Motionär: Cornelia Dahlberg

 

Tidsmässigt landar nedan motion sist, men innehållet är Nr 1!

Motion 2016:6 till Kyrkomötet

Orsaken till flyktingströmmarna

Förslag till kyrkomötesbeslut

  1. Kyrkomötet beslutar attge i uppdrag till Kyrkostyrelsen att uttala sig för att Riksdag och Regering agerar för att Sverige upphör med sitt deltagande i oprovocerade anfallskrig mot främmande länder.
  1. Kyrkomötet beslutar att be Kyrkostyrelsen uttala sig för att Riksdag och Regering avstår från medlemskap i NATO, eftersom det är en alliansför krig.

Motivering

Svenska Kyrkan tycks betrakta samtliga som anslutit sig till pågående flyktingströmmar till Sverige som flyktingar undan krig. Ifall orsaken till flykt är t.ex. arbetslöshet, förhoppningen om att kunna åtnjuta ett förhållandevis generöst bidragssystem eller kanske att sprida sin egen religion med dess lagar och värderingar, så tycks Svenska Kyrkan ändå betrakta dessa individer som flyktingar likt den heliga familjen på flykt från Egypten. De som ifrågasätter rådande omständighet tycks betraktas som onda människor.

Det som förvånar mig mest är att så lite, eller inget fokus läggs på orsaken till de förödande krigen, som ju skapar flyktingströmmarna bestående av verkliga flyktingar. Många av Kyrkomötets ledamöter har politiska uppdrag, även på riksnivå i beslutsfattande ställning. Svenska Kyrkan skulle, om man ville, kunna arbeta för att påverka till en fredlig politik istället för den idag rådande. 

Ett faktum ni säkert känner till är att Sverige är världens största vapenexportör per capita. Som om det inte räckte närmar vi oss nu ett även officiellt medlemskap i världens största allians för vållande av krig, NATO. Detta tycks ske utan att först fråga folket, vilket egentligen ärgrundlagsfäst med föregående ALLSIDIG information till folket i sak. Något våra regeringar numer i regel struntar i.

Som exempel kan nämnas det förödande kriget bl.a. Sverige bedrev under NATO:s ledning mot Libyen. Samtliga av media oftast gynnsamt marknadsförda riksdagspartier voterade för anfallskriget mot Libyen. Det av media illa ansedda riksdagspartiet voterade emot det oprovocerade anfallskriget för 5 år sedan. Paradoxalt nog är mitt intryck att Svenska kyrkan anser justsådana människor vara inhumana.

Tänk om kyrkan ville profilera sig som en förespråkare av fred istället för dagens stillatigande hållning när det gäller svensk inblandning i orsaken till flyktingströmmarna. Kännetecknande för dessa krig är att de aldrig orsakas av någon provokation mot Sverige. Däremot ser de ut att bero bl.a. på att Sverige tvångsvägen skulle vilja exportera den egna s.k. demokratin till dessa länder. Genom krig som sliter barn i stycken, gör dem föräldralösa, gör ruiner av deras skolor och sjukhus.

Rapporter vad gäller beskrivet faktum lämnas helt enkelt därhän av nämnda media i symbios med orsakande politiker, liksom avSvenska Kyrkan. Varför? Kyrkan kan väl inte vara omedveten om orsaken till dagens tragiska flyktingströmmar bestående av de verkliga flyktingarna?

Även om syftet med dessa krig skulle vara att avlägsna, och sedan genom annan part avrätta dessa länders ledare, av media kallade diktatorer, så vore det väl passande om en kyrka, som sägs bygga på kärlek i Jesu namn, uttrycker önskan om att det egna landet upphör att föra krig mot dessa länder.

Ett ärligt och tydligt arbete för Svenska Kyrkan som fredsbevarande skulle nog dessutom attrahera unga människor och kanske minska medlemstappet till kyrkan!

Motionär

Cornelia Dahlberg

3 kommentarer till Motioner

  1. Pingback: Tiggeri | corneliadahlberg

  2. Pingback: Parti som vågar ta i chemtrailsfrågan? | corneliadahlberg

  3. Pingback: Gott Nytt År! | corneliadahlberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.